previous pauseresume next

آیین نامه های کتابخانه

 

آیین نامه مجموعه سازی کتابخانه دانشکده داروسازی

 

کتابخانه دانشکده داروسازی بمنظور سازماندهي و تسهيل در فراهم نمودن منابع مورد نياز اعضاء محترم، آئین نامه مجموعه­سازی و سفارش منابع در کتابخانه را بشرح زير تنظيم نموده است و این آیین نامه هر دو سال یک بار توسط کمیته مشورتی کتابخانه مورد بازبینی قرار می گیرد و در صورت لزوم تغییراتی در آن اعمال خواهد شد.

 

ماده ۱ : مقدمه

- مجموعه سازی که از آن با عنوان انتخاب و تهیه کتاب یا انتخاب و تهیه مواد کتابخانه یا فراهم آوری یاد می‌شود عبارت است از فرآیندها و مسولیت‌هایی که طی آن مجموعه یک کتابخانه بر اساس یک طرح و خط مشی معین از طرق مختلف اعم از خرید، مبادله و اهدا تهیه می‌گردد و با انجام دادن روندها و فرآیندهای ی این مجموعه به صورتی پویا، کارآمد و روزآمد حفظ و نگهداری می‌شود تا امکان دستیابی مراجعه کنندگان به آن فراهم گردد.

- فرآیند مجموعه سازی بایددر چهار بخش عمده بررسی شود: الف- شناخت جامعه استفاده کننده از کتابخانه ب- شناخت و ارزیابی انواع منابع و رسانه‌ها ج- شناخت روش‌های مختلف تهیه منابع و ابزارهای مورد لزوم برای این فرآیند د- شناخت روش‌های پویا نگه داشتن مجموعه کتابخانه از نظر ساختاری و تشکیلاتی

- بخش مجموعه سازی دارای سه واحد زیر است:

 الف- واحد انتخاب و سفارش کتاب ب- واحد انتخاب و سفارش نشریات ادواری ج- واحد اهدا و مبادله

تبصره (۱) وجین و اهداء منابع هر یک تابع آئین نامه جداگانه می باشد.

ماده ۲ : تعریف اصطلاحات

 

۱-۲ مجموعه سازی: این واژه به معنی انتخاب، فراهم آوری و روزآمدسازی منابع است.
۲-۲ مواد کتابخانه ای: مواد کتابخانه ای دارای مفهوم گسترده ای است و کلیه منابع چاپی و غیر چاپی را در بر می گیرد
۲-۳ مواد دیداری، شنیداری، الکترونیکی و دیجیتالی: موادی که برای استفاده از آنها اسباب و لوازم خاص نیاز است: مانند فیلم، میکروفیلم، کاست صدا، ویدئو، گرامافون، نرم افزارها، و پایگاههای اطلاعاتی پیوسته و…
۴-۲ متخصص موضوعی:  متخصص موضوعی فردی است که کارشناس مسئول بخش سفارش را در انتخاب منابع راهنمائی می نماید.
۲-۵ مطبوعات آرشیوی: شامل کلیه نشریات ادواری (مجلات، روزنامه ها، هفته نامه ها، ماه نامه ها، فصلنامه¬ها، سالنامه ها، تقویم ها و&hellipچشمک که در مخزن آرشیو مطبوعات نگهداری می شود .
۲-۶ مطبوعات روز: مطبوعاتی که جهت مطالعه مراجعان در بخش نشریات تهیه می گردد و جنبه آرشیوی ندارد.

 

ماده ۳ : اهدافکتابخانه

 

کتابخانه در جهت تحقق اهداف ذیل گام بر می دارد:
۳-۱ کمک به برنامه های آموزشی در کلیه رشته هایی که در دانشگاه ایجاد گردیده است
۳-۲ کمک به ارتقاء سطح علمی دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه
۳-۳ کمک به برنامه ریزیهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه

 

 

 

 

ماده ۴:کارکردهایکتابخانه:

 

انتخاب منابع چاپی و غیرچاپی یکی از کارکردهای اساسی کتابخانه است و برای اشاعه منابع جهت استفاده در محل کتابخانه و امانت نقش مهمی را ایفا نموده و بشرح ذیل عمل می شود :

۱-۴ مسئولیت انتخاب مواد:

- مسئولیت اصلی انتخاب مواد با رئیس کتابخانه است که وی وظیفه سیاستگذاری، تدوین آیین نامه های انتخاب، وجین و اهداء منابع و نظارت بر فرایند مجموعه سازی و ارزیابی مجموعه ها را به کمیته گزینش مواد تفویض نموده و مسئولیت انتخاب مواد با کمیته انتخاب و مسئولیت اجرائی آن طبق آیین نامه بر عهده بخش سفارش و فراهم آوری مواد می باشد.
۱-۱-۴ کمیته انتخاب منابع چاپی و غیرچاپی: متشکل از کارشناس مسئول بخش سفارش و فراهم آوری مواد،کتابداران متخصص و ریاست کتابخانه می باشد.
۴-۱-۲ انتخاب منابع از میان عناوین جدید ارائه شده، با توجه به اهداف، نوع استفاده کننده و نیازهای مطالعاتی هر بخش می باشد.
تبصره (۱) انتخاب متخصص موضوعی هر گروه با پیشنهاد مدیر گروه آن رشته و تائید ریاست محترم کتابخانه ورئیس دانشکده می باشد. مسئولیت متخصص موضوعی عبارتست از جستجو و انتخاب عناوین جدید هر رشته از منابع اطلاعاتی مختلف (پایگاههای موضوعی، کاتالوگها و… ) و معرفی آن به مسئول بخش سفارش جهت بررسی و خرید.

۲-۴ ابزارهای انتخاب:

- نمونه های عناوین جدید ارسالی از سوی ناشران، کارگزاران، فهرست ها، کتابشناسی-های عمومی و تخصصی، مطبوعات کتابگزار، پایگاههای اینترنتی،کاتالوگ نمایشگاه های کتاب، پیشنهادهای کتابداران و متخصصان موضوعی،اعضاء هیأت علمی،دانشجویان، کارمندان از ابزارهای انتخاب می باشند.

۳-۴  معیارهای عمومی انتخاب مواد:
۱-۳-۴ مرتبط با رشته ها و موضوعات مورد نیاز دانشکده و دانشگاه
۲-۳-۴ اعتبار نویسنده، مترجم و ناشر
۳-۳-۴ عتبار، صحت و روزآمد بودن اطلاعات
۴-۳-۴ جامعیت موضوع و عمق محتوای اثر
۵-۳-۴ شایستگی علمی اثر
۶-۳-۴ نیاز مراجعان
۷-۳-۴ شکل ظاهری

۴-۴  شیوه های سفارش:

 ۱-۴-۴ اعضای کتابخانه اعم از استاد،‌ کارمند و یا دانشجو می توانند منابع مورد نیاز خود را از طریق تکمیل فرمهای سفارش موجود در کتابخانه به اطلاع بخش سفارش ومسئول کتابخانه برسانند تا این بخش نسبت به بررسی سفارش اقدامات لازم را اعمال نماید.

ماده ۵ : سیاست فراهم آوریمواد:

 

کتابخانه تلاش می کند نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه خود را با توجه به اهداف مذکور در ماده ۳ برآورده سازد، تهیه منابع برخی موضوعات تابع سیستمهای خاصی بشرح ذیل می باشد :

۱-۵ آثار مذهبی: کتابخانه علاوه بر منابع معتبر علمی و تخصصی می بایست به منظور ارتقاء سطح دینی و همچنین نیاز مطالعاتی تفننی دانشجویان و سایر استفاده کنندگان، کتابها و منابع معتبر اسلامی و تاریخی و تحقیقات تطبیقی ادیان و مذاهب را در حد نیاز تهیه نماید.
۲-۵  منابع مرجع: اینگونه منابع با توجه به نوع، نیاز و جامعه استفاده کننده کتابخانه با پیشنهاد گروههای آموزشی دانشکده تهیه می‌گردد.
۳-۵ متون درسی: کتابخانه متون درسی را با توجه به سیاستهای ذیل تهیه می نماید.
۱-۳-۵ کتب درسی دانشگاهی: این منابع به اقتضای نیاز مراجعه کنندگان و پیشنهاد گروههای آموزشی مرتبط تهیه می شود.
۲-۳-۵  کتب کمک آموزشی: این منابع به اقتضای نیاز مراجعه کنندگان و پیشنهاد گروههای آموزشی مرتبط تهیه می شود.
۴-۵  کتابهای داستانی: کتابخانه لازم است به منظور مطالعه تفننی اعضاء نسبت به تهیه برخی از داستانها و رمانهای مشهور ایران و جهان به صورت محدود اقدام نماید.( قابل به ذکر است داستان هایی که جنبه انحرافات اخلاقی، مبتذل و القاء نظریات ضد دین را دارد، انتخاب نمی شود).
۵-۵ منابع خارجی: کتابخانه مراجع عمومی و تخصصی، منابع تحقیقاتی مورد نیاز اساتید و دانشجویان و همچنین منابع تخصصی مرتبط با نیازهای کتابخانه را با نظر کمیته انتخاب کتاب تهیه می نماید.
۶-۵ نقشه ها و اطلسهای جغرافیایی: منابع و مراجع عمومی جغرافیا مطابق با نیاز مراجعان برای کتابخانه تهیه می گردد.
۷-۵ مواد دیداری، شنیداری، الکترونیکی و دیجیتالی: این منابع در زمینه های مختلف آموزشی، علمی و… مطابق با نیازهای گروههای آموزشی و اعضای کتابخانه با کیفیت مطلوب به پیشنهاد کمیته انتخاب تهیه می-شود.
تبصره: منابع تجاری، تبلیغاتی، سینمایی و سرگرمی همانند سی دی های تبلیغاتی تهیه نخواهد شد.
۸-۵ نشریات:
۱-۸-۵ مطبوعات آرشیوی: نشریاتی چاپی و غیرچاپی موضوعی که به تایید گروههای مختلف آموزشی رسیده است در حد امکانات و توانایی کتابخانه حداقل یک نسخه جهت آرشیو مخزن مطبوعات خریداری می گردد.
۱-۱-۸-۵ مطبوعات روز: این نشریات با توجه به نیاز مراجعان و درخواست مسئولین گروههای آموزشی تهیه می شود.

 

ماده ۶ :

 نحوۀ مجموعه سازی، سفارش و تهیۀ منابع کتابخانه

۱-۵ مسئول كتابخانه  بعنوان دبير كميته تامين منابع موظف است فرم هاي مربوط به درخواست منابع را در طی سال به مديران محترم گروهها ارسال نمايند .

۲-۵ با توجه به برگزاري فصلی و سالیانه  نمايشگاه­هاي كتاب از جمله نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، مديران محترم گروه­های آموزشی، فهرست كتب مورد نياز خود را از طریق کاتالوگ­های توزیع شده انتخاب و  به کتابخانه اعلام می­نمايند.

۳-۵  كارشناسان كتابخانه ضمن بررسی و تطبیق  ليست هاي ارائه شده، فهرست نهايي را به تفكيك گروههاي مختلف به بخش سفارش کتابخانه اعلام می نمایند.

۴-۵  منابع مورد نیاز اعلام شده از سوی اعضاء محترم در طی یکسال تحصیلی، مد نظر قرار گرفته و در صورت موافقت مسئولین ذیربط در لیست منابع خریداری شده لحاظ می گردد. 

تبصره (۱) كتابخانه موظف است حتي الامكان فهرست كتابهاي ارائه شده توسط ناشرین  در هر نمايشگاه را قبلاً تهيه و در اختيار مديران آموزشي قرار داده و فهرست كتب مورد نياز گروهها نيز حداقل يكماه قبل از برگزاري نمايشگاه جهت انجام امور مربوط به تامين اعتبار به دفتر معاونت مالی و اداری اعلام نمایند .

۵-۵ کارشناسان کتابخانه منابع منتخب از سوی مدیران محترم گروه­های آموزشی را مورد بررسي مجدد قرار داده و نسبت به ضرورت، تعداد و اولويت خريد در لیست نهائی خرید منابع لحاظ خواهند کرد.

۶-۵ تامين اعتبار جهت خریداری منابع، بر طبق سهمیه اعلام شده و بررسی آن از سوی کتابخانه و با توجه به درخواست­ها مشخص شده، از سوی ریاست  دانشکده انجام می گیرد.

۷-۵ پس از خرید و تهیه منابع درخواستی، لیست منابع خريداري شدۀ هر نمايشگاه در اختیار ریاست محترم دانشکده، معاونین محترم آموزشی و پژوهشی و مدیران محترم گروه­ها قرار داده می­شود.

 

این آیین نامه  در ۶ ماده، ۴۲بند و ۳ تبصره تدوین ودر تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ به تصویب رئیس دانشکده و معاون پژوهشی دانشکده و رئیس کتابخانه رسیده است و  قابل اجراء در کتابخانه خواهد بود.

 

 

 

آیین نامه داخلی کتابخانه دانشکده داروسازی :

نظر به اهمیت کتاب و کتابخانه و به منظور استفاده بیشتر و کارآمدتر از امکانات و منابع موجود در کتابخانه وسهولت در ارائه خدمات کتابخانه داروسازی جهت کلیه اعضای کتابخانه این آیین نامه به شرح ذیل  به تصویب رسیده است و  قابل اجرا میباشد.ضمنأ این آیین نامه بنا به نظر کمیته مشورتی کتابخانه در صورت لزوم در فواصل زمانی مناسب بصورت فصلی یا سالانه مورد بازنگری قرار میگیرد و تغییرات لازم در آن اعمال خواهد شد.

بخش امانت و مرجع

ماده ۱ : استفاده کنندگان

منظور از استفاده کنندگان کتابخانه تمامی افرادی هستند که طبق مقررات به عضویت کتابخانه مرکزی دانشگاه  در آمده و در سیستم نرم افزار کتابخانه مرکزی دارای پروفایل عضویت می باشند.این افراد شامل :

- اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- کارمندان رسمی، پیمانی، قرداد تبصره ۳ و ۴

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان-

 بازنشسته گان ( اعم از کارمندان و اعضاء هیأت علمی )-

 نیروهای طرح نیروی انسانی-

 مدرسین مدعو و حق التدریس-

- پژوهشگران و مححقان مراکز تحقیقاتی

ماده ۲ : شرایط عضویت و استفاده از کتابخانه

۱-۲ عضویت کلیه کاربران طبق مقررات و آیین نامه کتابخانه مرکزی دانشگاه انجام میشود.

۲-۲ عضویت دانشجویان جدید الورود در هر سال تحصیلی به صورت جمعی از طریق لیست ارسالی دانشجویان ثبت نام شده از سوی معاونت محترم آموزشی دانشگاه به کتابخانه مرکزی انجام خواهد شد. بدیهی است فعال سازی کارت پس از دریافت لیست مذکور امکان پذیر می باشد.

۳-۲ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان می توانند با درخواست کتبی و موافقت دانشگاه خود و ارائه به کتابخانه مرکزی دانشگاه طرف مقابل به صورت اتوماسیون به عضویت کتابخانه های هر دو دانشگاه در آیند و از منابع موجود استفاده نمایند.

۴-۲ کارکنان دانشگاه با ارائه حکم کارگزینی و یک قطعه عکس به کتابخانه مرکزی علوم پزشکی می توانند کارت عضویت تهیه نمایند.

تبصره (۱) ارائه کلیه خدمات کتابخانه دانشکده در بخشهای مختلف کتابخانه فقط  با ارائه کارت میسر میباشد.

تبصره (۲) استفاده از سالن های مطالعه برای کلیه اعضای کتابخانه مجاز میباشد.همچنین به منظور استفاده هر چه بهتر از محیط کتابخانه و حفظ اموال آن، استفاده کنندگان برای استفاده از سالن های مطالعه و پایان نامه ها موظف به رعایت مواردی از جمله سکوت مطلق، مطالعه به صورت انفرادی، به همراه داشتن کارت عضویت کتابخانه و رعایت شئونات اسلامی می باشند.

تبصره (۳) کارت عضویت کتابخانه دانشجویان همان کارت دانشجویی می باشد.

تبصره (۴) مراجعه کنندگان سایر مراکز از جمله  متخصصان و محققان سازمان ها، ارگان ها، کتابخانه ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و غیر دولتی در صورت موافقت سرپرست کتابخانه و وجود امکانات لازم می توانند با ارائه کارت شناسایی در محل کتابخانه از منابع استفاده نمایند.

ماده ۳ : اعتبار و مدت عضویت

۱-۳ مدت زمان عضویت کلیه اعضای کتابخانه برابر با ضوابط کتابخانه مرکزی به شرح ذیل میباشد :

ردیف

اعضاء

مدت زمان عضویت

۱

اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی

۵ سال

۲

اعضای هیأت علمی مدعو و حق التدریس

 ۱ ترم تحصیلی

۳

اعضای هیأت علمی و کارمندان بازنشسته

۱ سال

۴

دانشجویان مقاطع مختلف

مدت اعتبار کارت دانشجویی

۵

کارمندان رسمی

۳ سال

۶

کارمندان پیمانی، قراردادی

۱ سال

۷

اعضای طرح نیروی انسانی و ضریب k

تا پایان زمان طرح

۸

اعضای طرح امانت بین کتابخانه ای

۱ سال

۹

کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان

 ۳ سال

۱۰

دانشجویان دانشگاه اصفهان

مدت اعتبار کارت دانشجویی

۱۱

پژوهشگران و سایر متقاضیان

تا پایان زمان معرفی نامه

ماده ۴ : شرایط بخش امانت و مرجع

۱- ۴ امانت گرفتن منابع از کتابخانه منوط به عضویت در کتابخانه  خواهد بود.

۲-۴ تعداد و مدت زمان امانت کتب و تعداد دفعات تمدید کتب طبق ضوابط  کتابخانه مرکزی به شرح ذیل میباشد :

ردیف

امانت گیرنده

تعداد کتب امانتی

حداکثر مدت زمان امانت

تعداد دفعات تمدید

۲

اعضای هیأت علمی مدعو و حق التدریس

۵

۲۰

۲

۴

دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی

۵

۱۰

۲

۵

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای، تخصصی و فلوشیپ

۷

۲۰

۲

۶

کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی

۳

۱۰

۲

۷

کارمندان بازنشسته دانشگاه

۲

۱۰

۲

۸

اعضای طرح امانت بین کتابخانه ای و کاربران دانشگاه اصفهان

۳

۱۰

۱

۹

هر کتابخانه عضو طرح امانت بین کتابخانه ای

۱۰

۱۰

۱

۱۰

نیروهای ضریب k و طرح نیروی انسانی

۳

۱۰

۲

 

۳-۴ کتاب فقط به صاحب کارت امانت داده می شود. در صورت تخلف به مدت ۱۵ روز از دریافت کتاب محروم خواهد شد و در صورت تکرار، پس از سه نوبت کارت عضویت با اطلاع به کتابخانه مرکزی مسدود خواهد شد.

۴-۴ مراجعه کنندگان میتوانند پس از انتخاب کتاب مورد نیاز خود، به متصدی امانت مراجعه نمایند و پس از انجام مراحل ثبت از طریق سیستم بار کد آن را دریافت کنند.

 ۵-۴ در صورتیکه کتاب مورد نظر شما موجود نیست، حتما آن را در لیست سفارش ثبت کنید تا در اسرع وقت تهیه گردد.

۶-۴ اعضای کتابخانه موظفند شخصأ مبادرت به امانت و استراد کتاب نمایند.

۷-۴ کتابهای پر مراجعه بنا به تشخیص کتابدار بخش امانت در بخش رزرو قرار می گیرد.

۸-۴ کتابهایی که در لیست رزرو قرار دارند، مدت امانت آنها تمدید نمی شود.

۹-۴ یک نسخه از کتاب های پر استفاده  بنا به صلاحدید مسئول کتابخانه جهت زیراکس در محل کتابخانه قرار می گیرد و امانت داده نمی شود.

۱۰-۴ کتابهایی که کم مراجعه هستند و یا تعداد نسخ آن زیاد است، بنا به صلاحدید مسئول کتابخانه میتوانند بیش از زمان یاد شده نیز به امانت داده شوند.

۱۱-۴ چنانچه مدرکی بیش از یک متقاضی داشته باشد فقط کتابدار بخش امانت بر حسب صلاحدید میتواند مدت امانت آن را کاهش دهد. و همچنین کتابداربخش امانت میتواند بنا به صلاحدید خود و با توجه به شرایط مدت امانت را افزایش بدهد.

۱۲-۴ امانت گیرنده می تواند مدت امانت را با اطلاع کتابدار مسئول بخش امانت تمدید نماید، مشروط بر این که دیگری متقاضی آن مدرک نباشد.

۱۳-۴ به منظور فراهم کردن امکان استفاده سایر افراد از منابع کتابخانه ها مدت و تعداد امانت در مورد کتب اصلی وتخصصی جدید هر رشته و همچنین کتب مرجع بر حسب صلاحدید کتابدار مسئول کتابخانه تعیین می شود . تشخیص  و تعیین این نوع منابع به عهده مسئول بخش امانت و مرجع کتابخانه می باشد.

تبصره (۱) : دستیاران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با نظر کتابدار مسئول می توانند کتابهای مرجع و اصلی را به مدت یک شب امانت بگیرند.

۱۴-۴ هیچ یک از منابع مرجع امانت داده نمی شوند، اما کپی و تکثیر آنها در کتابخانه امکان پذیر است.

۱۵-۴ کتابدار مرجع موظف است خواسته های مورد نظر مراجعه کننده به بخش مرجع را دریابد و در صورت لزوم نحوه ی سئوال را با یک سری کلید واژه های قابل جستجو تبدیل کند تا مسئله مورد جستجو واضح و روشن شود و سپس راهبرد مناسبی برای تسهیل بازیابی مطلب مورد نظر در پیش گیرد.

۱۶- ۴ به منظور بازیابی کتابهای مورد نظر ضمن مراجعه به کتابخانه و دریافت مشخصات کتاب از بخش جستجوی اطلاعات، می توانید با استفاده از تابلوهای راهنمای نصب شده بر روی قفسه ها، کتاب مورد نظرتان را پیدا نمایید.

۱۷-۴ در صورت انتخاب کتاب و سپس انصراف از امانت گرفتن آن، چنانچه محل چیدن کتاب را دقیقاً نمی دانید آن را در کنار قفسه قرار دهید.

۱۸-۴ مخزن کتابخانه بصورت قفسه باز اداره میگردد و با توجه به سیستم باز مخزن کتابخانه مراجعه کنندگان باید از بردن لوازم شخصی (کیف، کتاب، جزوه و ...) به مخزن کتابخانه خودداری نمایند.

۱۹- ۴ نحوه تنظیم و استقرار کتابهای داخل قفسه بر اساس نظام رده بندی  LC/NLM می باشد.

۲۰-۴ انجام فعالیتهای دوره ای کتابخانه از جمله وجین، سیاهه برداری و رف خوانی، اهداء و جایگزینی کتب بنا به تشخیص کمیته مشورتی کتابخانه و کتابداران متخصص.

ماده ۵ : مفقود و یا ناقص شدن منابع

۱-۵ چنانچه هر یک از منابع امانت گرفته شده مفقود، مخدوش یا اوراق و تصایری از آن بریده و ناقص شود، امانت گیرنده موظف است عین اصل آن یا آخرین ویرایش آن را تهیه و به کتابخانه تحویل نماید.

۲-۵ چنانچه تهیه مجدد اثر مفقود یا مخدوش شده امکان پذیر نباشد، امانت گیرنده ملزم به پرداخت هزینه به کتابخانه میباشد.

تبصره (۱) از دانشجویان تقاضا می گردد از خط کشیدن و رنگی نمودن خطوط کتاب و جدا کردن صفحات و پاره کردن عکسهای مندرج در کتاب های امانت گرفته شده جدا خودداری نمایند در صورت مشاهده طبق آئین نامه دانشگاهی اقدام خواهد شد.

ماده ۶ : منابعی که امانت داده نمیشوند

- کتابهای مرجع ( رفرنس )

- کتابهای نایاب و منحصر به فرد ( کتابهای قدیمی و نسخه های خطی )

- پایان نامه های تحصیلی

- مجلات جاری

ماده ۷ : تسویه حساب

۱-۷ تمامی اعضاء دانشکده  داروسازی  اعم از دانشجویان، اعضاء هیأت علمی، کارمندان و ... می بایست در پایان فعالیت خود همه منابع علمی به امانت گرفته را به کتابخانه مربوطه تحویل داده و پس از تسویه حساب با کتابخانه دانشکده به کتابخانه مرکزی مراجعه و تسویه حساب نهایی دریافت نمایند.

۲-۷ هر نوع تغییر در وضعیت آموزشی دانشجویان، از قبیل انتقال، انصراف از تحصیل، جابجایی، مهمان شدن و نظایر آن منوط به به ارائه برگه تسویه حساب از کتابخانه است.

 ۳-۷ دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی در هنگام فراغت از تحصیل باید ابتدا با کتابخانه  دانشکده و سپس با کتابخانه مرکزی دانشگاه تسویه حساب کنند.

 

 

ماده ۸ : ضوابطی در خصوص بخشهای دیگر کتابخانه

بخش پایان نامه ها :

۱-۸ با توجه به عدم امانت پایان نامه های مربوطه به مراجعه کنندگان به این بخش باید مطالعه و استفاده خود را در این بخش انجام داده و پس از پایان کار خود مدارک مورد استفاده را با کتابدار بخش تحویل نمایند.

۲-۸ در این بخش مجلات ، پایان نامه ها   در اختیار دانشجویان و مراجعه کنندگان قرار می گیرد و آنها می توانند در محیط کتابخانه از این منابع استفاده نمایند و به هیچ وجه نباید از کتابخانه خارج گردد.

۳-۸ در این بخش منحصرأ از مقالات مجلات کتابخانه، مقدمه و منابع پایان نامه ها فتوکپی گرفته می شود.

۴-۸ کتابخانه های کشور می توانند توسط فرم مخصوص امانت بین کتابخانه ای و یا ارسال ایمیل درخواست مقاله نمایند و مقالات درخواستی در اسرع وقت به آدرس متقاضیان ارسال می گردد.

بخش سفارشات :

۵- ۸ خرید و سفارش کلیه کتابها و مجله های فارسی توسط کتابخانه داروسازی و سفارش و تهیه ژورنالهای خارجی بصورت متمرکز در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی انجام می گیرد. بعد از انتخاب و تهیه کتاب، کتابهای خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی ثبت و فهرستنویسی می شوند و اطلاعات هر کتاب وارد کامپیوتر می شود.

بخش آماده سازی :

۶-۸ آماده سازی (چسباندن بر چسب به عطف کتاب و بارکد به پشت جلد) توسط کتابداران کتابخانه انجام می شود و آماده برای استفاده مراجعان می شود.

بخش دیداری و شنیداری :

۷- ۸ در این بخشمراجعین می توانند در هر مرتبه  تعداد ۲ عدد  سی دی به مدت ۲۴ ساعت بصورت موقت و با ارائه کارت عضویت خود به امانت ببرند.

بخش مجلات فارسی و لاتین :

۸- ۸ کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می توانند با در دست داشتن کارت دانشجویی و دانشجویان سایر دانشگاههای دولتی با ارائه معرفی نامه معتبر از دانشگاه مربوطه از خدمات این بخش استفاده نمایند.

۹-۸ مدارک موجود در این بخش از کتابخانه خارج نمی شود. مراجعه کنندگان می توانند شماره مجله مورد نظر در لیست مربوطه پیدا کنند و بعد از انتخاب موضوع، آدرس مقاله مورد نظر را که شامل: سال انتشار، جلد و شماره مجله می باشد، به مسئول قسمت مجلات تحویل دهد و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کند.

بخش اطلاع رسانی :

۱۰-۸ استفاده از این بخش برای دانشجویان داروسازی و دانشجویان عضو دفتر استعدادهای درخشان طبق مقررات میسر میباشد.

 

 

ماده ۹ : ضوابط عمومی کتابخانه

به منظور حفظ منزلت کتاب و کتابخانه، کلیه اعضاء موظف هستند در محیط کتابخانه موارد زیر را رعایت نمایند :

- اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی

- حفظ کامل سکوت و آرامش

- عدم استعمال دخانیات

- حفظ نظم و پاکیزگی کتابخانه

- رعایت احترام به کارکنان کتابخانه

- پرهیز از ایجاد مزاحمت برای سایر اعضاء

- پرهیز از خوردن و آشامیدن در سان های مطالعه

تبصره (۱) در صورت مشاهده تخلف، پس از یک نوبت تذکر شفاهی، ضمن تعلیق عضویت، فرد متخلف به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی خواهد شد.

تبصره (۲) نسخه ای از این آیین نامه باید جهت اطلاع از متن آن در معرض دید مراجعان کتابخانه قرار گیرد و کتابخانه موظف است طبق مواد آن به کلیه اعضاء خدمات ارائه دهد.

این آیین نامه دارای ۷ بخش، ۹ماده، ۴۰ بند و ۸ تبصره تدوین و در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ به تصویب رسیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خط مشی مجموعه سازی کتابخانه دانشکده  داروسازی

رسالت کتابخانه دانشگاهی در هر جا حمایت از برنامه های آموزشی و پژوهشی آن سازمان می باشد بنابراین کتابخانه باید مجموعه از مطالب مورد نیاز سازمان را در بر گیرد به گونه ای که همزمان با تحول و تغییر در برنامه ها و فعالیتها مجموعه کتابخانه نیز متحول و گسترش یابد.

از طرفی کتابخانه باید منابع لازم جهت پاسخگویی به نیازهای آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی دانشجویان و اعضاء هیئت علمی را فراهم نماید.

به منظور حفظ دانش و اندیشه ،آموزش ،پژوهش ،انتشار خدمات و تفسیر نتایج پژوهشها ،یعنی کمک به کارکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و جهت گیری برنامه های رشد و توسعه کتابخانه دانشکده داروسازی  خط مشی مختصری تدوین شده است تا نتایج زیر حاصل گردد :

۱-    فراهم آوری ضوابطی مکتوب و مدون در جهت تفاهم و نظم هر چه بیشتر کتابخانه با مراجعین دانشکده و هماهنگی وظایف کتابخانه در جهت اهداف تعیین شده .

۲-    آشنایی لازم و کافی اعضاء هیأت علمی (کادر آموزشی) با اهداف کتابخانه و ایجاد زمینه تصحیح و هدایت برای افزایش کارایی آن .

۳-    توجه به ضرورت کوشش فراگیر دانشکده برای مشارکت هر چه بیشتر ،به ویژه در غنی سازی مجموعه و رشد فعالیت های جدید .

۴-    آشنایی و اظهار نظر همکاران دانشکده و مشارکت آنان بصورت همکار و همراه نه تنها ناظر .

۵-    لیست عناوین منابع بر اساس پیشنهاد اعضاء هیئت علمی و مدیر گروههای دانشکده و یا پیشنهاد دانشجویان و با نظارت مسئول کتابخانه تهیه می شود.

۶-    خرید کتاب های جدید اکثراً کتب لاتین علمی در رابطه با هفت گروه آموزشی دانشکده .

۷-    در اولویت دوم خرید کتب فارسی که مولف آن اساتید خود دانشکده هستند و خرید کتب فارسی مورد نیاز دانشجویان.

۸-    از کتابهایی که خواننده زیاد دارد نسخ تکراری تهیه می شود.

۹-    در تهیه منابع اطلاعاتی(کتاب، نشریه، سی دی،جزوه و ...) مجموعه مرتبط با موضوع، نام و گرایش کتابخانه مورد توجه قرار می گیرد.

۱۰-در صورت مراجعه برای درخواست کتب معارف و تاریخ و دیگر موضوعات عمومی آنها را به کتابخانه هایی که این کتب را دارند و تخصصی این موضوعات هستند راهنمایی می کنیم.

۱۱- انتخاب و تهیه کتب بیشتر از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انجام می گیرد.

۱۲-گرد آوری و نگهداری و سازماندهی مواد و منابع نوشتاری و غیر نوشتاری به منظور بهره گیری در امر آموزش و پژوهش.

۱۳-همکاری با سایر کتابخانه های دانشگاههای علوم پژشکی کشور.

۱۴-     انجام فعالیتهای دوره ای از جمله :

وجین: به طور عمده با هدف حذف منابع بدون استفاده و بازکردن جا برای کتابهای جدید انجام می شود.

ضوابط و معیارهای وجین مجموعه: منابعی که مورد استفاده قرار نمی گیرند و یا منابعی که از آنها بیش از حد لزوم نسخه نگهداری در مجموعه وجود دارد کتابهایی که از نظر محتوا کهنه شده اند و ویرایش های قدیمی هستند.

سیاهه برداری: برای چک کردن موجود قفسه و مشخص نمودن منابعی که به هر دلیل از مجموعه خارج شده و بازگردانده نشده اند در دوره های زمانی معین فهرست موجودی با موجودی قفسه باید چک شود.

اهدا: منابع اهدایی به کتابخانه در صورت مفید بودن و علمی بودن جهت ثبت به کتابخانه مرکزی فرستاده می شود.

جایگزینی: منابعی که استفاده زیادی دارند در صورت مفقود شدن با درخواست جدید جایگزین می شوند.

بر این اساس کتابخانه داروسازی بر پایه خط مشی مطرح در این آئین نامه تلاش می کند مجموعه ای کیفی و متناسب با نیاز جامعه کتابخانه تهیه نماید.

 

خط مشی کتابخانه دانشکده داروسازی در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب رسید.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.