previous pauseresume next

ارزیابی اثربخشی –N استیل سیستئین در پیشگیری از سمیت کلیوی ناشی از وانکومایسین: کار آزمایی بالینی تصادفی و کنترل شده، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

داروی وانکومایسین یک آنتی بیوتیک گلیکوپپتید است که جایگاه اصلی را در درمان عفونت های ایجاد شده توسط Staphylococcus aureusمقاوم به متی سیلین (MRSA)دارد، ولی مصرف کلینیکی آن به دلیل سمیت کلیوی محدود شده است. مکانیسم آسیب کلیوی ناشی از این آنتی بیوتیک به طور کامل شناخته نشده است. دلیل احتمالی، تولید غیر مستقیم گونه های فعال اکسیژن (ROS)است. نقش واکنش های اکسیداتیو در سمیت کلیوی وانکومایسین تایید شده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر­بخشی –Nاستیل سیستئین (NAC)به عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدان، در پیشگیری از سمیت کلیوی وانکومایسین در بیماران بستری دریافت کننده این دارو در بیمارستان الزهرا (س) می باشد.

از مجموع ۱۷۹ بیمار واجد شرایط ورود به مطالعه، ۸۴ نفر به گروه دارو و ۹۵ نفر به گروه کنترل تعلق گرفت. درمان با NACهمزمان با تجویز وانکومایسین، اثر معناداری بر برون ده ادراری در گروه دارو نسبت به گروه کنترل نداشت. هر چند، در گروه دارو نسبت به گروه کنترل، میانگین مقادیر سرمی کراتینین و BUNدر زمان های مختلف به طور معنی دار کمتر و میانگین مقادیر کلیرانس کراتینین به طور معنی دار بیشتر بود. همچنین تعداد موارد بروز آسیب حاد کلیوی ناشی از وانکومایسین، ۱۲ مورد (۶۳/۱۲%) در گروه کنترل و ۴ مورد (۷۶/۴%) در گروه NACمشاهده شد.

نتایج بدست آمده حاکی از این است که –Nاستیل سیستئین قادر به پیشگیری از سمیت کلیوی ناشی از وانکومایسین بوده و نیز می تواند آسیب حاد کلیوی نشای از این دارو را کاهش دهد. هر چند، مطالعات بیشتر با حجم نمونه بیشتر برای تائید این اثرات ضروری است.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.