previous pauseresume next

استخراج، جداسازی و شناسایی برخی ترکیبات ثانویه موجود در ریشه زرشک وحشی بر مبنای اثر ضد بروسلا، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

گیاه زرشک (Berberis integerrimaBunge) بوته انتشار وسیعی در خاورمیانه و بخش مرکزی آسیا دارد. مطالعه بوم گیاهشناسی نشان داد که افراد بومی و قبیله ای در ایران عصاره ریشه زرشک وحشی را برای درمان بروسلوز استفاده می کنند. بنابرانی هدف از این مطالعه جداسازی سنجش بیولوژیک محور ترکیبات بیواکتیو از این گیاه مبتنی بر فعالیت باکتری کشی علیه Berberis integerrimaدر آزمایشگاه است.

عصاره اتانلBerberis integerrimaBungeبر اساس پلاریته و خاصیت بازی آن به سه بخش مختلف Fr.‎1تا Fr.‎3تقسیم و تست های غربالگری ضد باکتری MICو MBCعلیه بروسلا در مورد عصاره کامل، Fr.‎1، Fr.‎2و Fr.‎3انجام می شود. فعال ترین بخش یعنی Fr.‎3بوسیله سیستم­های کروماتوگرافی PLCو MPLCبرای جداسازی اجزای اصلی بیشتر پالایش و ترکیبات جدا شده به کمک روشهای اسپکتروسکوپی و NMRمختلف مشخص و خواص ضد بروسلوزی  ۴-۱ جدا شده در برابرBerberis integerrimaدر شرایط مختلف تست، از جمله تعیین حداقل بازدارندگی و غلظت های باکتری کشی، انتشار خوب در آگار و پخش در صفحه آگار مورد مطالعه واقع می شود.

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بخش فعالتر (Fr.‎3)مانع رشد باکتری با غلظت های MICو MBCبترتیب معادل با ۱۲ و ۲۵ میکروگرم در میلی لیتر گردیده است. آلکالوئیدهای بنزیل ایزوکینولین چهارگانه از جمله کلومبامین، پالماتین، بربرین و جاتروریزین چهار ترکیب اصلی است که در بخش فعال منتخب شناسایی شده است. بجز بربرین که پیشتر گزارش گردید، پالماتین، کولومبامین و جاتروریزین برای نخستین بار از این گیاه جدا شده اند. هر چهار آلکالوئید فعالیت ضد باکتری قوی علیه بروسلا اباروس نشان داده اند اما جاتروریزین و کولومبامین با گروه هیدروکسیل آزاد روی کربن ۳ یا ۲ فعالیت بیشتری نسبت به پالماتین و بربرین فاقد گروه هیدروکسیل آزاد در ساختمان خود، نشان داده اند.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.