previous pauseresume next

استخراج و شناسایی تری¬ترپن¬های گیاه Euphorbia sogdiana ، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

            یکی از خانواده های گیاهی که تاکنون ساختارهای شیمیایی زیادی از آنها منتشر شده است و از نظر درمان بیماریها حائز اهمیت هستند، تیره فرفیون می باشد. در ایران ۷۰ گونه از آنها گزارش شده که از میان آنها Euphorbia sogdianaکه در نواحی شمال شرقی ایران رشد می کند از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. همچنین برای فرفیون در طب سنتی کابردهای تسکین عصبی، روماتیسمی و درمان دردهای کمر و نیز آثار ضدالتهابی ذکر شده است. هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در این گیاه با هدف یافتن ترکیبات استروئیدی وتری ترپنوئیدی و بررسی و معرفی آنها جهت مطالعات تکمیلی تر و احتمالاً طراحی ترکیبات نیمه سنتتیک واجد آثار قابل قبول در مقایسه با داروهای موجود بوده است.

در این مطالعه، گیاه E.sogdianaاز استان خراسان شمالی جمع آوری گردید. اندام هوایی خشک شده گیاه در حلال مناسب (استون: دی کلرومتان ۱: ۲) به روش ماسراسیون عصاره گیری و فراکسیون های مختلف موجود در عصاره گیاه با استفاده از MPLCاستخراج شد. سپس ترکیبات موجود در فراکسیون ها با توجه به کروماتوگرام TLCبا استفاده از HPLCتفکیک و تخلیص گردید و با استفاده از آنالیز طیف H-NMRشناسایی و تعیین ساختار صورت گرفت. در ادامه سمیت سلولی و میزان القای آپوپتوز ترکیب شماره ۳ روی دو رده سلولی سرطان سینه، (MDA-MB231,MCF-7)  به روش های تست MTTو فلوسیتومتری مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج این پژوهش نشان داد که ترکیب جدید آبتوسیول –۱۱- اون –۳ و۷ (بتا) –دی اول جداسازی شده از این گیاه قادر است رشد و تولید مثل سلول های سرطان سینه (MDA-MB231,MCF-7)را مهار کند و این مهار از طریق جلوگیری از پیش روی چرخه سلولی و القای آپوپتوزیس صورت می­گیرد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.