previous pauseresume next

بررسی اثر محافظتی افزایش بیان پروتئین لیپوکالین ۲ بر سمیت ژنی ناشی از داروی سیس پلاتین، در دانشکده داروساز ی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم فاطمه صادقی از رساله کارشناسی ارشد سم شناسی خود تحت عنوان «بررسی اثر محافظتی افزایش بیان پروتئین لیپوکالین ۲ بر سمیت ژنی ناشی از داروی سیس پلاتین» که با راهنمایی آقایان: دکتر محمود اعتباری، دکتر علی جهانیان نجف آبادی و دکتر مهریار حبیبی رودکنار انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۲۱۵ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

سیس پلاتین از داروهای شیمی درمانی پرکاربردی است که اثرات خود را از طریق انباشتگی Platinumدر بافت ها و استرس اکسیداتیو و تخریب DNAسلولی اعمال می کند. لیپوکالین پروتئینی است که افزایش بیان آن در شرایط استرس اکسیداتیو مشاهده شده است. این مطالعه جهت بررسی اثر لیپوکالین ۲ به عنوان پروتئینی که دارای یک عملکرد محافظتی احتمالی در برابر سمیت ژنی ناشی از سیس پلاتین می باشد طراحی شده است.

در این مطالعه از رده سلولی HEK293برای ترانسفکت ژن بیان کننده پروتئین لیپوکالین ۲ که در وکتور pcDNA3.‎1-Lcn2کلون شده بود استفاده شد و تست های RT-PCRو الایزا جهت تایید افزایش بیان این پروتئین بکار رفت. سپس به منظور بررسی اثر محافظت ژنی، سلول های ترنسفکت شده با وکتور نوترکیب و ترنسفکت شده با وکتور خالی با سیس پلاتین تیمار شدند و با تست های MTTو کامت مورد بررسی قرار گرفتند.

تست های RT-PCRو الایزا افزایش بیان پروتئین لیپوکالین ۲ در سلول های Lcn2-HEK293را تایید کردند. نتایج حاصل از MTTنشان دهنده میزان IC50بالاتر برای سلول های Lcn2-HEK293در مقایسه با سلول های V-HEK293بود. بعلاوه تست کامت اثرات محافظتی Lcn2در برابر ژنوتوکسیسیتی سیس پلاتین در غلظت mg/ml۱ را تایید نمود.

در مطالعه مذکور برای اولین بار اثر حفاظتی Lcn2در برابر سمیت ژنی سیس پلاتین نشان داده شد. بنابراین یکی از مکانیسم­های احتمالی آثار cytoprotctiveلیپوکالین ۲ می تواند به دلیل پیشگیری از سمیت ژنی در شرایط استرس اکسیداتیو باشد. با این حال ارزیابی بیشتر در این زمینه لازم می باشد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.