previous pauseresume next

بررسی اثر اسپاسمولیتیک گیاه و فراکسیونهای دی ترپنوئیدی Euphorbia spinidens Bornm. Ex Prokh.، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عموی دانشکده، خانم زینب چراغی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی اثر اسپاسمولیتیک گیاه و فراکسیونهای دی ترپنوئیدی Euphorbia spinidens Bornm.‎ Ex Prokh.‎» که با راهنمایی آقایان: دکتر مصطفی قنادیان و دکتر حسن صدرایی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۱۹۴۰۸۵ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

انقباضات زودرس زحم یکی از عوامل عمده سقط و زایمان زودرس است. Euphorbia spinidens که در کتب طب سنتی ایرانیان مثل الحاوی با نام عمومی فرفیون شناخته می شود برای جلوگیری از زایمان زودرس گزارش شده است. بنابراین لازم است فواید یا مضرات آن با روش های استاندارد فارماکولوژیک ارزیابی شود.

بخش های هوایی خشک شده گیاه با استفاده از اتانول ۹۰% به روش ماسراسیون به مدت سه روز عصاره گیری شد. عصاره تغلیظ شده روی ستون کروماتوگرافی نرمال سیلیکاژل نوع ۶۰ با حلال هگزان: اتیل استات (۱۰۰% ®۳) قرار گرفت و پنج فراکسیون تهیه شد. عصاره E.spinidens  و فراکسیون های ۵-۱ روی انقباضات ناشی از KCL  و ریتمیک بافت رحمی که در organ bathقرار گرفته بود، آزمایش شد و با نیفدیپین و ریتودرینمقایسه شد.

عصاره گیاه Euphorbia spinidensو فراکسیون های ۴-۱ (در غلظت µg/ml۵۰۰-۱) انقباضات ناشی از KCLدر بافت رحم موش های ماده غیر باردار را مهار کردند. مشاهده هر دو اثر اسپاسمودیک و آنتی اسپاسم از عصاره نشان دهنده این مساله است که ترکیبات زیست فعال با اثرات متفاوتی در عصاره وجود دارد. برای دستیابی به اثر انتخابی، این ترکیبات باید از یکدیگر جدا شوند وگرنه عصاره خام برای درمان زایمان زودرس مناسب نیست.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.