previous pauseresume next

بررسی اثر محافظتی اریتروپویتین بر آسیب به DNA ناشی از بوسولفان در رده سلولی HepG2، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

بوسولفان یک داروی ضد سرطان آلکیله کننده دو عاملی است که دارای اثرات سمیت سلولی و سمیت ژنتیکی می باشد. اریتروپویتین نوترکیب انسانی، گلیکوپروتئینی با ۱۶۵ اسید آمینه می باشد که دارای اثرات حفاظتی گسترده ای بر سمیت ژنتیکی، قلبی، کلیوی و عصبی ناشی از داروهای شیمی درمانی می باشد. در این مطالعه اثرات محافظتی هورمون اریتروپویتین بر سمیت ژنتیکی ناشی از بوسولفان در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این مطالعه از روش کامت برای ارزیابی اثرات محافظتی اریتروپویتین نوترکیب انسانی بر سمیت ژنتیکی ناشی از بوسولفان استفاده شد. جهت بررسی سمیت ژنتیکی بوسولفان، سلول های HepG2پس از ۲۴ ساعت انکوبه به مدت ۱ ساعت با غلظت های مختلف دارو مجاور شدند. جهت بررسی اثرات محافظتی اریتروپویتین، سلول ها قبل از مجاورت با بوسولفان به مدت ۲۴ ساعت با غلظت های متفاوت اریتروپویتین انکوبه شدند. سپس لیز سلولی صورت گرفت و سلولها در بافر الکتروفورز با pHقلیایی قرار گرفتند. پس از انجام الکتروفورز و خنثی سازی، سلولها با اتیدیوم بروماید رنگ آمیز شدند و کامت ها توسط میکروسکوپ فلورسانس مشاهده گردیدند.

با توجه به نتایج حاصل، غلظت ۱۰۰ میکرومولار بوسولفان کمترین غلظت ژنوتوکسیک می باشد. همچنین، اریتروپویتین در غلظت های ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ واحد در میلی لیتر تا حدود زیادی می تواند از اثرات ژنوتوکسیک بوسولفان بر سلول های HepG2پیشگیری کند. تست های کلینیکی بیشتر برای ارزیابی In vivoاین اثر لازم است.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.