previous pauseresume next

بررسی اثر ویتامین B6 بر عملکرد منتخبی از داروهای ضد افسردگی در تست افسردگی و وسواس موش سوری، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عموی دانشکده، خانم اطهر کوچک از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی اثر ویتامین B6بر عملکرد منتخبی از داروهای ضد افسردگی در تست افسردگی و وسواس موش سوری» که با راهنمایی خانم دکتر آزاده مصری پور و آقای دکتر ولی اله حاج هاشمی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۴۶۹۹ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

ویتامین B6کوفاکتور آنزیم های مختلفی می باشد، که بر تعدادی از نوروترانسمیترهای مغز از جمله نوراپی نفرین و سروتونین اثر می گذارد. از آنجایی که این نوروترانسمیترها بر خلق و خو اثر می گذارند، هدف از این مطالعه، بررسی اثر ویتامین B6در همراهی با کلومیپرامین، فلوکستین و ونلافاکسین در افسردگی و وسواس می باشد. از موش هایی با وزن۳۰-۲۵ گرم استفاده شد. در تست شنای اجباری دو پارامتر زمان شروع بی حرکتی و مدت زمان بی حرکتی در ۴ دقیقه پایانی تست به عنوان مدلی از افسردگی اندازه گیری شد و در تست دفن تیله از شمارش تعداد تیله هایی که بیش از دو سومش دفن شده به عنوان مدل وسواس در موش استفاده شد. ویتامین B6با دوز mg/kg۱۰۰ به صورت داخل صفاقی به موش ها برای ۶ روز متوالی تزریق شد و در روز آخر داروهای ضد افسردگی تزریق شد. بعد از گذشت ۳۰ دقیقه از آخرین تزریق، آزمایش های مربوطه صورت گرفت. مدت زمان بی حرکتی در گروه های ویتامین B6+فلوکستین در مقایسه با فلوکستین دیده نشد. همچنین فلوکستین زمان شروع بی حرکتی در گروه های ویتامین B6+کلومیپرامین 
(۱۵ ±۱۴۱ ثانیه ) و ویتامین B6+ونلافاکسین (۱۵ ±۱۱۶ ثانیه )کاهش یافت، اما در مقایسه با داروی تنها تفاوت معنی داری نداشت. فلوکستین در کاهش رفتار دفن تیله بسیار موثر بود (۴ ±۹۵%). ولی استفاده همزمان آن با ویتامین B6+  اثر بیشتری ایجاد نکرد. بنابراین ویتامین B6  به عنوان افزودنی بی ضرر و موثر در اختلال وسواس برای پاسخ بهتر داروها می تواند پیشنهاد شود.

 
 
 

ورود کاربر