previous pauseresume next

بررسی اثر پلی ساکاریدهای گون، تراگاکانتین و باسورین بر میزان بیان ژن MDR1 در رده سلولی CCRF-CEM حساس و مقاوم به MTX، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

متوترکسات (MTX)جزیی ضروری در رژیم درمانی کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد (ALL)می باشد. مقاومت به داروهای شیمی درمانی مهمترین نگرانی در درمانی T-cell ALLبه شمار می آید. بیان ژن MDR1یکی از عوامل ایجاد مقاومت در سلول های لوسمی می باشد. استفاده از عوامل مهار کننده ی بیان این ژن، یک استراتژی در غلبه بر مقاومت ناشی MDR1می باشد. از این رو در این مطالعه میزان اثر باسورین، تراگاکانتین و پلی ساکاریدهای آستراگالوس (APS)، ترکیبات فعال Astragalus membranaceusدر ایجاد سمیت سلولی و بیان ژن MDR1مورد بررسی قرار گرفته است. میزان سمیت سلولی APS، باسورین و تراگاکانتین در سلول های CCRF-CEMو CCRF-CEMمقاوم شده به MTX(CCRF-CEM/R)با استفاده از روش MTTارزیابی و از متد Real time-PCRبه منظور بررسی میزان بیان ژن MDR1استفاده شد.

نتایج بدست آمده حاکی از این است که باسورین و به مقدار بسیار بیشتری تراگاکانتین منجر به کاهش بقای سلول ها شدند و تراگاکانتین منجر به ایجاد سمیت سلولی بیشتری نسبت به باسورین و APSشد. تراگاکانتین حساسیت سلولهای CCRF-CEM/Rرا به MTXافزایش داد. که این امر می تواند به دلیل تاثیر آن در کاهش بیان ژن MDR1باشد.

 
 
 

ورود کاربر