previous pauseresume next

بررسی اثر پلی ساکاریدهای گون، تراگاکانتین و باسورین بر میزان بیان ژن MDR1 در رده سلولی CCRF-CEM حساس و مقاوم به MTX، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

متوترکسات (MTX)جزیی ضروری در رژیم درمانی کودکان مبتلا به لوسمی لنفوبلاستی حاد (ALL)می باشد. مقاومت به داروهای شیمی درمانی مهمترین نگرانی در درمانی T-cell ALLبه شمار می آید. بیان ژن MDR1یکی از عوامل ایجاد مقاومت در سلول های لوسمی می باشد. استفاده از عوامل مهار کننده ی بیان این ژن، یک استراتژی در غلبه بر مقاومت ناشی MDR1می باشد. از این رو در این مطالعه میزان اثر باسورین، تراگاکانتین و پلی ساکاریدهای آستراگالوس (APS)، ترکیبات فعال Astragalus membranaceusدر ایجاد سمیت سلولی و بیان ژن MDR1مورد بررسی قرار گرفته است. میزان سمیت سلولی APS، باسورین و تراگاکانتین در سلول های CCRF-CEMو CCRF-CEMمقاوم شده به MTX(CCRF-CEM/R)با استفاده از روش MTTارزیابی و از متد Real time-PCRبه منظور بررسی میزان بیان ژن MDR1استفاده شد.

نتایج بدست آمده حاکی از این است که باسورین و به مقدار بسیار بیشتری تراگاکانتین منجر به کاهش بقای سلول ها شدند و تراگاکانتین منجر به ایجاد سمیت سلولی بیشتری نسبت به باسورین و APSشد. تراگاکانتین حساسیت سلولهای CCRF-CEM/Rرا به MTXافزایش داد. که این امر می تواند به دلیل تاثیر آن در کاهش بیان ژن MDR1باشد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.