previous pauseresume next

بررسی الگوی مصرف داروهای پروفیلاکسی زخم های گوارشی ناشی از استرس در بیماران بستری در مرکز پزشکی الزهرا(س) اصفهان به غیر از بخش مراقبت های ویژه در نیمسال دوم سال ۱۳۹۳، در دانشکده داروسازی و علوم

به گزارش روابط عمومی دانشکده، آقای سجاد قربانی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی الگوی مصرف داروهای پروفیلاکسی زخم های گوارشی ناشی از استرس در بیماران بستری در مرکز پزشکی الزهرا(س) اصفهان به غیر از بخش مراقبت های ویژه در نیمسال دوم سال ۱۳۹۳»که با راهنمایی خانم دکتر شادی فرسایی و آقای دکتر پیمان ادیبی انجام شده و به شماره طرح تحقطقاتی ۳۹۳۷۹۹ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

پروفیلاکسی زخم گوارشی ناشی از استرس (SUP)، سالهاست به عنوان موضوع مهمی در بیماران بخش های جنرال مورد بحث می باشد. بسیاری از بیماران بستری در بخش های جنرال (non ICU)، به طور روتین از داروهای پیشگیری از زخم گوارشی بدون هیچ ریسک فاکتوری استفاده می کنند. با توجه به اهمیت مصرف منطقی داروها در پیشگیری از خونریزی گوارشی، عوارض و هزینه های زیاد ناشی از داروها، همچنین با توجه به عدم اطلاعات کافی در زمینه تجویز داروهای SUPدر بخش های جنرال بیمارستان الزهرا(س) در این مطالعه آینده نگر به بررسی الگوی تجویز این داروها پرداخته شده است.

            این مطالعه به صورت توصیفی آینده نگر در بخش های مختلف بیمارستان آموزشی الزهرا(س) به غیر از بخش مراقبت های ویژه در نیمسال دوم سال ۱۳۹۳ انجام گرفت. همه بیماران وارد شده در مطالعه از نظر وجود ریسک فاکتورهای قطعی و نسبی، روزانه بررسی شدند و دوره پیگیری با ترخیص یا قطع داروی بکار رفته به پایان رسید.

اطلاعات دموگرافیک بیمار(سن/جنس)، بخش بستری، علت بستری، تاریخ بستری در بیمارستان و بخش مربوط، شرح حال دارویی بیمار، بیماری های زمینه ای، نوع و دوز داروی ساپرس کننده اسید معده، روش تجویز، طول مدت دریافتSUP، خونریزی گوارشی حین بستری و سایر داروهای تجویز شده که بر زخم گوارشی ناشی از استرس اثر دارد، در فرم های جمع آوری اطلاعات وارد گردید.  این مطالعه آینده نگر، تجویز نامناسب SUPرا در بیماران بخش های غیر از بخش مراقبت ویژه مشخص نمود. اگر چه تجویز کمتر و بیش از حد SUPبر تبعیت دستورات دارویی تاثیر می گذارد اما در مطالعه ما تجویز بیش از حد داروهای مهار کننده پمپ پروتونی، عمده موارد تجویز نامناسب SUPرا شامل می شود که هزینه های زیادی را بر سیستم درمانی تحمیل می نماید. بنابراین با تدوین گایدلاین مربوط به بیمارستان، تجویز منطقی داروهای SUPتوسط پزشکان بر اساس این گایدلاین و مشارکت و همکاری داروسازان بالینی در امر تجویز این داروها، مصرف منطقی داروها بهینه سازی می گردد. علاوه بر این نتایج این مطالعه نیاز به ارزیابی دوره ای الگوی تجویز داروهای پروفیلاکسی استرس اولسر را بیش از پیش برجسته می کند.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.