previous pauseresume next

بررسی الگوی مصرف داروی فیلگراستیم در بیمارستان آموزشی- درمانی الزهرا (س) اصفهان در نیمه دوم سال ۱۳۹۳

            به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم مینا دادپور از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان«بررسی الگوی مصرف داروی فیلگراستیم در بیمارستان آموزشی- درمانی الزهرا (س) اصفهان در نیمه دوم سال ۱۳۹۳» که با راهنمایی خانم ها: دکتر سارا موسوی و دکتر فرزانه اشرفی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۸۶۴ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

فاکتورهای محرک رشد گرانولوسیت (GCSF)از جمله داروهای گران قیمتی هستند که جهت پروفیلاکسی اولیه و ثانویه در نوتروپنی القاء شده بعد از شیمی درمانی و در نوتروپنی تب دار استفاده می شوند. تجویز GCSFها در بیماران فوایدی را نشان داده است اگر چه در بعضی از مواقع، خارج از اندیکاسیون تجویز می شوند.

گایدلاین ASCO‪(American Society of Clinical Oncology)‬اندیکاسیون های استفاده از GCSFها را بیان کرده است. هدف از این مطالعه ارزیابی و بررسی مصرف GCSF، در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان بر اساس گایدلاین ASCOمی باشد.

این مطالعه به صورت مقطعی در بیمارستان آموزشی –درمانی الزهرا(س) اصفهان به مدت ۶ ماه در نیمسال دوم سال ۱۳۹۳ انجام شد. کلیه بیماران بستری که دارویGCSFبرای آنها تجویز شده بود مورد بررسی قرار گرفتند و داده ها شامل: اطلاعات مربوط به دموگرافیک بیماران (سن، جنس، بخش بستری)، اندیکاسیون دریافت GCSF، دوز GCSF، طول دوره درمان، میانگین تعداد مطلق نوتروفیلها (ANC)ارزیابی گردیدند.

            نتایج این مطالعه نشان داد که حداقل یک سوم موارد تجویز GCSFبا گایدلاین ASCOهمخوانی نداشت. با در نظر گرفتن قیمت بالای GCSFدر کشور ما ومحدود بودن منابع، باید مطالعات هزینه اثربخشی در مورد درمانی با GCSFانجام شود. تدوین یک گایدلاین ملی برای تجویز GCSFنیز پیشنهاد می گردد.

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.