previous pauseresume next

بررسی فیتوشیمیایی گیاه رازیانه کوهی صخره روی (Peucedanum aucheri Boiss)، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم زهرا احمدیان دهاقانی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی فیتوشیمیایی گیاه رازیانه کوهی صخره روی(Peucedanum aucheri Boiss)» که با راهنمایی آقایان: دکتر غلامرضا اصغری و دکتر مسعود صادقی دینانی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۲۷۸ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

ترکیبات طبیعی منبع اولیه داروهای تجاری و ترکیبات دارویی بوده اند. از گیاهان دارویی مهم ایران میتوان به گیاهان جنس Peucedanumاشاره کرد که حاوی ترکیبات مهمی از جمله کومارین ها، فلاونوئیدها، بوتنولیدها، کرومون ها، ترپن ها و استرول ها هستند. در این مطالعه به بررسی فیتوشیمیایی گیاه رازیانه کوهی صخره روی (Peucedanum aucheri Boiss)پرداخته می شود.

اندام هوایی گیاه (Peucedanum aucheri Boiss)پس از خشک شدن در سایه، به ترتیب باحلال های هگزان، دی کلرومتان و متانول به روش ماسراسیون عصاره گیری گردید. عصاره هگزانی و متانولی حاصل پس از تغلیظ، با استفاده از دستگاه MPLCفراکسیونه و ترکیبات موجود در آنها به کمک دستگاه HPLCجداسازی و خالص سازی شد. در نهایت ترکیبات خالص بدست آمده با استفاده از تکنیک های پیشرفته ID-NMR، ۲D-NMRو MSمورد بررسی قرار گرفت و با توجه به داده های حاصل ساختار ترکیبات خالص سازی تعیین گردید.

با بکارگیری روش های کروماتوگرافی ۲ ترکیب فلاونوئیدی از اندام هوایی گیاه رازیانه کوهی جداسازی، خالص سازی و تعیین ساختار گردید و با توجه به طیف های تهیه شده و مقایسه با طیف های موجود در منابع ساختار ترکیبات بدست آمده به صورت (Nicotiflorin‏)Kaempfrol-3-0-rutionosideو (Narcissin‏)Isorhamnetin-3-0-rutinosideتعیین گردید. بر اساس اطلاعات موجود در منابع ترکیب Nicotiflorinبرای اولین بار در این مطالعه، از گیاهان جنس Peucedanumجداسازی و شناسایی شد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.