previous pauseresume next

بررسی میزان رضایت از خدمات دارویی ارائه شده توسط داروخانه های شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، آقای علی صفایی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی میزان رضایت از خدمات دارویی ارائه شده توسط داروخانه های شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵» که با راهنمایی آقای دکتر میرعلیمحمد سبزقبایی و خانم دکتر آزاده مقدس انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۲۹۵۴۰۵ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

وضعیت سلامت و رضایتمندی بیماران از خدمات ارائه شده توسط کادر درمان، از شاخص های مهم و قابل توجه در کیفیت خدمات بهداشتی ارائه شده می باشد. با توجه به وجود تعداد ۴۱۰ داروخانه فعال و عدم انجام پژوهشی مشابه در شهر اصفهان، ضرورت انجام پژوهشی جهت یافتن این مهم، احساس می گردید. هدف اصلی از انجام این طرح بررسی میزان رضایت از خدمات ارائه شده توسط داروخانه های شهر اصفهان می باشد. در این مطالعه مقطعی، با جستجوی منابع الکترونیکی و ارزیابی پرسشنامه های پیشین که جهت سنجش میزان رضایت از خدمات ارائه شده توسط داروخانه ها طراحی شده بود، پرسشنامه Mackeigan and Larson’sانتخاب گردید که دارای بالاترین میزان ارجاع و استفاده در مطالعات مشابه بوده است. در سال ۲۰۱۶ دکتر سعید یعقوبی فرد و همکاران با ترجمه و رواسازی پرسشنامه فوق، نسخه ایرانی آن را تهیه و به کار بردند. با انتخاب تصادفی ۱۰۴ داروخانه، از هر داروخانه تعداد ۵ پرسشنامه جمع آوری و تکمیل گردید. در نهایت اطلاعات بدست آمده با کمک نرم افزار  SPSS V.‎20مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج این پژوهش بیانگر عدم رضایت ۶۶/۴۷% شرکت کنندگان از میزان ارائه هشدارهای لازم توسط داروساز به بیمار و عدم رضایت ۳۳/۵۰% شرکت کنندگان از ارائه توضیحاتی در خصوص دوره درمان بیماری می باشد. همچنین درصد بالایی از عدم رضایت یعنی ۴۸/۶۵% در مورد جایگزینی داروهای تولید داخل به جای داروهای تولید خارج نیز دیده می شود. از دیگر موارد نارضایتی  شرکت کنندگان میتوان به عدم رضایت ۷۸/۵۰% ایشان از مسائل مالی مربوطه، اشاره نمود. نارضایتی ۰۳/۶۷% شرکت کنندگان از عدم دسترسی مناسب به داروخانه های شبانه روزی نیز از دیگر نتایج مهم این پژوهش به شمار می رود.

نتایج این پژوهش بیانگر عدم رضایت مراجعین و بیماران از خدمات ارائه شده در حوزه های ارائه توضیحات توسط داروساز، حوزه در دسترس بودن داروخانه و حوزه مسائل مالی می باشد. با توجه به عدم انجام مطالعات مشابه در گذشته جهت بررسی میزان رضایت مراجعین و بیماران و اهمیت ارتقای خدمات کمی و کیفی داروخانه ها، نتایج این پژوهش می تواند راهگشای خوبی جهت سازمان های نظارتی و سیاستگذاری، جهت ارتقای کیفیت خدمات داروخانه ها باشد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.