previous pauseresume next

تهیه فرمولاسیون و ارزیابی فیزیکوشیمیایی ژل ماسک حاوی عسل، PVA و عصاره هیدروالکلی تام گیاه Scrophularia striata Boiss. برای درمان زخم های کوچک، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

از اهداف علم پزشکی ترمیم زخم در زمان کوتاه و با عوارض جانبی کمتر است. در مطالعات اثر گیاه Scrophularia striata Boiss.‎بر احتمال کاهش عفونت، دوره التیام زخم، التهاب و اسکار به جا مانده از زخم گزارش شده است. فرمولاسیون ژل ماسک با داشتن پلیمر PVAیک داربست طبیعی بر روی زخم ایجاد کرده تا سلول ها به صورت سازمان یافته ای به بستر زخم مهاجرت و تکثیر پیدا کنند. با وارد کردن عصاره گیاه در پایه اثر آن بر کاهش دوره التیام و اسکار به جا مانده از زخم قابل پیش بینی است. از گیاه کامل به روش پرکولاسیون با استفاده از اتانول ۷۰% عصاره گیری شد. استاندارد سازی گیاه با تعیین درصد پلی فنول های تام با استفاده از معرف فولین سیوکالتو انجام و عصاره تغلیظ و مقدار عصاره خشک از هر ۱۰۰ گرم پودر گیاه محاسبه شد. سپس فرمولاسیون های مختلف با درصدهای متفاوت از PVA، اتانول، ایزوپروپیل الکل، پروپیلن گلیکول، گلیسیرین، زانتان، کرموفورو عسل ساخته و از نظر تشکیل فیلم لارویی، زمان خشک شدن،  pHو بقیه پارامترهای فیزیکوشیمیایی ارزیابی گردید. سپس آزاد سازی دارو با استفاده از سل فرانتس و کینیتیک آزادسازی دارو از پایه مورد بررسی قرار گرفت.

فرمولاسیون ژل ماسک بهینه حاوی ۱۰% عصاره گیاه Scrophularia striata Boiss.‎  پایداری مطلوبی در ارزیابی فیزیکوشیمیایی نشان داد. با توجه به اثر سینرژیسم پایه و عصاره در کوتاه کردن دوره التیام زخم و کاهش اسکار به جا مانده، انجام مطالعات بالینی پیشنهاد می شود.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.