previous pauseresume next

طراحی، بیان و خالص سازی فیوژن پروتئین DT386-BR2 در Escherichia coli و ارزیابی اثرات بیولوژیک آن، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

            به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم دکتر فاطمه شفیعی از رساله دکتری تخصصی (Ph.D)خود تحت عنوان «طراحی، بیان و خالص سازی فیوژن پروتئین DT386-BR2در Escherichia coliو ارزیابی اثرات بیولوژیک آن» که با راهنمایی آقایان: دکتر محمد ربانی، دکتر علی جهانیان نجف آبادی و دکتر بهدائی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۱۹۳۰۳۸ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

            پپتیدهای قابل نفوذ به سلول (cell penetrating peptides)عواملی هستند که توانایی انتقال عوامل درمانی به سلول ها را دارا می باشند. BR2که یک پپتید ضد میکروبی مشتق شده از بوفورین می باشد، دارای چنین خصوصیتی است. هدف از این مطالعه تولید یک پروتئین فیوژن متشکل از زیر واحد کاتالیتیک و ترانس ممبران توکسین دیفتری به عنوان موتیف توکسیک و BR2به عنوان موتیف هدفمند کنند برای انتقال هدفمند توکسین به داخل سلول های سرطانی می باشد.

طراحی ساختار سه بعدی پروتئین فیوژن DT386-BR2با استفاده از نرم افزار Modeller9.‎14انجام شد و سپس ژن سنتز شده DT386و DT386-BR2در وکتور بیانی pET28aکلون گردید. بیان این دو پروتئین با استفاده از ترکیب IPTG۱ میلی مولار القا گردید و سپس بهینه سازی بیان از نظر شرایط کشت، نوع سلول میزبان و نوع محیط کشت انجام شد. خالص سازی دو پروتئین نوترکیب بیان شده با استفاده از کروماتوگرافی تمایلی وابسته به ستون نیکل و بر اساس تگ هیستیدینی موجود در ساختار دو پروتئین صورت گرفت و در نهایت تکنیک وسترن بلات برای تائید پروتئین های بیان شده به کار گرفته شد. بررسی اثرات سیتوتوکسیک فیوژن پروتئین تولید شده با استفاده از روش MTT assayبر روی رده سلول های سرطانی و نرمال انجام شد.

            در نهایت در این مطالعه، فیوژن پروتئینی به عنوان ایمنوتوکسین طراحی و تولید شد که به صورت موفقیت آمیزی قادر به کاهش بقای سلولی سلول های سرطانی گردید در حالی که در این غلظت ها روی سلول های نرمال فاقد اثرات توکسیک بود. بنابراین فیوژن پروتئین تولید شده، پتانسیل استفاده به عنوان یک درمان هدفمند برای سلول های سرطانی را دارا می باشد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.