previous pauseresume next

فعالیتهای آموزشی گروه بیو تکنولوژی

عناوین فعالیت های آموزشی گروه:

-          بیوتکنولوژی دارویی (Pharm.D)

-          کنترل میکروبی نظری (Pharm.D)

-          کنترل میکروبی عملی (Pharm.D)

-          کشت سلول های جانوری (Pharm.D)

-          بیولوژی(Pharm.D)

-          فرآورده های بیولوژیک

-          کشت سلول های جانوری (PhD)

-          کشت سلول عملی (PhD)

-          بیولوژی سلولی مولکولی و مهندسی ژنتیک (PhDنانوفنآوری)

-          بیولوژی سلولی مولکولی (PhDبیوتکنولوژی دارویی)

-          فرآیندهای زیستی ۱ (PhDبیوتکنولوژی دارویی)

-          فرآیندهای زیستی ۲ (PhDبیوتکنولوژی دارویی)

-          بیوتکنولوژی دارویی (PhDفارماسیتوتیکس)

-          روش های زسیت فناوری عملی (PhDبیوتکنولوژی دارویی)

-          بیولوژی مولکولی (ارشد سم شناسی و شیمی دارویی)

-          مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی نظری (PhDبیوتکنولوزی دارویی)

 
 
 

ورود کاربر