previous pauseresume next

فعالیتهای خدماتی گروه شیمی دارویی

آزمایشگاه های گروه شیمی دارویی:

این گروه دارای ۲ آزمایشگاه آموزشی بوده که جهت آموزش دروس مختلف شیمی دانشجویان دوره عمومی داروسازی و دانشجویان سایر دانشکده ها استفاده می شود. گروه  همچنین دارای ۳ آزمایشگاه تحقیقاتی است که در زمینه های مختلف سنتز مواد داروئی و آنالیز دستگاهی فعالیت دارند

 
 
 

ورود کاربر