previous pauseresume next

فعالیتهای خدماتی گروه فارماکولوژی

خدمات گروه:

 

صنایع تولید داروهای شیمیایی، صنایع غذایی و شرکت های تولید کننده داروهای گیاهی از جمله صنایع و مراکزی هستند که جهت ارزیابی اثرات فارماکولوژیک وسم شناسی تولیدات خود از توانمندیهای علمی و عملی این گروه بهره مند میشوند. همچنین مطالعات سم شناسی بر روی انسان در مورد عوامل محیطی خطر ساز توسط سم شناسان گروه صورت می گیرد.

 
 
 

ورود کاربر