previous pauseresume next

گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی

معرفی گروه فارماکولوژی و سم شناسی: تدریس فارماکولوژی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال ۱۳۳۰ آغاز گردید. این گروه که در حال حاضر در دانشکده داروسازی و علوم دارویی مستقر است در هر ترم بیش از ۵۰ واحد درسی فارماکولوژی و سم شناسی جهت دانشجویان داروسازی، پزشکی ، پرستاری و پیراپزشکی ارائه میکند. این گروه از سال ۱۳۶۳ اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع Ph.Dنموده و تاکنون به طور متوسط هرسال به تعداد ۳ دانشجو پذیرش میکند و تا کنون ۲۸ نفر فارغ التحصیل در این مقطع داشته است.  بعلاوه ازسال ۱۳۹۰نیز اقدام به پذیرش دانشجوی فوق لیسانس سم شناسی نموده است. فعالیتهای آموزشی گروه جهت رشته های مختلف شامل:ارائه ۲۳واحد درس اختصاصی به دانشجویان مقطعPh.D  فارماکولوژی و ۱۹واحد اختصاصی به دانشجویان کارشناسی ارشد سم شناسی.        دانشجویان داروسازی ؛ ۹ واحد فارماکولوژی، ۳واحد زهر شناسی عملی ونظری ، کنترل مسمومیت ۲ واحد.دانشجویان پزشکی؛ فارماکولوژی ICM  یک و دو جمعا ۵/۴ واحد، فارماکولوژی بالینی۲        واحددانشجویان دندانپزشکی؛ فارماکولوژی پایه ۲ واحد، فارماکولوژی تخصصی برای گروهای مختلف هر کدام ۵/۱واحد.دانشجویان پرستاری؛ فارماکولوژی پایه ۳ واحد، فارماکولوژی اختصاصی روان پرستاری ۱.۵ واحد، ، فارماکولوژی اختصاصی ICU1 واحد و ، فارماکولوژی اختصاصی داخلی جراحیدانشجویان مامایی؛ فارماکولوژی پایه ۲ واحد، فارماکولوژی اختصاصی ۱ واحددانشجویان هوشبری (پیوسته و ناپیوسته)؛ فارماکولوژی پایه ۳ واحد،  فارماکولوژی اختصاصی ۳واحددانشجویان اتاق عمل ؛ ، فارماکولوژی پایه ۳ واحددانشجویان فوریتهای پزشکی؛ ، فارماکولوژی ۲ واحددانشجویان تغذیه؛ فارماکولوژی پایه ۲ واحددانشجویان مدیریت ؛ فارماکولوژی HIT2 واحددانشجویان توان بخشی؛ فارماکولوژی فیزیوتراپی ۲ واحد، فارماکولوژی شنوایی سنجی ۱ واحد،  فارماکولوژی گفتار درمانی ۱ واحددانشجویان بهداشت؛ مقدمات فارماکولوژی ۱ واحد این دروس به صورت ترمی یا سالانه توسط گروه فارماکولوژی و سم شناسی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارائه می شوند.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.