previous pauseresume next

«بررسی اثر عصاره ی گیاه رازیانه ی کوهی بر فعالیت اسپاسمی عضلات صاف ایلئوم رات» در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

بر اساس گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم منیره معتقدی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی اثر عصاره ی گیاه رازیانه ی کوهی بر فعالیت اسپاسمی عضلات صاف ایلئوم رات» که به راهنمایی آقایان: دکتر حسن صدرائی و دکتر غلامرضا اصغری انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۱۴۸۳ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

گیاه مورد بررسی رازیانه ی کوهی است که با نام علمی Peucedanum pastinacifoliumشناخته می شود. این گیاه از خانواده ی چتریان یا جعفری (  Apiaceaeیا  Umbelliferae) می باشد. تحقیقان نشان    داده اند که گونه های  P.Japonicumو P.praeruptoriumاثرات اسپاسمولیتیک بر روی ماهیچه های صاف دارند. با این حال، تاکنون گزارشی مبنی بر فعالیت فارماکولوژیکی گیاه مذکور روی حرکات دستگاه گوارش ارائه نشده است. در این پژوهش اثر عصاره ی هیدروالکلی و هگزانی اندام هوایی گیاه رازیانه ی کوهی بر روی ایلئوم رات بررسی شده است.

ابتدا اندام هوایی گیاه که از کوه های اطراف گلپایگان جمع آوری گردید. عصاره ی هیدروالکلی و هگزانی به روش پرکولاسیون تهیه و اثر عصاره های گیاه بر روی انقباضات ایلئوم ناشی از KCL، استیل کولین (Ach) ، و تحریک الکتریک (EFS) بررسی شد.

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که عصاره ی هگزانی اندام هوایی گیاه رازیانه ی کوهی بر روی انقباض تونیک ناشی از )KCL(IC50=16±۲و  ACh((IC50=30±۵  ، و تحریک الکتریکی   (IC50=11±۴ اثر مهاری وابسته به غلظت از خود نشان داد.

عصاره ی هیدروالکلی نیز انقباضات ناشی از KCI(IC50=220±۳۰   ، ACh(IS50=  ۱۷۵±۱۵) و تحریک الکتریکی (IS50=95±۱۵) را مهار کرد.

نهایتاً عصاره ی هیدروالکلی و هگزانی اندام هوایی گیاه P.‎ pastinacifoliumاثر مهاری بارزی بر روی انقباضات ایلئوم داشت، با این حال، عصاره ی هگزانی اثر مهاری قوی تری نسبت به عصاره ی هیدروالکلی از خود نشان داد، و این می تواند به علت وجود ترکیبات مختلف در عصاره باشد. به همین دلیل، شناسایی و جداسازی ترکیبات ضد اسپاسم پیشنهاد می شود.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.