previous pauseresume next

ارزیابی اثر عصاره دانه خیار (Cucumis sativus) بر پروفایل لیپید سرمی بیماران بالغ مبتلا به هایپرلیپیدمی، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، آقای علی محمد فرازمند از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «ارزیابی اثر عصاره دانه خیار (Cucumis sativus) بر پروفایل لیپید سرمی بیماران بالغ مبتلا به هایپرلیپیدمی» که به راهنمایی آقایان: دکتر رسول سلطانی، دکتر غلامرضا اصغری و دکتر سیدمحمد هاشمی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۵۴۱ به ثبت رسیده است با موفقیت دفاع نمود.

هایپرلیپیدمی خصوصاً هایپرکلسترولمی با افزایش احتمال خطر آترواسکلروز همراه است. بنابراین، کنترل این عامل خطرساز در پیشگیری از آترواسکلروز بسیار مهم است. خیار (Cucumis sativus) گیاهی از خانواده کدو(Cucurbitaceae)است که اثر آن در کاهش لیپید در معدودی از مطالعات حیوانی نشان داده شده است. این مطالعه با هدف تعیین اثرات احتمالی عصاره دانه خیار بر روی سطوح لیپیدهای سرمی در بیماران بالغ مبتلا به هایپرلیپیدمی انجام شد.

            در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده و دو سویه کور و کنترل شده با دارونما، افراد واجد شرایط ورود به مطالعه به طور تصادفی در دو گروه دارو (دانه خیار) و دارونما قرار گرفتند. قبل از مداخله، سطح کلسترول تام، TG، LDL، HDLو نیز BUNو کراتینین (Cr)و آنزیم های کبدی ALTو ASTبرای تعیین اثر احتمالی دارو بر عملکرد کلیه و کبد برای همه بیماران اندازه گیری و ثبت شد. برای افراد گروه دارو، کپسول عصاره دانه خیار (۵۰۰ میلی گرم) به تعداد ۱ عدد در روز و برای افراد گروه دارونما، کپسول دارونما ۱ عدد در روز به مدت ۶ هفته تجویز شد. پس از اتمام دوره مصرف، متغیرهای مذکور مجدداً اندازه گیری و بین دو گروه مقایسه شد.

            در گروه دارو، ۲۴ نفر (۲۱ مرد و ۳ زن) و در گروه دارونما، ۲۳ نفر (۱۹ مرد و ۳ زن) مطالعه را به اتمام رساندند (۷۰۱/۰ = P). میانگین سنی افراد در گروههای دارو و دارونما به ترتیب ۶/۴۷±۹۱/۳۶ سال و ۰۶/۹±۸۶/۳۹ سال بود (۲۰۰/۰=P). مصرف عصاره دانه خیار باعث افزایش معنی دار HDL(۱۲/۰= P) و کاهش معنی دار LDL(۰۰۰۱/۰ >PTG(۰۰۰۱/۰ > P) و کلسترول تام (۰۱۶/۰= P) در مقایسه با دارونما شد در هیچیک از گروهها تغییر بارزی در سطح BUN، کراتینین و آنزیم های کبدی مشاهده نشد.

            مصرف عصاره دانه خیار با دوز روزانه ۵۰۰ میلی گرم باعث کاهش بارز سطوح سرمی کلسترول تام، LDLو تری گلیسرید و افزایش سطح سرمی HDLمی شود. بنابراین، این دانه خیار را می توان به عنوان یک مکمل غذایی برای درمان هایپرلیپیدمی در نظر گرفت.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.