previous pauseresume next

ارزیابی اثر عصاره چای سبز بر جلوگیری از خونریزی لثه بعد از کشیدن دندان های آسیاب فک تحتانی، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، در تاریخ چهارشنبه ۹۳/۶/۱۲ آقای مهرداد فنایی از رساله دکتریعمومی خود تحت عنوان « ارزیابی اثر عصاره چای سبز بر جلوگیری از خونریزی لثه بعد از کشیدن دندان های آسیاب فک تحتانی»که به راهنمایی آقایان: دکتر رسول سلطانی، دکتر عباس حقیقت و دکتر غلامرضا اصغری انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۲۰۳۰ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

مواد تانن دار از دیرباز جهت بندآوردن خونریزی قسمت های مختلف بدن در طب ایران باستان مورد توجه قرار گرفته است. تعداد زیادی از گیاهان تانن دار به عنوان قابض و خون­بند در ناراحتی های گوارشی و جلدی بکار می روند. کشیدن دندان با آسیب به بافت لثه منجر به خونریزی می شود. در این مطالعه تاثیر عصاره چای سبز در کاهش خونریزی و نشت خون بعد از کشیدن دندان های آسیاب فک پایین ارزیابی شده است.

این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادقی شاهددار می باشد که بر روی دو گروه ۳۱ نفره از بیماران داوطلب کشیدن دندان های آسیاب فک تحتانی به طور تصادفی انجام گردید. در گروه اول بعد از کشیدن دندان از گاز استریل آغشته به عصاره چای سبز و در گروه دوم گاز بدون عصاره مذکور استفاده شد و کنترل خونریزی فعال در فواصل ۵ دقیقه ای تا قطع آن و نشت خونابه (oozing)تا ۱ ساعت بعد بررسی شد و نتایج با آزمون t-testمورد مقایسه قرار گرفت.

نتایج نشان داد میانگین زمان خونریزی در گروه چای سبز به طور معنی­داری کمتر از گروه شاهد می­باشد
(۷۶/۱ ± ۸۷/۵ دقیقه در مقابل ۶۱/۳±  ۰۹/۱۰ دقیقه، ۰۰۱/۰ =P). همچنین تعداد افرادی که ۱ ساعت پس از جراحی دارای نشت خونابه (oozing)از محل بودند، در گروه چای سبز به طور معنی­داری کمتر از گروه شاهد ارزیابی گردیدند (۶ نفر در مقابل ۲۹ نفر، ۰۰۱/۰ = P).

دستاورد نهایی:این مطالعه نشان می دهد که عصاره ی چای سبز در قطع سریع تر خونریزی حفره ایجاد شده بعد از کشیدن دندان و همچنین کاهش نشت خونابه (oozing)از آن تاثیر قابل ملاحظه ای دارد، به طوری که با انجام مطالعات تکمیلی شاید بتوان آن را در اکثر اقدامات بالینی بدین منظور به کار گرفت.

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.