previous pauseresume next

استخراج، جداسازی و شناسایی ساپونین ها از گیاه Allium tripedale ، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

جنس Allium با حدود ۷۵۰ گونه از متنوع ترین جنس های گیاهی است. گونه های Allium گیاهان خوراکی بسیار مهمی هستند و به دلیل استفاده در سراسر دنیا به عنوان سبزی های خوراکی و دارا بودن ترکیبات فعال دارویی و شیمیایی همواره مورد توجه بوده اند. در طول تاریخ از این گیاهان عمدتاً برای پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی و عروقی، فشار خون بالا و دیابت استفاده شده است. مهمترین ترکیبات ثانویه گیاهی که در گیاهان جنس Allium وجود دارد، استروئیدهای ساپونینی و ساپوژنینی، فلاونوییدها و ترکیبات گوگردی است. گیاه پیاز تابستانه،tripedale Allium ، با نام محلی «انشق یا خرگریو» به عنوان یک سبزی خوراکی در غرب ایران است. این مطالعه به بررسی فیتوشیمیایی گیاه پیاز تابستانه، Allium tripedale ، می پردازد.

پیازهای گیاه  در دمای آزمایشگاه و در سایه خشک گردیده و پس از آسیاب شدن، با روش ماسراسیون ۴ مرحله ای به ترتیب با حلال های هگزان، کلروفرم، کلروفرم – متانول (۱ : ۹) و متانول عصاره گیری گردید. عصاره متانولی در آب حل شده و توسط بوتانول دکانته گردید. عصاره کلروفرم – متانولی و بوتانولی حاصل پس از تغلیظ،  با استفاده از دستگاه MPLC  و با استفاده از ستون حاوی سیلیکاژل PR18کروماتوگرافی گردید. با بررسی طیق ۱HNMR اولیه، فراکسیون های حاوی ترکیبات ساپونینی انتخاب و به کمک دستگاه HPLC و با استفاده از ستون RP18 تحت فرآیند جداسازی و خالص سازی ترکیبات ساپونینی قرار گرفتند. در نهایت ترکیبات خالص بدست آمده با استفاده از تکنیک های پیشرفته ۱HNMR، ۱۳CNMR (COSY، HMBC، HSQC) 2D-NMR و ESIMS مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به داده های حاصل ساختار ترکیبات خالص شده تعیین گردید.

با توجه به طیف های تهیه شده ساختار ترکیبات به دست آمده به ۶,۷-dimethosy N-trans caffeoyltyramine و N-trans-feruloyltyramine تعیین گردید. ساختار شیمیایی ترکیبات باقیمانده پس از تهیه طیف های تکمیلی از جمله تهیه طیف های ۲DNMR تعیین میگردد. شناسایی این ترکیبات در راستای نتایج حاصل از مطالعات قبلی است که بر روی گیاهان این خانواده انجام شده است و این گیاهان را منابع عمده ای فنولیک و ساپونین های استروییدی معرفی می نماید.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.