previous pauseresume next

اعتبارسازی و تهیه ابزاری برای سنجش میزان آگاهی بیماران از داروی وارفارین و بررسی تاثیر مداخله آموزشی توسط داروساز در مقایسه با روشهای معمول بر نتایج درمانی بعد از ترخیص بیمار، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده خانم الهام سلیمان نژاد از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان « اعتبارسازی و تهیه ابزاری برای سنجش میزان آگاهی بیماران از داروی وارفارین و بررسی تاثیر مداخله آموزشی توسط داروساز در مقایسه با روشهای معمول بر نتایج درمانی بعد از ترخیص بیمار» که به راهنمایی آقای دکتر امیرهوشنگ زرگرزاده انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۶۴۷ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

آموزش بیماران در ایران در مورد وارفارین به روش سنتی و توسط پزشکان و پرستاران انجام می­شود. علیرغم کاربرد وسیع وارفارین خصوصاً برای بیماریهای قلبی، بیماران بعد از ترخیص با عوارض متعددی از جمله خونریزی مواجه می­شوند. بنابراین آموزش کافی به بیمار قبل از ترخیص برای بهبود نتایج درمانی و به حداقل رساندن عوارض دارویی ضروری می باشد. در این مطالعه یک پرسشنامه برای ارزیابی سطح آگاهی بیماران اعتبارسنجی شد.

مطالعه روی ۱۴۵ بیمار در ۳ بیمارستان آموزشی اصفهان: الزهرا (س)، چمران و شریعتی انجام گردید. برای بررسی سطح آگاهی بیماران از تست M-OAK(۲۱ سوال) استفاده شد. نمره قبولی تست ۷۱% (۲۱/۱۵) تعیین و از همه بیماران تست مرحله اول در زمان بستری گرفته شد. در گروه مداخله آموزش توسط داروساز و به ۳ روش پخش فیلم آموزشی، بروشور و آموزش چهره به چهره انجام شد، ولی در گروه کنترل آموزش به روش سنتی انجام گردید. نهایتاً قبل از ترخیص، تست مرحله دوم از هر ۲ گروه بیمار گرفته شد و همه بیماران به مدت ۱ ماه به طور تلفنی توسط داروساز پیگیری شدند.

نتایج نشان داد M-OAKابزاری معتبر جهت سنجش میزان آگاهی بیماران در ایران می باشد. همچنین این مطالعه نشان داد که مدیریت درمان وارفارین نیاز به اقدامات بیشتری دارد و نیاز به قانونی داریم که سهم مداخله داروساز را برای کنترل بهتر INRتبیین کند.

 

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.