previous pauseresume next

بررسی اثرات مشتقات جاتروفان های جدا شده از گیاه فرفیون (Euphorbia osyrideae Boiss.) در القاء آپوپتوز از طریق مسیر بیوشیمیایی وابسته به کاسپاز ۹ و ۳ در رده سلولی سرطان تخمدان OVCAR-3، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

           

به گزارش روابط عمومی دانشکده، در تاریخ یکشنبه ۹۳/۶/۲ آقای بهزاد بهمنی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی اثرات مشتقات جاتروفان های جدا شده از گیاه فرفیون  (Euphorbia osyrideae Boiss.‎)در القاء آپوپتوز از طریق مسیر بیوشیمیایی وابسته به کاسپاز ۹ و ۳ در رده سلولی سرطان تخمدان OVCAR-3» که به راهنمایی آقایان: دکتر محمود آقایی و دکتر سید مصطفی قنادیان انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۰۶۹ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

با توجه به شباهت ساختاری تاکسان ها و جاتروفان ها و نقش آنها در مهار رشد سلولی در سلول های سرطانی و همچنین نقش کاسپازها در مسیر آپوپتوز، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر مشتقات جاتروفان جدا شده از گیاه
.Euphorbia osyrideaeBoissبا اسامی اختصاریA، BوCبر مهار رشد سلولی و القاط آپوپتوز از طریق مسیر بیوشیمیایی کاسپاز ۳ و ۹ در رده های سلولی Ovcar-3  وCaov-4سرطان تخمدان انجام شد.

در این مطالعه میزان مهار رشد سلولی و القای آپوپتوز در رده های سلولی Ovcar -3  وCaov-4پس از تیمار با غلظت های مختلف مشتقات جاتروفان بوسیله روش های MTTو فلوسایتومتری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین میزان فعالیت کاسپاز ۳ و ۹ اندازه گیری گردید.

            طبق نتایج حاصل از آزمون MTTبا افزایش غلظت مشتقات جاتروفان، درصد زنده ماندن سلولی به صورت معنی داری در هر دو رده سلولی کاهش یافت (P<0.‎05).همچنین میزان IC50برای ترکیبات Bو Cدر رده سلولی Ovcar -3  به ترتیب برابر با ۶۵/۰±۵۸ میکرومولار و ۴/۰ ±۴۱ میکرومولار و در رده سلولی Caov-4به ترتیب برابر ۶۵/۰±۵۸ میکرومولار و ۴/۰ ±۴۱ میکرومولار محاسبه گردید. نتایج حاصل از بررسی آپوپتوز با روش فلوسیتومتری نشان داد مشتقات جاتروفان به شکل معنی داری آپوپتوز اولیه و تاخیری را در هر دو رده سلولی
  Ovcar -3  وCaov-4سرطان تخمدان افزایش می دهد (P<0.‎01). ترکیبات Cو Bدر غلظت های بالای ۲۰ میکرومولار (۱۰۰-۲۰ میکرومولار) میزان فعالیت کاسپاز ۳ و ۹ را به طور معنی داری نسبت به کنترل افزایش دادند (P<0.‎05).

دستاورد نهایی:نتایج این تحقیق نشان داد که مشتقات جاتروفان جدا شده از گیاه
Euphorbia osyrideae Boiss.‎تاثیری معنی دار بر مهار رشد سلول های سرطانی و القای آپوپتوز دارد که می تواند به عنوان ترکیب ضد سرطانی جدید مورد توجه قرار گیرد.

 


 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.