previous pauseresume next

بررسی اثر سایتوتوکسیک عصاره های دو میوه زیتون و انجیر ( به صورت مجزا و مخلوط) با نسبتی خاص در آب یا شربت عسل بر روی طیفی از سلول های سرطانی مختلف، در دانشکده داروسازی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، در تاریخ سه شنبه ۹۴/۲/۱ آقای علیرضا کندری از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان « بررسی اثر سایتوتوکسیک عصاره های دو میوه زیتون و انجیر ( به صورت مجزا و مخلوط) با نسبتی خاص در آب یا شربت عسل بر روی طیفی از سلول های سرطانی مختلف» که به راهنمایی آقایان: دکتر حجت صادقی و دکتر غلامرضا اصغری انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۰۸۱ به ثبت رسیده است با موفقیت دفاع نمود.

در این تحقیق ابتدا میوه های زیتون و انجیر از سایر قسمت های گیاه جدا شده و سپس از میوه های تکه تکه شده توسط اتانول ۷۰ درجه به روش ماسراسیون به مدت ۴۸ ساعت عصاره گیری شد. برای تهیه عصاره های ترکیبی میوه های زیتون و انجیر با نسبت های ۱ :۱ و ۷ :۱ با هم مخلوط شده و سپس عصاره گیری انجام شد. عصاره ها پس از تهیه در آون ۴۰ درجه خشک شدند. مقادیر مناسبی از عصاره های خشک شده در آب مقطر استریل و شربت عسل به گونه ای حل شدند تا غلظت های لگاریتمی ۱ ،۱/۰ و ۱ ۰/۰ میلی گرم در میلی لیتر تهیه گردد. عصاره این میوه ها در برابر ۴ رده سلولی سرطانی HepG2,HT-29, KBو K562  و رده سلولی نرمال انسانی HUVECبا استفاده از روش MTTمورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج نشان داد که عسل به تنهایی اثر سایتوتوکسیک زیادی روی رده های سلولی ها ندارد. عصاره های حاوی انجیر و زیتون که در پایه آبکی حل شده بودند اثر سایتوتوکسیک قابل ملاحظه ای حتی در غلظت ۱ میلی گرم در میلی لیتر نداشتند در صورتی که عصاره های حاوی زیتون که در پایه عسل حل شده بود روی سلولها سمیت سلولی قابل ملاحظه ای داشتند با این تفاوت که این اثر روی سلولهای سرطانی بسیار بارزتر از سلول نرمال مورد مطالعه بود.

نهایتاً می توان گفت که عصاره های دارای زیتون در پایه عسل می تواند به عنوان یک مکمل غذایی سنتی و خوب برای بیماران مبتلا به سرطان باشد، اگر چه مطالعات بیشتری نیاز است تا اثرات قطعی این رژیم کمکی را واضح تر نشان دهد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.