previous pauseresume next

بررسی اثر ضد اضطراب و آرام بخشی عصاره تام و اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) بر روی موش سوری ، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم عارفه واعظی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان « بررسی اثر ضد اضطراب و آرام بخش عصاره تام و اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.‎)بر روی موش سوری» که به راهنمایی آقایان: دکتر محمد ربانی و دکتر سیدابراهیم سجادی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۰۶۸ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

ریحان حاوی ترکیبات موثره فنولی و پلی فنول و نیز اسانس بوده و وسعت مصرف خوراکی زیادی در بین مردم کشورمان دارد. حال با توجه به نیاز روزافزون به استفاده از داروهای آرام بخش و ضد اضطراب و با توجه به وجود ترکیبات موثره مشابه با خانواده مریم گلی در این گیاه که می تواند موجد اثرات ارام بخشی و ضد اضطراب در این گیاه باشد، تصمیم گرفته شد که اثرات آرام بخشی و ضد اضطراب عصاره تام و اسانس این گیاه بر روی موش سوری مورد بررسی قرار گیرد.

ابتدا عصاره تام اندام هوایی گیاه به روش ماسراسیون و با استفاده از حلال اتانول ۷۰ درجه و اسانس آن به روش تقطیر با آب، توسط دستگاه کلونجر تهیه و همچنین درصد موارد متشکله اسانس با استفاده از دستگاه GC/MSبررسی و شناسایی شد. سپس عصاره تام در دوزهای mg/kg۱۰۰، mg/kg۱۵۰ و mg/kg۲۰۰ و اسانس در دوز mg/kg۲۰۰ به موش سوری نر و به صورت داخل صفاقی تزریق و اثر ضد اضطراب آن با استفاده از دستگاه
Elevated Plus Mazeمورد بررسی قرار گرفت و با گروه کنترل (نرمال سالین) و کنترل مثبت (دیازپام mg/kg۵/۰) مقایسه گردید. برای بررسی اثرات سداتیو گیاه نیز از دستگاه Locomotor Activity Meterاستفاده شد.

نتایج این بررسی نشان دهنده اثر ضد اضطراب عصاره تام گیاه و اسانس ریحان می باشد. دوز mg/kg۲۰۰ عصاره تام اثرات تقریباً برابری با اثرات ضد اضطراب دیازپام از خود نشان داده و دوز mg/kg۲۰۰ اسانس تاثیر بیشتری نسبت به دیازپام بر روی کاهش اضطراب حیوان داشت. دوز mg/kg۱۵۰ عصاره تام به عنوان کمترین دوز موثر شناسایی شد. همچنین اثر سداتیوی اسانس نسبت به عصاره تام بیشتر بود. اثرات مورد اشاره ممکن است مربوط به ترکیبات فنولی موجود در این گیاه باشد این موضوع و همچنین یافتن مکانیسم پیدایش اثر ضد اضطراب و آرامبخشی این گیاه نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.