previous pauseresume next

بررسی اثر ضد اضطراب زیر فراکسیون های عصاره اتیل استاتی گیاه چای کوهی (Stachys Lavandulifolia Vahi.) بر روی موش سوری، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم معصومه کریمی فیروزجایی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان
«بررسی اثر ضد اضطراب زیر فراکسیون های عصاره اتیل استاتی گیاه چای کوهی(Stachys Lavandulifolia Vahi.‎)بر روی موش سوری» که به راهنمایی آقایان: دکتر محمدربانی، دکتر سید مصطفی قنادیان و دکتر سیدابراهیم سجادی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۱۴۸ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

اختلالات اضطرابی دارای شیوع بالایی در جامعه می باشند. در حال حاضر داروهای زیادی مثل بنزودیازپین ها و مهار
کننده های سروتونین برای درمان اختلالات اضطرابی استفاده می شوند. برای غلبه بر عوارض جانبی داروهای صناعی، باید تحقیقات بیشتری بر روی ترکیبات طبیعی متمرکز شود. گیاه چای کوهی از خانواده نعناعیان و یکی از گیاهان بومی ایران است. داده های حاصل از مطالعات قبلی نشان می دهد که عصاره اتیل استاتی گیاه چای کوهی اثر مناسب بر روی اختلالات اضطرابی و اثر خواب آوری کمی دارد. بنابراین برای این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت.

ابتدا اندام هوایی گیاه گلدار جمع آوری، خشک و آسیاب شد. سپس عصاره اتیل استاتی به روش ماسراسیون استخراج و با استفاده از دستگاه Medium Pressure Liquid Chromatographyبا ستون RP18از ترکیبات کلروفیل دار خالص شد، سپس با استفاده از سیستم ستون کروماتوگرافی با سیستم حلال هگزان، استون، متانول، فراکسیونه شد. برخی از زیرفراکسیون ها با ستون سفادکس تمیز شدند و در نهایت با استفاده از Thin-Layer Chromatographyتعداد فراکسیون بر اساس مقدار ترکیبات فلاونوییدی برای آزمایشات فارماکولوژی انتخاب شدند.

در تست فارماکولوژی، دستگاه Elevated Plus-Mazeبرای بررسی اثر ضد اضطراب مورد استفاده قرار گرفت. در این تست موش ها یک تک دوز از زیرفراکسیون عصاره تام را به صورت زیر جلدی دریافت و نیم ساعت پس از تزریق در دستگاه قرار گرفتند. تعداد ورود و زمان سپری شده روی بازوی باز و بسته، در یک دوره زمانی ۵ دقیقه­ای ثبت شد.

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مقدار فلاونویید به دست آمده از عصاره اتیل استاتی در مقایسه با کوئرستین
 ۰۲/۰ ±۳۵/۰ (W/W)می باشد و تست EPMنشان می دهد که هیچ کدام از زیرفراکسیون ها و عصاره اتیل استاتی گیاه چای کوهی بر روی پارامترهای اندازه گیری شده اثر قابل توجهی را از خود نشان ندادند.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.