previous pauseresume next

بررسی اثر محافظتی آمیفوستین بر آسیب ژنتیکی ناشی از داکاربازین، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، در تاریخ چهارشنبه ۱۵/۵/۹۳ خانم وجیهه لامع از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی اثر محافظتی آمیفوستین بر آسیب ژنتیکی ناشی از داکاربازین» که به راهنمایی آقایان : دکتر محمود اعتباری و دکتر عباس جعفریان انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۱۴۴۱ به ثبت رسیده است با موفقیت دفاع نمود.

سالهاست که جهت درمان سرطان از عوامل آلکیله کننده استفاده می شود. از آنجائیکه عوامل آلکیله کننده از جمله داکاربازین سبب آسیب ژنتیکی در سلول های سالم نیز می شوند، اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از ایجاد سرطان های ثانویه الزامی است. در این مطالعه اثرات محافظتی آمیفوستین بر ژنوتوکسیسیتی ناشی از داکاربازین در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت.

            در این مطالعه از روش کامت برای ارزیابی محافظت آمیفوستین بر ژنوتوکسیسیتی ناشی از داکاربازین استفاده شد.  جهت بررسی ژنوتوکسیک بودن داکاربازین، سلول های HepG2به مدت ۲ ساعت با غلظت های مختلف دارو مجاور شدند. جهت بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک آمیفوستین، سلول ها قبل از مجاورت با داکاربازین به مدت ۱ ساعت با غلظت های متفاوت آمیفوستین (۲,۳,۵mg/ml)انکوبه شدند. سپس لیز سلولی صورت گرفت و سلول ها در بافر الکتروفورز با pHقلیایی قرار گرفتند. پس از انجام الکتروفورز و خنثی سازی، سلول ها با اتیدیوم بروماید رنگ آمیزی شدند و کامت ها توسط میکروسکوپ فلورسانس مشاهده گردیدند.

یافته این تحقیق نشان داد هر سه غلظت µg/ml۲۰،۱۰، ۵ داکاربازین اثر ژنوتوکسیک از خود نشان دادند. غلظت های مختلف آمیفوستین در سه پارامتر %DNA in Tail, Tail Lengthو Tail Monentدارای اختلاف معنی داری با گروه داکاربازین می باشند و بیشترین محافظت مربوط به غلظت mg/ml۵ از آمیفوستین می باشد.

دستاورد نهایی:با توجه به نتایج حاصل، غلظت mg/ml۵ کمترین غلظت ژنوتوکسیک داکاربازین می باشد. همچنین، آمیفوستین در غلظت mg/ml۵ می تواند اثرات ژنوتوکسیک داکاربازین بر روی سلول های HepG2را تا حدود زیادی پیشگیری کند. تست های کلینیکی بعدی نیاز است تا این اثر را در In vivoارزیابی کند.


 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.