previous pauseresume next

بررسی اثر محافظتی گونه های مختلف لاکتوباسیلوس بر سمیت ژنتیکی ناشی از ایرینوتکان، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم سهیلا سپاهی از رساله کارشناسی ارشد خود تحت عنوان «بررسی اثر محافظتی گونه های مختلف لاکتوباسیلوس بر سمیت ژنتیکی ناشی از ایرینوتکان» که به راهنمایی آقایان: دکتر محمود اعتباری، دکتر عباس جعفریان دهکردی و خانم دکتر مریم میرلوحی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۲۵۰۰ به ثبت رسیده است با موفقیت دفاع نمود.

ایرینوتکان مشتقی گیاهی و ضد سرطان است که دارای اثرات سمیت سلولی و سمیت ژنتیکی می باشد. این دارو جز داروهای مهار کننده توپوایزومراز یک محسوب می شود. از طرف دیگر لاکتوباسیلوس­ها گروهی از پروبیوتیک ها هستند که دارای خواص ضد سمیت ژنتیکی و جهش زایی می باشند. در این مطالعه فعالیت محافظت از DNAسلول های کشته شده با حرارت و نیز سوپرناتانت بدون سلول سویه تجاری L.GG، سویه بومی L.A7و سویه L.bulgaricusجدا شده از ماست بر سمیت ژنتیکی داروی ضد سرطان ایرینوتکان با استفاده از روش کامت روی رده سلولی HepG2بررسی شد.

ابتدا حداقل غلظت ژنوتوکسیک ایرینوتکان و محدوده ایمن سه گونه­ی لاکتوباسیلوس تعیین شد. در مرحله بعد رده سلولی HepG2با غلظت های مختلف از سوپرناتانت بدون سلول و سلول های کشته شده با گرما سه گونه لاکتوباسیلوس انکوبه شد. پس از آن با حداقل غلظت ژنوتوکسیک ایرینوتکان انکوبه شد. سپس Tail length، %DNA inTailو Tail momentاندازه گیری شد.

در این مطالعه غلظت ژنوتوکسیک ایریوتکان Mµ۱۰۰ به دست آمد.

نتایج حاصل از این مطالعه اثر حفاظتی گونه های مختلف لاکتوباسیلوس را نشان داد. گرچه در مطالعات مختلف به اثر ژنوتوکسیک باکتری های پروبیوتیک اشاره ای نشده بود ولی در این مطالعه دیده شد که سوپرناتانت بدون سلول و سلول های کشته شده با حرارت در غلظت های خاص دارای اثرات ژنوتوکسیک بودند که بررسی این موضوع نیازمند مطالعات بیشتر در این زمینه می باشد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.