previous pauseresume next

بررسی اثر محافظت سلولی و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی پوست درخت کاج تهران (Pinus eldarica) بر استرس اکسیداتیو ناشی از هیدروژن پراکسید (H2O2) در سلول های اندوتلیال انسانی، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

            به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم فاطمه بابایی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی اثر محافظت سلولی و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی پوست درخت کاج تهران (Pinus eldarica)بر استرس اکسیداتیو ناشی از هیدروژن پراکسید (H۲O۲)در سلول های اندوتلیال انسانی» که به راهنمایی خانم ها: دکتر لیلی صفائیان، دکتر شقایق حق جوی جوانمرد و آقای دکتر بهزاد ذوالفقاری انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۳۷۹ به ثبت رسیده است با موفقیت دفاع نمود.

            P.‎ eldaricaاز درختان کاج در ایران، متشکل از ترکیبات فعال بیولوژیکی با خواص آنتی اکسیدانی است که به طور گسترده­ای در حال رشد است. در این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی پوست درخت کاج تهران P.‎ eldaricaبر استرس اکسیداتیو ناشی از هیدروژن پراکسید(H۲O۲)در سلول­های اندوتلیال سیاهرگ بند ناف انسان (HUVECs)مورد بررسی قرار گرفت.

محتوای فنلی کل عصاره (P.eldarica) با استفاده از روش فولین سیوکالتو تعیین شد. سمیت سلولی عصاره P.eldaricaبرروی سلول­های HUVECبا استفاده از روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین اثر محافظت سلولی عصاره
 P.‎ eldarica در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از H۲O۲با استفاده از روش MTTبررسی شد. غلظت هیدروپراکسیدها و نیز قدرت آنتی اکسیدانی (FRAP)داخل و خارج سلولی در سلول های تیمار شده اندازه گیری شد.

محتوای فنلی کل عصاره P.‎ eldarica۸/۱±۴/۳۷۰ میلی گرم معادل گالیک اسید در گرم عصاره خشک بیان گردید. عصاره P.eldarica (g/mlµ۱۰۰۰-۲۵) هیچ اثر مهاری بر روی رشد سلولهای HUVECنداشت. پیش درمان سلول های HUVECبا عصاره P.‎ eldaricaدر غلظت های g/mlµ۵۰۰-۵۰ به طور قابل توجهی باعث کاهش سمیت سلولی ناشی از H۲O۲شد. عصاره P.‎ eldaricaدرمایع داخل سلولی باعث کاهش غلظت هیدروژن پراکسید در غلظت های g/mlµ۵۰۰-۱۰۰ و در مایع خارج سلولی باعث افزایش حجم FRAPدر محدوده غلظت های g/mlµ۵۰۰-۲۵ شد.

این مطالعه اثرات آنتی اکسیدانی و محافظت سلولی عصاره P.‎ eldaricaبر استرس اکسیداتیو ناشی از هیدروژن پراکسید (H۲O۲)در سلول های HUVECرا نشان داد. با توجه به محتوای بالای ترکیبات فنلیP.‎ eldarica، جهت ارزیابی ارزش بالینی آن در اختلال عملکرد اندوتلیال و شرایط استرس اکسیداتیو، تحقیقات بیشتری توصیه می شود.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.