previous pauseresume next

بررسی ارتباط سطح سرمی هورمون لپتین و هورمون گرلین با بیان پلی مورفیسم واریته rs7903146 ژن TCF7L2 در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

دیابت یکی از مهمترین بیماریهای شایع در جهان است و از دهه گذشته به طور جدی به عنوان یک تهدید جهانی در نظر گرفته شده است. دیابت نوع ۲، در اثر ترکیبی از عوامل محیطی و ژنتیکی ایجاد می شود. پلی مورفیسم rs7903146 ژن TCF7L2 در جمعیت های مختلف دنیا مورد مطالعه قرار گرفته است و ثابت شده است که هر آلل T از واریته rs7903146 از ژن TCF7L2 خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. لپتین و گرلین دو هورمون مهم و اثر گذار در هموستاز گلوکز و تنظیم مقدار انسولین هستند و ترشح لپتین از بافت جربی توسط مسیر سیگنالینگ ßcatenin/WNT انجام می شود و با بروز ژن TCF7L2 ارتباط دارد و هورمون لپتین، در تنظیم ترشح گرلین نقش دارد. بنابراین ما در این مطالعه موردی – شاهدی، به یافتن ارتباط بین بیان پلی مورفیسم rs7903146 در ژن TCF7L2 و سطح سرمی دو هورمون لپتین و گرلین پرداختیم. این پروژه شامل ۸۷ بیمار مراجعه کننده به کلینیک و ۴۵ کنترل سالم بود. DNA از نمونه خون کامل استخراج شد و توسط روش HRM-Real time PCR تعیین ژنوتیپ گردید. سطح سرمی لپتین و گرلین با روش ELISA مورد بررسی قرار داده شد و با به کاربردن مدل رگرسیون لجستیک، odds ratio برای تعیین ارتباط بین دیابت نوع ۲ با پلی مورفیسم rs7903146 انجام شد. آزمون ف به منظور ارزیابی ارتباط بین ژنوتیپ های مختلف واریته rs7903146 از ژن TCF7L2 و سطح سرمی هورمونهای لپتین و گرلین انجام گردید.در ژنوتیپ هموزیگوت TT شانس ابتلا به دیابت نوع ۲ برابر با ۸.۲۵ نسبت شانس آلل T در گروه مورد، در مقایسه با گروه شاهد برابر با ۳.۷۰۰۹ محاسبه و میانگین سطح سرمی گرلین در گروه مورد (دیابتی نوع ۲) در ژنوتیپ TT به طور معناداری کمتر از ژنوتیپ CC و TT در گروه شاهد (سالم) بود. مقایسه مقادیر میانگین لپتین هیچ تفاوت آماری معنی داری بین سه ژنوتیپ TT، CT و CC در گروه مورد و گروه شاهد نشان نداد. در مجموع می توان این فرضیه را تایید کرد که ممکن است در افراد دیابتی ژنوتیپ TT، سبب کاهش سطح سرمی گرلین شود و در نتیجه موجب ایجاد بیماری دیابت نوع ۲ گردد. اما لپتین هیچ تغییر معناداری نشان نداد.

 

 

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.