previous pauseresume next

بررسی اضافه کردن نبولایزکلیستین به آنتی بیوتیکهای سیستمیک متداول در درمان پنومونی وابسته به ونتیلاتور ناشی از باکتری های گرم منفی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرا (س) اصفهان، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

بروز پنومونی وابسته به ونتیلاتور (VAP)که عامل باکتریایی آنها باسیل های گرم منفی مقاوم به چند دارو خصوصاً آسینتوباکتر باوومانی هستند در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های ایران شایع است. کلیستین وریدی برای درمانی VAPناشی از میکروارگانیسم های مقاوم به چند دارو وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی ایمنی و اثربشخی نبولایز کلیستین به عنوان درمان کمکی همراه با آنتی بیوتیکی های سیستمیک روتین مورد استفاده برای درماین VAPاست.

این مطالعه به صورت کارازمایی بالینی غیر تصادقی شده در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرا (س) از آبنماه ۹۵ لغایت خردادماه ۹۶ انجام گردید. ۲۰ بیمار با VAPناشی از باسیل های گرم منفی مقاوم به چند دارو به عنوان گروه درمانی، نبولایز کلیستین را دریافت کردند و ۲۰ بیمار به عنوان گروه شاهد آنتی بیوتیکهای سیستمیک روتین که توسط پزشک مربوطه تجویز می شد را دریافت کردند. دو گروه از لحاظ ویژگی های بیماری، سن و معیار APACHE IIبا هم یکسان سازی شدند.

مشخصات پایه کلی بیماران و آنتی بیوتیک های سیستمیک مورد استفاده در VAPدر دوگروه مطالعه مشابه بودند.
پاتوژن های اصلی عامل VAPآسینتوباکتر باوومانی (۲۵ بیمار، ۷۵%) و کلبسیلا پنومونیه (۱۰ بیمار، ۵۰%) بودند. تمام باکتریهای جدا شده به کلیستین حساس بودند. تفاوت قابل ملاحظه ای بین گروهها از لحاظ بهبود بالینی (۰۶/۰ = P) و مورتالیتی (۲۵/۰ = P) وجود نداشت. میزان ریشه کنی باکتری به صورت معنی داری در گروه درمانی بهتر بود (۷۵% در مقابل ۵%، ۰۰۰۱/۰ = P) نارسایی کلیوی در ۱۰% بیماران گروه درمان و ۱۵% بیماران گروه شاهد رخ داد (۰۶/۰ = P) عارضه جانبی مرتبط با نیولایز کلیستین مشاهده نشد.

نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که مونوتراپی با نبولایزکلیستین حتی بدون تجویز همزمان کلیستین وریدی می تواند یک انتخاب درمانی ایمن و اثربخش جهت درمان پنومونی وابسته به ونتیلاتور ناشی از آسینتوباکتر باوومانی مقاوم به چند دارو باشد. این نحوه تجویز از کلیستین نیاز به بررسی و مطالعات بیشتری دارد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.