previous pauseresume next

بررسی الگوی مصرف مسکن های مخدر تزریقی در بیمارستان آیت ا... طالقانی تهران در شش ماه نخست سال ۱۳۹۲، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، در تاریخ دوشنبه ۹۳/۶/۳۱ خانم نیلوفر صادقیان از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی الگوی مصرف مسکن های مخدر تزریقی در بیمارستان آیت ا... طالقانی تهران در شش ماه نخستین سال ۱۳۹۲» که به راهنمایی آقایان: دکتر رسول سلطانی و دکتر حسین وطن پور انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۲۸۱ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

درد، دلیل غالب موارد رجوع به پزشک و بخش اورژانس بیمارستان ها می باشد. امروزه از درد به عنوان یک بیماری که خود می تواند تغییرات نوروفیزیولوژیک و پاتوبیولوژیک به همراه داشته باشد یاد می شود. مسکن های مخدر داروهای انتخابی در درمان دردهای حاد بوده و به واسطه آنکه از جمله داروهای حیاتی بوده و در ردیف پر مصرف ترین
دسته های دارویی جای گرفته اند از موضوعیت ویژه در انجام مطالعات مصرف دارو برخوردار می باشند.

با توجه به سابقه اندک مطالعات مصرف داروهای مخدر در سطح کشور و عوارض زیاد و سوء مصرف های داروهای مخدر این پژوهش جهت بررسی الگوی مصرف داروهای مخدر تزریقی در بیمارستان شهید آیت ا... طالقانی تهران طراحی و اجرا گردید.

            پروژه مورد نظر در غالب یک مطالعه بررسی الگوی مصرف داروی گذشته نگر و با بهره گیری از متدولوژی ATC/DDD(روش توصیه شده سازمان جهانی بهداشت در انجام مطالعات مصرف دارو) طراحی گردید. مصرف داروهای مخدر تزریقی شامل مورفین، پتیدین، پنتازوسین، متادون، در خلال شش ماه نخست ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفت. پس از آنالیزهای آماری چند متغیره اولیه، آنالیز آماری Ridge regressionجهت تعیین عوامل مرتبط با مصرف داروهای مخدر تزریقی مورد استفاده قرار گرفت.

یافته های پژوهش حاکی از آن است که مصرف داروهای مخدر تزریقی در ۹۲۱ بیمار تحت تجویز داروهای مزبور، برای مورفین، پتیدین و پنتازوسین برابر با ۴۱/۱۸۵ DDDs/100bed-daysو برای متادون برابر با ۷۶۶ میلی گرم می باشد. آنالیزهای آماری چند متغیره ارتباط معنی دار قوی میان متغیرهای مورد بررسی بیماران شامل سن، جنس، بخش بستری، علت بستری، بیمه تحت پوشش، میزان تداخل دارویی مخدرها، میزان تداخل مخدرها با بیماری زمینه ای، سابقه اعتیاد و مصرف آنتاگونیست با مصرف روزانه مخدرهای تزریقی مشاهده نشد. پتیدین بیشترین داروی تجویز شده در نسخ پژشکان را دارا بود و بخش اورژانس و ICUبه ترتیب بیشترین و کمترین مصرف روزانه داروهای مخدر را به خود اختصاص دادند.

دستاورد نهایی: مصرف روزانه مخدرهای تزریقی در این بیمارستان در مقایسه با دیگر مراکز درمانی در داخل و خارج از کشور رقم بالایی را به خود اختصاص داده است. نارسایی های قابل ملاحظه در تجویز داروهای مخدر تزریقی در این مرکز درمانی موجبات تسکین نامناسب درد را فراهم آورده است که نیازمند ارائه راهکارهای مناسب برای تصحیح ادامه این روند می باشد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.