previous pauseresume next

بررسی دانش و عملکرد داروسازان شاغل در شهر اصفهان در مورد روش صحیح استفاده از اسپری های تنفسی در بیماری آسم با استفاده از بیمار نما

این مطالعه با هدف بررسی دانش و عملکرد داروسازان شهر اصفهان در رابطه با روش صحیح استفاده از اسپری های تنفسی با استفاده از روش بیمارنما انجام و به طور همزمان متغیرهای احتمالی مرتبط با دانش و عملکرد داروسازان در این مورد نیز ارزیابی گردیده است. در این پروژه ۱۰۰ داروخانه از مجموع داروخانه های شهری اصفهان انتخاب گردید. ۴ نوع اسپری تنفسی (هر کدام ۲۵ داروخانه) مورد ارزیابی قرار گرفت شامل : Metered Dose Inhaler (MDI) (با یا بدون دم یار)، توربوهالر و revolizer. در مراجعه اول، پرسشگر به صورت ناشناس در یک تماس رودررو جهت ارزیابی دانش و عملکرد داروساز در خصوص استفاده از اسپری تنفسی مراجعه نموده وپر سشگربلافاصله پس از ترک داروخانه، چک لیستی را که حاوی مراحل استفاده از اسپری تنفسی بود را تکمیل می کرد. در چک لیست، مراحلی به عنوان ضروری در نظر گرفته شده و بر مبنای آن تکنیک داروسازان، به سه دسته خوب، متوسط و ضعیف طبقه بندی و در مرحله دوم مراجعه، پرسشگر به اخذ اطلاعات فردی داروسازی مبادرت می نمود.    در مجموع ۱۰۰ داروساز شامل ۷۰ مرد با میانگین سنی ۱۲/۴± ۳/۴۲ مورد مطالعه قرار گرفتند. بیشتر از ۵۰% داروسازان در استفاده از MDI (با یا بدون دم یار) تکنیک ضعیفی داشتند. اکثریت داروسازان (حدود ۹۰%) روش صحیح استفاده از توربوهالر را نمی دانستند. در مورد revolizer نتایج قابل قبول بود و بیشتر  از ۷۰% تکنیک مناسبی داشتند. آنالیزهای آماری نشان داد که بین سن و سابقه کاری داروسازان با میزان دانش و عملکرد آنها رابطه معکوس وجود دارد (۱۸/۰- =r ، 037/0 : p در مورد سن و ۱۶/۰- =r و ۰۵/۰ : p در مورد سابقه کاری) شرکت و یا عدم شرکت داروسازان در دوره های بازآموزی با عنوان بیماریهای تنفسی رابطه ای را با میزان دانش و عملکرد آنها نشان داده نشد.    یافته های این مطالعه نشان داد که اطلاعات و عملکرد داروسازان پیرامون استفاده صحیح از اسپری های تنفسی ضعیف است. با عنایت به نفش و جایگاه ممتاز داروسازان در آموزش بیماران، افزایش اطلاعات و تقویت عملکرد آنها در این مورد ضروری است.

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.