previous pauseresume next

بررسی فیتوشیمیایی گیاه جعفری کوهی کردستانی (Pimipnella haussknechtii Rech.F.&Riedl)، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

            به گزارش روابط عمومی دانشکده، در تاریخ یکشنبه ۲/۶/۹۳ خانم سرور شفیعیان از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی فیتوشیمیایی گیاه جعفری کوهی کردستانی(Pimipnella haussknechtii Rech.F.‎&Riedl)

که به راهنمایی آقایان: دکتر ابراهیم سجادی و دکتر مصطفی قنادیان انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۱۳۹۸ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

گیاه جعفری کوهی کردستانی (Pimpinella haussknechtii)گیاهی از خانواده چتریان بوده که بومی مناطق غربی کشور می باشد. با توجه به اینکه گونه های مختلف Pimpinellaجزو گیاهان دارویی بوده و در آنها ترکیبات موثره ای از جمله ترپنوئیدهای فرار تولید می شود لذا تصمیم به بررسی فیتوشیمیایی آن گرفته شد.

میوه های گیاه جمع آوری، خشک و آسیاب شد. سپس اسانس آن به روش هیدرودیستیلاسیون استخراج و ترکیبات موجود در آن با استفاده از دستگاه GC-MSشناسایی گردید. به منظور شناسایی ماده اصلی اسانس که حدود نیمی از آن را نیز تشکیل می دهد، ترکیب اصلی اسانس (که به روش GC-MSنیز قابل شناسایی نبود)، به روش HPLCجداسازی و با استفاده از آنالیزهای HREI-MS,UV-Vis, IR, NMRو پلاریمتری مورد شناسایی قرار گرفت. سپس ۳۶ ترکیب در اسانس میوه های P.haussknechtiiشناسایی شد. از میان ترکیبات شناسایی شده
۴-(۲-propenyl)-pheny13-methyl Butyrate(۷/۵۶ درصد)، Bicyclogermacrene(۹/۸ درصد)، Geramacrene D(۶/۷ درصد)، Perilla aldehyde(۵/۳ درصد) و Caryophyllene(۹/۲ درصد) به عنوان مهمترین اجزا تشکیل دهنده اسانس شناخته شدند، که ترکیب ۴-(۲-propenyl)-pheny13-methyl Butyrateیک ترکیب جدید می باشد به طوریکه این ترکیب برای اولین بار در این گیاه جداسازی و گزارش می شود.

دستاورد نهایی:با توجه به اینکه از میوه­های گیاه P.haussknechtiiبه میزان ۵/۱درصد (w/v)اسانس به دست
می­آید و با توجه به اینکه اسانس این گیاه حاوی درصد بالایی از فنیل پروپانوئیدها (۷/۵۸ درصد) می باشد این گیاه
می­تواند دارای خواص ضد میکروبی و ضد قارچی باشد.

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.