previous pauseresume next

بررسی متیلاسیون در پروموتر ژن های CDH1، GSTP1 و DNMT3B در بیماران سرطان پستان و نقش siRNA در سرکوب آنزیم DNA متیل ترانسفراز ۳B در رده سلولی MDA-MB-453، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده، در تاریخ یکشنبه ۹۳/۶/۲۳ خانم مژگان نقی ترابی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی متیلاسیون در پروموتر ژن های CDH1، GSTP1و DNMT3Bدر بیماران سرطان پستان و نقش siRNAدر سرکوب آنزیم DNAمتیل ترانسفراز ۳Bدر رده سلولی MDA-MB-453» که به راهنمایی آقایان: دکتر حمید میرمحمد صادقی، دکتر جواد محمدی اصل، دکتر محمد ربانی و دکتر عباس جعفریان انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۸۹۳۸۹ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

سرطان پستان تهدید بزرگی برای سلامت زنان است بطوریکه شایعترین تومور بدخیم در زنان جهان و اولین سرطان منجر به مرگ در آنهاست. اگر چه همچنان مهمترین فاکتورهای نشان دهنده پیش آگهی در بیماران مبتلا به سرطان پستان، اندازه تومور و درگیری غدد لنفاوی است اما امروزه تلاش بر ان است که با استفاده از مارکرهای مولکولی بتوان در مراحل اولیه تومور، پیش آگهی بیماران را با دقت بیشتری تخمین زد. یکی از این فاکتورهای مولکولی بررسی تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی از جمله متیلاسیون ژنها در سلولهای توموری است. مطالعات زیادی در رابطه با تعیین وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن های مختلف در سرطان صورت گرفته است. همچنین مطالعات بسیاری در زمینه مهار آنزیم های DNAمتیل ترنسفراز و نقش آن در کاهش متیلاسیون ژنها صورت گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی متیلاسیون در پروموتر ژن­های CDH1، GSTP1وDNMT3Bدر بیماران سرطان پستان و نقش
 Promoter targeted siRNAsدر سرکوب آنزیم DNMT3Bدر رده سلولی MDA-MB-453بود.

در این تحقیق با روش آنالیز افتراقی منحنی ذوب با دقت بالا، سطح متیلاسیون پروموتر ژن های CDH1، GSTP1و DNMT3Bدر بافت های پارافینی تومور پستان و نیز بافت های سالم پستان تعیین و با شاخص های بالینی بیماران مورد آنالیز آماری قرار گرفت.

سلول های MDA-MB-453کشت و با توالی siRNAترانسفکت شد. تاثیر siRNAبر سرکوب بیان DNMT3Bو متیلاسیون پروموترها به ترتیب در زمان های ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از ترانسفکشن بررسی گردید. بررسی بیان DNMT3Bبه روش Real time RT-PCRانجام شد. بررسی وضعیت متیلاسیون قبل و بعد از ترانسفکت با روش آنالیز افتراقی منحنی ذوب با دقت بالا صورت گرفت.

دستاورد نهایی:تعیین سطح متیلاسیون در ژن های CDH1، GSTP1و DNMT3Bمی تواند به عنوان فاکتورهای مولکولی تعیین پیش آگهی در سرطان پستان بکار رود. روش DHRMAمی تواند به عنوان یک روش سریع، ارزان و قابل اعتماد در تعیین سطح متیلاسیون بکار رود. هر چند مطالعات بسیاری کارایی سرکوب بیان ژن با
 Promoter targeted siRNAsرا اثبات نموده است، اما این روش در سرکوب آنزیم DNMT3Bدر رده سلولی MDA-MB-453موثر نبود.


 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.