previous pauseresume next

بررسی وضعیت ظاهری و محتوایی بروشورهای دارویی (برگه های راهنمای دارویی موجود در بسته بندی داروها) و مفید بودن آن از دیدگاه بیماران، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

بروشور دارو، یک منبع اطلاعات دارویی معتبر برای بیماران می باشد. در اغلب نقاط دنیا همانند ایران، تنها فرم اطلاعات کتبی که هر بیمار دریافت می­کند، بروشوری است که سازنده دارو درون جعبه آن دارو قرار می­دهد. در این مطالعه عملکرد کارخانه­های داروسازی در تدارک و تدوین بروشورها، عملکرد داروخانه ها در تحویل بروشورها به بیماران و دیدگاه افراد درباره بروشورهای دارویی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه مقطعی و توصیفی که در سال ۱۳۹۶ در داروخانه امام سجاد شهر اصفهان انجام شد، کلیه اقلام داروهای موجود در داروخانه، از لحاظ تدارک بروشور فارسی و تعداد ۷۶۹ عدد دارو که به طور تصادفی انتخاب شدند، بر اساس ضوابط تدوین بروشورها در ایران مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین تعداد ۱۰۰ نفر از مراجعه کنندگان به این داروخانه به طور تصادفی انتخاب و درباره دیدگاه افراد درباره بروشورهای دارویی مصاحبه و کیسه دارویی ایشان برای دسترسی به بروشور بررسی و اطلاعات توسط نرم افزار SPSS آنالیز شدند.

از ۱۴۱۷ قلم دارو، ۸۱۹ عدد (۸/۵۷%) بروشور فارسی و ۲۴۹ عدد بروشور خارجی بدون ترجمه فارسی (۵۷/۱۷%) داشتند و ۳۴۹ عدد (۶۳/۲۴%) بروشور نداشتند. در بین داروهای منتخب، فراوانی بروشور دارو در گروه داروهای تولید داخلی به طور معناداری کمتر از دو گروه داروهای وارداتی و گیاهی بود (۰۰۱/۰ P<) ، بروشورهای دارویی توسط ۸۴% افراد خوانده می شود. تنها ۱۹% افراد بروشور داروی غیر فارسی و ۶۴% افراد قسمت عوارض جانبی بروشورها را مطالعه
می­کنند. به طور کلی بروشورهای دارویی از دیدگاه ۸۳% افراد مفید ارزیابی شدند. تنها ۴/۵۴% داروهای تحویل داده شده به بیماران حاوی بروشور دارویی بودند. با وجودی که بروشورهای دارویی عمدتاً خوانده و مفید ارزیابی می شوند، تنها ۸/۵۷% آنها بروشور فارسی دارند و نیمی از داروهای تحویل داده شده به بیماران در داروخانه بدون بروشور دارویی هستند. توصیه می شود مطالعات بیشتری در زمینه قابل فهم بودن بروشورها و طراحی بروشورهای کارآمدتر و آزمایش آن بر روی افراد انجام شود.

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.