previous pauseresume next

برنامه راهبردی دانشکده

 

 

 

 

برنامه راهبردی

دانشکده داروسازی و علوم دارویی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

بسمه تعالی

       دانشکده داروسازی اصفهان به عنوان یکی از قديمي ترين و بزرگترين دانشکده های داروسازی در کشور و منطقه علاوه بر مسئوليتها و وظايف آموزشي, پژوهشي و خدماتی كه بر عهده دارد یکی از دانشکده هایی است که انتظار می رود بتواند جايگاه و حيثيت علمي داروسازی  کشور را ارتقاء داده و در این جهت حرکت نماید. این انتظار در زمانی می تواند به واقعیت تبدیل شود که برنامه ريزي جامع و صحيحی جهت رسیدن به این هدف با مشاركت فعال همكاران و دانشجويان این دانشکده انجام شود. تدوين برنامه استراتژيك برای دانشکده می تواند پيش نياز ضروري براي نيل به اين هدف ارزشمند باشد.

      تعيين آینده روشن, مشخص كردن اولويتها,‌پرداختن به نقاط قوت و ضعف و مراقبت از فرصتها و تهديدها, هماهنگي و همسو نمودن جهت گيري ها و فعاليتهاي دانشکده می تواند باعث پرهيز از روزمرگي و ايستائي و هرزرفتن انرژي ها, فعال شدن همه اعضاء دانشکده و دوری از منفعل بودن گردد. لذا دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان در راستاي سند چشم انداز بيست ساله و نقشه جامع علمی کشور تهيه برنامه راهبردي این دانشکده را در دستور کار خود قرار داد.

برای چنین برنامه ای نیاز به همفكري٬  همكاري و مشاركت کليه اعضاي هيئت علمي دانشکده بوده و از طرفی جهت اجرای دقیق و صحیح آن نیاز به آگاهی از مفاهیم برنامه ریزی کاربردی و همکاری آنها در جهت تهیه این برنامه می باشد. لذا در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ طی یک فرآیند علمی ابتدا كارگاه آموزشي برنامه ریزی استراتژیک در قالب یک كارگاه دو روزه همراه با كاربرگهاي مربوط به هرجلسه به منظور آشنا كردن افراد با مفاهيم برنامه ریزی استراتژيك برگزار گردید.  پس از آشنایی همکاران با این برنامه کلیه اعضا هیئت علمی در پنج کار گروه آموزش٬ تحقیقات و فن آوری٬ فرهنگی دانشجویی٬ اداری مالی و ارتباط صنعت و دانشگاه تقسیم شد و احکام مربوطه برای اعضا صادر گردید. با توجه به اهمیت ارتباط بین صنعت و دانشگاه در علوم  داروسازی و ایجاد ارتباط بهتر بین آنها کارگروهی مجزا در این زمینه تشکیل گردید. نتایج حاصل از تلاش این پنج گروه در کمیته مرکزی تدوین برنامه راهبردی دانشکده داروسازی اصفهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پس از حذف موارد یکسان و حک واصلاح نوشتارها حاصل مباحث مطرح شده تهیه و تدوين گردید. در این راستا توافق جمعی در خصوص موارد مطرح شده به عمل آمده و موارد مورد توافق به شرح زير جمع بندی گردیده که دراین نوشتار ارائه می گردد.

الف: چشم انداز دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

ب: تعیین ذینفعها

ج: شناسایی عوامل خارجی و تعیین فرصتها و تهدیدات و بررسی میزان تاثیر آنها در برنامه

د: شناسایی عوامل داخلی و تعیین نقاط قوت و ضعف و بررسی میزان تاثیر آنها در برنامه

ه : تحلیل SWOT در زمینه نقاط قوت و ضعف در برابر فرصتها و تهدیدها و تعیین وضعیت فعلی دانشکده

و:  رسالت و ماموریت دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

ز: تدوین اهداف کلی و تعیین اهداف عینی بر اساس آنها

ح: بررسی موضوعها و تعیین راهبردها

ي: انتخاب فعالیتهای لازم جهت رسیدن به اهداف و زمان بندی لازم برای انجام آنها

 

     ضمن تشكر از كليه عزیزانی كه در تهیه این برنامه همکاری داشته اند از کلیه همکاران تقاضا دارد نسبت به مطالعه اين گزارش اقدام نموده ونظرات خود را نسبت به مطالب مطرح شده به دفتر ریاست دانشکده اعلام نموده تا در صورت نیاز به حک و اصلاح بیشتر اقدامات لازم معمول و این برنامه سرلوحه جهت دهنده تلاشهای آینده در دانشکده باشد.

 

 
   

 

مقدمه

 

پیشرفت علم و پیچیدگیهای مدیریتی ایجاب می کند که مدیریت سازمان ها همراه با برنامه ریزی منطقی انجام شده تا موفقیتهای بعدی حاصل گردد. برنامه ریزی استراتژیک ضمن توجه به نقاط قوت و ضعف درون سازمان، تغییرا ت و چالشهای سریع محیط بیرونی را نیز مد نظر قرار داده و افق آینده سازمانها را نشان می دهد. در صورتی که این برنامه به درستی تبیین و تعریف شده و زمینه مناسب برای اجرای آن فراهم شود به تصمیمات صحیح و پیش برنده برای سازمان و بهبود عملکرد آنها منجر خواهد شد. این برنامه ریزی می تواند با نگاهی به آینده، دگرگونی شرایط امروز را برای فردایی بهتر رقم بزند.

کارشناسان وخبرگان در برنامه ریزی استراتژیک معتقدند که هربرنامه ریزی استراتژیک به طور کلی باید به این چهار پرسش اساسی پاسخ دهد:

 

۱- به کجا می رویم و یا فلسفه وجودی سازمان ماچیست؟

۲- چگونه می خواهیم به مقصد برسیم؟ و یا به عبارت دیگر استراتژی ما برای رسیدن به اهداف چیست؟

 ۳- امکانات ما برای اقدامات پیش بینی شده چیست؟ بودجه ما برای رسیدن به مقصد چقدر است؟

 ۴- چگونه متوجه شویم که در مسیر درست حرکت می کنیم؟ کنترل و ارزشیابی برنامه چگونه انجام می شود؟

البته باید این نکته را از نظر دور نداشت که برنامه ریزی استراتژیک خود به خود هدف شمرده نمی شود و صرفاً مجموعه ای از مفاهیم برای کمک به تصمیم گیران  در اتخاذ تصمیم های مهم و دست زدن به اقدامات مهم و اساسی می باشد.

با توجه به آنکه سیستم دانشکده داروسازی یک سیستم عمومی بوده و تصمیم گیران ارشد دولتی خط مشی آن را تعیین می نمایند لذا برنامه ریزی استراتژیک می تواند مدل بهتری نسبت به دیگر راههای برنامه ریزی مانند برنامه ریزی جامع ما را به هدف نزدیک نماید. چرا که هردو برنامه استراتژیک و جامع مجموعه ای از مفاهیم، رویه ها، و ابزارها است، اما برای برنامه ریزی استراتژیک راههای گوناگونی وجود دارد که با مقاصد و مو قعیت های مورد نظر ما قابل پیش بینی و تدارک بوده و کاربردی تر است. بر این اساس مراحل تهیه برنامه راهبردی دانشکده پیگیری و به شرح زیر به انجام رسید

مراحل تدوين برنامه ريزي استراتژيك دانشكده داروسازی و علوم دارویی اصفهان (مرحله اول)

 

تقسیم اعضاء هیئت علمی در كميته های آموزشی٬ پژوهشی٬ اداری مالی٬ دانشجویی فرهنگی و ارتباط صنعت و دانشگاه و صدور ابلاغ براي ایشان

(اسفند ماه ۱۳۸۹)

طرح موضوع تدوين برنامه ريزي استراتژيك در دانشكده و برگزاری کارگاه آشنایی با این برنامه برای اعضاء هیئت علمی دانشکده

(۲-۳ بهمن ماه ۸۹)

 

برگزاري جلسات کمیته ها و  بارش افکار و تعیین موارد مورد نیاز جهت تدوین برنامه

 

 
   

تعيين ذينفعان و اولويت بندي آنها در کمیته ها

تدوين پيش نويس بيانيه رسالت، دورنما و ارزش هاي دانشكده

بررسي نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهديد در كميته ها بر اساس وظیفه کمیته مربوطه

تعيين عوامل بيروني و دروني موثر بر فعاليت دانشكده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل تدوين برنامه ريزي استراتژيك دانشكده (مرحله دوم)

 

 

پايان مرحله اول و تهيه گزارش توسط مسئولین کمیته ها و ارسال به کمیته مرکزی

صدور ابلاغ براي اعضاء کمیته مرکزی

 

جمع بندی ذینفعان٬ نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهديد ارسالی از کمیته ها و یکسان سازی آنها

تعیین اهداف کلی و رسیدن به توافق در خصوص آنها

امتياز دهي به نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهديدهای تعیین شده و الویت بندی آنها

تعریف اهداف عینی بر اساس اهداف کلی

 تجزیه و تحلیل SWOT بر مبنایی عوامل و متغیرهای شناخته شده در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و تعیین استراتژیهای SO، ST، WO و WT

جمع بندی٬ توافق و تعيين عوامل بيروني و دروني موثر بر فعاليت دانشكده

تهیه جداول و زمانبندی اجرا اهداف عینی و پایش و ارزشیابی آنها

           
   
 
   
 
 

تهیه گزارش نهایی و ارسال به اعضای محترم هیئت علمی دانشکده جهت اظهار نظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه راهبردی  دانشکده  داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

کمیته های تدوین برنامه راهبردی

اسامی اعضای کمیته مرکزی تدوین برنامه راهبردی دانشکده:

دکتر سید ابوالفضل مصطفوی- دکتر محمود اعتباری- دکتر حجت صادقی- دکتر احمد موحدیان عطار- دکتر علی محمد سبزقبایی-  دکتر غلامرضا اصغری- دکتر فرشید حسن زاده- دکتر ابوالفضل اصلانی- دکتر عباسعلی پالیزبان- دکتر قدمعلی خدارحمی- دکتر بهزاد ذوالفقاری- دکتر لیلی صفائیان

اسامی اعضای کار گروههای تدوین برنامه راهبردی دانشکده:

ردیف

کار گروه آموزش

کار گروه پژوهش

کار گروه ارتباط صنعت و دانشگاه

کار گروه فرهنگی دانشجویی

کار گروه اداری مالی

۱

دکتر محمود اعتباری

دکتر ژاله ورشوساز

دکتر قدمعلی خدارحمی

دکتر عباسعلی پالیزبان

دکتر حجت صادقی

۲

دکتر مجید طباخیان

دکتر جابر امامی

دکتر رحیم بحری نجفی

دکتر حجت صادقی

دکتر احمد موحدیان

۳

دکتر لطف اله سقایی

دکتر ناصر توکلی

دکتر فرشید حسن زاده

مهندس اکبر بدیعی

دکتر عباس جعفریان

۴

دکتر محسن مینائیان

دکتر افشین فصیحی

دکتر حجت صادقی

دکتر سید ابوالفضل مصطفوی

دکتر غلامرضا اصغری

۵

دکتر بهزاد ذوالفقاری

دکتر مرتضی پورفرزام

دکتر محمد علی شاه طالبی

دکتر حسن صدرایی

دکتر میر علی محمد سبزقبایی

۶

دکتر محمد رضا مفید

دکتر سید ضیاء الدین صمصام شریعت

دکتر سید ابوالفضل مصطفوی

دکتر رحیم بحری نجفی

دکتر سید حسین میرخندان

۷

دکتر علیرضا قنادی

دکتر ولی اله حاج هاشمی

دکتر جابر امامی

دکتر لیلی صفائیان

 

۸

دکتر رسول سلطانی

دکتر محمد ربانی

 

دکتر داریوش عابدی

 

۹

دکتر پنجه پور

دکتر سید ابراهیم سجادی

 

مهندس سید فرید رحیم پور

 

۱۰

دکتر اصلانی

دکتر نصراله قاسمی

 

 

 

۱۱

 

دکتر امیر زرگرزاده

 

 

 

۱۲

 

دکتر پریسا میرمقتدایی

 

 

 

۱۳

 

دکتر حمید میر محمد صادقی

 

 

 

 

همکاران اجرایی:

خانمها: فروز شاکری- مریم محمدی- محبوبه قربانی- اقدس خدامرادی

 

 

به نام خداوند جان و خرد

 

 

چشم­انداز دانشکده داروسازی و علوم­دارویی اصفهان

دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان در راستای سند چشم انداز بیست ساله کشور و بر اساس نقشه جامع تحقیقاتی و علمی بر آن است که با سرآمدی در حیطه های آموزش، تحقیقات ، فناوری و مراقبت­های دارویی بر اساس شاخص­های ملی و جهانی به منظور  تعلیم و تربیت دانشجویان و دانش آموختگان خود به والاترین جایگاه در بین تمامی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی و نیز سایر دانشکده­های داروسازی کشور دست یافته و در سطح منطقه به عنوان یکی از دانشکده­های داروسازی برتر شناخته شود. تربیت داروسازان و دانش آموختگانی که علم، آگاهی، مهارت، نگرش و توانایی حرفه­ای و اخلاقی لازم نظیر یادگیری مادام­العمر، تفکر نقادانه، برقراری ارتباط مؤثر و پویا، استدلال و تصمیم­گیری منطقی، کار گروهی، مدیریت و مسئولیت­پذیری در ارائه خدمات دارویی و درمانی مشفقانه به بیماران را دارا بوده و تحت تعلیم و تربیت اساتیدی پرورش یابند که رویکرد و همت آنها ارائه بهترین خدمات آموزشی و پژوهشی باشد. دانشجویان را به کسب دانش و مهارت­های حرفه­ای، پژوهش در جهت حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه، خدمت­رسانی و گسترش مرزهای دانش، حفظ و ارتقاء حرمت داروسازی، خودشناسی و ارتقای عدالت و اخلاق ترغیب و تشویق نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

ماموریت دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

دستیابی به چشم­انداز دانشکده در راستای توسعه و ارتقای سطح سلامت با تلاش مستمر و نوآوری در حیطه های آموزشی، پژوهشی، فناوری و ارائه خدمات انجام خواهد پذیرفت.

این مهم با اقدامات و روش­­هاي زیر مقدور خواهد بود:

 1. ارائه برنامه آموزشی مبتنی بر تجارب مبتکرانه و روزآمد با به کارگیری دانش و فن­آوری­های نوین بر اساس نیاز جامعه و صنایع دارویی
 2. ارائه آموزش در سطوح عالی در حیطه­های مختلف حرفه ای و اخلاقی برای تعلیم و تربیت دانش آموختگان و  داروسازانی متخصص، علاقه­مند، شایسته و توانمند در جهت اعتلای سطح سلامت جامعه
 3. ایجاد و گسترش محیطی آموزشی مبتنی بر رشد و توسعه تفکر خلاقانه و علم مدار
 4. بکارگیری، جذب و حفظ اساتید و کارکنان دانش محور، عملگرا  و وظیفه شناس
 5. ارائه و گسترش کمی و کیفی دوره­های تخصصی و تحصیلات تکمیلی در جهت ارتقای کلی سطح سلامت جامعه و گسترش مرزهای دانش و تولید فناوری با تاکید بر تربیت متخصصان مسوولیت پذیر، اخلاق مدار و دارای هویت اسلامی- ایرانی
 6. ارتقای سطح سلامت جامعه با ایجاد، آموزش و بکارگیری روش های نوین
 7. آموزش مراقبت های دارویی
 8. تربیت دانشجو در جهت آموزش جامعه و ارتقای سطح آگاهی مردم
 9. تاکید بر اعتلاء و به کارگیری ارزش­های معنوی، اخلاقی اسلامی و ایرانی در جهت نهادینه سازی علاقه و انگیزه لازم در دانش آموختگان برای خدمت به جامعه
 10. بسط، توسعه، کشف و انتشار علوم جدید در حیطه­های مختلف داروسازی با تاکید  بیشتر بر هدفمندی پژوهش­ها، نظام­مندی مدیریت پژوهش کارآمد، سامان دهی و بسترسازی تحقیقات بنیادی و کاربردی و تولید فناوری­های پیشرفته و نوین.
 11. حمایت، تحکیم و تقویت پیوندهای حرفه­ای در داروسازان و اعتلای روابط بین حرفه­ای با سایر حرف پزشکی
 12. توسعه روابط علمی با سایر دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی و صنایع دارویی داخل و خارج کشور
 13. تقویت باور دینی دانشجویان، اساتید و کارکنان
 14.  تقویت هویت ملی تاریخی دانشجویان، اساتید و کارکنان
 15.  تقویت فرهنگ نظم و انضباط دانشجویان، اساتید و کارکنان
 16. تقویت بینش سیاسی دانشجویان، اساتید و کارکنان
 17. تقویت اخلاق حرفه ای دانشجویان، اساتید و کارکنان
 18.  تقویت نشاط و شادابی و اشاعه روحیه امید به آینده
 19. تقویت فضا و زمینه فرهنگ اسلامی

ذينفع­ها (داخلي)

 1. هيئت رئيسه دانشكده و مدیریتهای تابعه
 2. شوراهاي آموزشي، پژوهشی ، فرهنگی دانشجویی و تحصيلات تكميلي
 3. گروههاي آموزشي
 4. اعضاء هيئت علمي
 5. دانشجويان عمومي و تحصيلات تكميلي
 6. داروخانه­هاي آموزشي
 7. مراكز تحقيقاتي مرتبط
 8. مراكز رشد
 9. كميته­ها و واحدهاي دانشکده (‌آموزش مداوم، ايمني، EDO ، امتحانات، کمیته آموزشی بالینی ، ارزشیابی و ....)
 10. کارکنان
 11. تشکل های دانشجویی

ذينفع­ها (خارجي)

 1. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 2. هيئت رئيسه، معاونت­ها و مديريت­هاي دانشگاه
 3. سازمان غذا، دارو
 4. ساير دانشكده­ها ، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
 5. مراكز تحقيقاتي و  مراکز رشد
 6. مراكز آموزشي و بيمارستان­هاي وابسته و شبکه های درمانی
 7. صنایع دارویی و غذایی
 8. دانش آموختگان داروسازي
 9.  تيم­هاي مراقبت بهداشتي و درماني
 10. آحاد مردم
 11. سازمانهای دولتی و یا مردم نهاد مرتبط
 12. انجمن­ها و سازمانهای علمي- تخصصي و حرفه­اي
 13. داروخانه ها و مراکز اطلاعات داروئی
 14. مراکز تامین گرانت های تحقیقاتی (صندوق حمایت پژوهشگران)

تحلیل :[۱] SWOT

عوامل درونی (شامل نقاط ضعف و قوت) و عوامل بیرونی (شامل فرصت ها و تهدیدها) مرتبط با وضعیت دانشکده داروسازی

 

نقاط قوت:

۱) ورود دانشجويان نخبه،‌مستعد و با مرتبه های برتر کنکور در دانشكده داروسازي اصفهان

۲) وجود استادان، پژوهشگران با تجربه، فرهيخته و متعهد تمام وقت در دانشکده

۳) وجود کارشناسان و کارکنان علاقمند

۴) تعداد بالاي اعضاي هيئت علمي با رتبه­هاي دانشياري و استادي

۵) تنوع رشته­ها و مقاطع تحصيلي

۶) فضاي فيزيكي مناسب در دانشکده.

۷) وجود سامانه نظارت و ارزشيابي آموزشي

۸) وجود شوراها و كميته­هاي مشورتي آموزشي، پژوهشی ، دانشجویی فرهنگی و اجرایی

۹) مشاركت اعضاء در هيئت­هاي ممتحنه و ارزشيابي کشوری

۱۰) وجود دستگاههای پیشرفته جهت انجام تحقیقات و ارائه (خدمات به صنایع داروسازی و غذائی و ...)

۱۱) وجود آزمایشگاه مجاز مورد رجوع صنایع (مورد تائید وزارت بهداشت)

۱۲) وجود توانمندیها و تجارب مدیریتی در دانشکده

۱۳) داشتن ساختمان متمرکز و یکپارچه (تجمیع بودن دانشکده در پردیس دانشگاه)

۱۴) وجود داروخانه های آموزشی تحت نظر دانشکده

۱۵)داشتن دوره های تحصیلات تکمیلی و وجود زمینه های مناسب پژوهشی در دانشکده داروسازی

۱۶) دسترسی دانشجویان به مسئولین دانشکده

۱۷) انتشار مداوم مجله علمی و بین المللی در دانشکده

۱۸) توانایی اعضاء هیئت علمی در ارتقاء کیفیت فرآورده های دارویی و بهداشتی

۱۹) توانایی اعضاء هیئت علمی در انجام مطالعات تخصصی و فناورانه

۲۰) دسترسی مطلوب به منابع علمی به روز ، اینترنت و اطلاعت علمی الکترونیک و ..

۲۱) امکان ارائه دوره های فرصتهای مطالعاتی داخل کشور در دانشکده

۲۲) برگزاری دوره های بازآموزی در دانشکده

۲۳) وجود لانه حیوانات در دانشکده

۲۴) وجود مدیریت، اساتید، دانشجویان و کارکنان متعهد دین باور و علاقمند به مسائل فرهنگی

 

نقاط ضعف:

۱)کم توجهی به اجرای برخی مصوبات دانشکده

۲) نقص Plan Lesson  و شناسه برای دروس در دانشکده

۳) نظارت ناکافی آموزش دانشکده بر فرآیندهای آموزشی

۴) نظارت ناکافی مدیران گروهها بر فرآیندهای آموزشی

۵) کم انگیزگی اعضاء هیئت علمی در بهبود فرآیندهای آموزشی، ارتباط با صنعت ، فعالیتها و اثرگذاری فرهنگی

۶) ضعف در ارتباط کارآمد " استاد و دانشجو"

۷)کم انگیزه بودن دانشجویان در آموزش،  پژوهش، مسائل فرهنگی و صنفی

۸) اشتغال برخی از اعضاء هیئت علمی دانشکده به فعالیت های غیر مرتبط آموزشی، پژوهشی

۹) ضعف ابزارهای مدیریتی در حوزه های مختلف آموزشی پژوهشی اداری فرهنگی خدماتی

۱۰) کمبود اعضاء هیئت علمی در بعضی از گروه های آموزشی

۱۱) محدودیت منابع درآمدزا

۱۲) کم انگیزگی دانشجویان جهت ادامه تحصیل در برخی از رشته های تحصیلی داروسازی

۱۳)ضعف زبان انگلیسی برخی از دانشجویان و استادان

۱۴)کم توجهی در تبیین جایگاه دوره های کارآموزی و کارورزی در عرصه های بیمارستان و صنعت

۱۵)کم بها دادن به انجام  تحقیقات کاربردی در دانشکده

۱۶) ناکافی بودن امکانات آزمایشگاهی، عرصه های آموزشی و نیروی انسانی برای اجرای مناسب برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی، تحصیلات تکمیلی و پژوهش و فناوری

۱۷) كمبود كارشناسان با تجربه و كارآمد و عدم برنامه ریزی لازم جهت استفاده از پتانسیل کارشناسان موجود.

۱۸) بهره نگرفتن کافی از امكانات و تجهيزات موجود آزمايشگاهي

 1. عدم برنامه ریزی لازم جهت بهره گیری از تجارب و توانمندی های استادان بازنشسته و کارآمد

۲۰) ضعف روحیه کار گروهی بین اعضاء هیئت علمی، دانشجویان وکارشناسان دانشکده

۲۱) عدم وجود فضای مناسب برای برگزاری امتحانات

۲۲) قدیمی بودن ساختمان دانشکده و تاسیسات آن

۲۳) عدم امکان توسعه فضای فیزیکی دانشکده

۲۴) نبود بستر مناسب برای پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی خارجی و پسا دکترا

۲۵) ضعف در ساختار تشکیلاتی دانشکده

۲۶) ضعف در فرهنگ کاری و مسئولیت پذیری

۲۷ ) کمبود پژوهش های مرتبط با آموزش

۲۸) کمبود جدیدترین منابع کتابخانه ای و دسترسی مطلوب به اینترنت و اطلاعات علمی

۲۹) ضعف در شناخت پتانسیل های صنعت و برقراری ارتباط موثر با صنایع و نبود ساز وکار مناسب جهت این ارتباط

۳۰) رفتار بی تفاوت و انفعالی مانند امر به معروف و نهی از منکر در قبال ناهنجاریهای فرهنگی (برخی اساتید، کارکنان و دانشجویان)

۳۱) فعال نبودن مطلوب امور فرهنگی در دانشکده

۳۲) حضور کم رنگ اساتید، دانشجویان و کارکنان در فعالیتهای فرهنگی

۳۳) استفاده غیر موثر از روشهای مناسب در امور فرهنگی

۳۴) ضعف در معرفی نتایج تحقیقات کاربردی به جامعه

فرصت ها

۱) امکان ارتباط  تنگاتنگ با دانشگاه ها و موسسه های آموزشی و پژوهشی موجود در استان اصفهان ، به ویژه دانشگاه اصفهان

۲) امکان ارتباط با دانشگاه ها و موسسه های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی در داخل و خارج کشور

۳) امکان ارتباط با دیگر وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی

۴) امکان حضور اعضاء هیئت علمی در مراکز تصمیم گیری استانی و کشوری

۵) وجود منابع مالی دانشگاهی و خارج از دانشگاهی

۶) وجود صنایع مختلف داروئی، غذائی، آرایشی و بهداشتی و امکان ارتباط با آن ها

۷) وجود برنامه های مدون توسعه ای ( از جمله: نقشه جامع علمی نظام سلامت و ....)

۸) حمایت وزارت متبوع از توسعه کمی وکیفی تحصیلات تکمیلی و تاسیس رشته های جدید

۹) امکان ادامه تحصیل در گستره وسیعی از رشته های تخصصی مرتبط برای دانشجویان

۱۰) وجود دیدگاه مثبت جامعه به رشته داروسازی و داروساز و نیز وجود نگرش مثبت جامعه علمی کشور به داروسازی و تخصص های وابسته

۱۱) تفویض اختیار نسبی دانشگاه به دانشکده

۱۲) موقعیت جغرافیائی و مرکزیت استان در کشور

۱۳) جایگاه رفیع فرهنگی، هنری و صنعتی اصفهان و انتخاب آن به عنوان پایتخت فرهنگی ، هنری کشور

۱۴) قانون آموزش مداوم داروسازان و وجود دوره های آموزشی در جهت ارتقاء خدمات داروئی کشور

۱۵) امکان استفاده موثر از داروخانه ها به عنوان عرصه های خدمات داروئی و اطلاع رسانی داروئی

۱۶) دیدگاه مثبت مسئولین نسبت به مسائل پژوهشی ، آموزشی و فرهنگی

۱۷) عضویت ایران در سازمان های بین المللی

۱۸) امکان اخذ گرانت پژوهانه از مراکز داخلی و خارجی

۱۹) وجود فرآیند پسا دکترا در کشور

۲۰) جایگاه استراتژیک دارو در برنامه های توسعه ای کشور

۲۱) توجه مسئولین نظام به توسعه طب و داروسازی سنتی

۲۲) علاقمندی محققین خارج دانشگاه به پژوهشهای علوم دارویی

۲۳) امکان اعزام محققین به فرصت های مطالعاتی، دوره های مشاهده گری و همایش های داخلی و بین المللی

۲۴) وجود دیدگاه مثبت جامعه و سازمانها نسبت به فعالیت های پژوهشی

۲۵)  وجود مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد در دانشگاه و خارج از دانشگاه

۲۶) پتانسیل استفاده از درآمدهای داروخانه های آموزشی

۲۷) تعامل مثبت بین مسئولین دانشکده و مسئولین دانشگاه

۲۸) وجود کار گروه صنعت و دانشگاه در استان

۲۹) وجود منابع مالی دو در هزار مخصوص پژوهش در صنایع استان

۳۰) فعالیت فارغ التحصیلان دانشکده داروسازی اصفهان در مراکز تصمیم گیری برخی کارخانجات داروسازی و سازمانهای دیگر

۳۱)  اولویت مسائل فرهنگی در سیاستهای کلان نظام

۳۲) وجود الگوهای فرهنگی در جامعه

۳۳) در دسترس بودن مراکز فرهنگی (منجمله نمازخانه امام خمینی (ره) دفتر نهاد و غیره)

تهديدها

۱ ) انطباق نداشتن برنامه آموزشي دوره دكتري عمومي داروسازي با نيازهاي فارغ التحصيلان (داروسازان) جهت ارائه خدمت حرفه­اي مؤثر  

۲) پشتیبانی نامناسب سامانه مالی دانشگاه

۳) تاثیر ضابطه مند نبودن سامانه های ستادی بالادستی

۴) تعادل نامناسب اختيارات با مسئولیتها

۵) پاسخگو نبودن شرکتهای فروشنده تجهیزات آزمایشگاهی در حمایت و خدمات پس از فروش

۶) كمبود تامین منابع مالي به دانشکده ; توجه ناكافي در زمينه تخصيص اعتبارات مالي و امكانات متناسب، با نيازها و ماموریت دانشكده از سوي مراجع ذي ربط

۷) ضعف مدیریتی در سطوح مختلف

۸) توجه ناكافي به برنامه ریزی و نظارت، تجهیزات و امکانات دوره هاي تحصيلات تكميلي در سطوح بالادستی

۹) روحيه مدرك گرايي در جامعه

۱۰) دسترسی ناکافی به سامانه های اطلاع رسانی و اینترنتی متناسب با نیازهای روز

۱۱)ضعف هماهنگی بین مراکز تصمیم گیر در جهت جذب دانشجو و هیئت علمی

۱۲) همسان نبودن دانشجویان ورودی دوره های عمومی و تکمیلی

۱۳) همكاري ناكافي و عدم ارتباط موثر ديگر مراكز آموزشي و صنايع با دانشكده داروسازي

۱۴) تورم و تحریم ها و مشکلات اقتصادی

۱۵) تعریف نشدن جایگاه مناسب داروسازان در عرصه ارائه خدمات

۱۶) ضعف در فرهنگ کار گروهی در جامعه

۱۷) ناکارآمدی و عدم هماهنگی بین مقررات و ضوابط آموزشی (مانند کمیته موارد خاص)

۱۸) سیاستهای پژوهشی نامناسب در سطح دانشگاه

۱۹) ضعف پایش و ارزیابی فعالیتهای فرهنگی موجود

۲۰) تهاجم فرهنگی، بحران ارزشها

۲۱) ضعف برنامه ریزی کلان فرهنگی دانشگاه و نبود نگرش جامع به مسائل فرهنگی

۲۲) عدم تخصیص مناسب بودجه های فرهنگی

۲۳) برخورد سلیقه ای دانشگاه با مسائل دانشجویی فرهنگی

۲۴) تبیین نارسایی شاخصها و مفاهیم فرهنگی

۲۵) تکلیف مازاد از خارج از دانشکده بدون تامین منابع مالی و نیروی انسانی

۲۶) عدم استفاده مناسب از نتایج تحقیقات کاربردی در زمینه های سلامت، آموزشی و جایگاه حرفه ای

۲۷) عدم وجود ساز و کار مناسب جهت تسهیل ورود داروهای جدید به بازار

تحلیل SWOT بر اساس مدل TOWS:

پس از شناسائی عوامل درونی (شامل نقاط ضعف و قوت) و عوامل بیرونی (شامل فرصت ها و تهدیدها) رتبه و اهمیت نسبی هر عامل ارزش گذاری و سپس با استفاده از مدل توز (TOWS)  مورد ارزیابی  قرار گرفتند.  نتایج حاصل شده در جدول های زیر مندرج است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی بر اساس مدل توز (TOWS)

 

عوامل خارجی

اهمیت نسبی (%)

رتبه

۴-۱

امتیاز نهایی

فرصت ها

 

 1. امکان ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه ها و موسسه های آموزشی و پژوهشی موجود در استان اصفهان ، به ویژه دانشگاه اصفهان
 2. امکان ارتباط دانشگاه ها و موسسه های آموزشی و پژوهشی در داخل و خارج کشور؛ این امکان به ویژه از روش های زیر قابل دسترسی است:
 • حضور در همایش های علمی داخلی و بین المللی
 • فرصت های مطالعاتی
 • استفاده از همکاری محققین و اعضاء هیئت علمی دیگر دانشگاه ها
 1. امکان ارتباط با دیگر وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی
 2. امکان حضور اعضاء هیئت علمی در مراکز تصمیم گیری استانی و کشوری
 3. وجود منابع مالی دانشگاهی
 4. وجود صنایع مختلف داروئی، غذائی، آرایشی و بهداشتی و امکان ارتباط با آن ها
 5. وجود برنامه های مدون توسعه ای ( از جمله: نقشه جامع علمی نظام سلامت و ....)
 6. حمایت وزارت متبوع از توسعه کمی وکیفی تحصیلات تکمیلی و تاسیس رشته های جدید
 7. امکان ادامه تحصیل در گستره وسیعی از رشته های تخصصی مرتبط
 8. وجود دیدگاه مثبت جامعه به رشته داروسازی و داروساز و نیز وجود نگرش مثبت جامعه علمی کشور به داروسازی و تخصص های وابسته
 9. تفویض اختیار نسبی دانشگاه به دانشکده
 10. قرار داشتن دانشگاه در استان اصفهان با ویژگی های زیر:
 • موقعیت جغرافیائی و مرکزیت در کشور
 • جایگاه رفیع فرهنگی، هنری و صنعتی و انتخاب آن به عنوان پایتخت فرهنگی ، هنری کشور
 • وجود ارتباط موثر مسئولین دانشگاه با مسئولین و مراجع ذی ربط استانی
 1. وجود قانون آموزش مداوم داروسازان و وجود دوره های آموزشی در جهت ارتقاء خدمات داروئی کشور
 2. امکان استفاده موثر از داروخانه ها به عنوان عرصه های خدمات داروئی و اطلاع رسانی داروئی

 

۱

۳

 

۳

۳

 

۱

۳

 

۲

۳

 

۵

۴

 

۵

۴

 

۲

۳

 

۴

۴

 

۴

۳

 

۴

۴

 

۳

۴

 

۴

۴

 

۴

۴

 

۳

۳

 

 

جمع

 

 

 

تهديدها

 

 1. انطباق نداشتن برنامه آموزشي دوره دكتري عمومي داروسازي با نيازهاي فارغ التحصيلان (داروسازان) جهت ارائه خدمت حرفه­اي مؤثر  
 2. كاهش انگيزه تحصيلي دانشجويان
 3. حاكميت روابط بر ضوابط
 4. كاهش انگيزه و رضايتمندي استادان
 5. عدم تفويض اختيارات كافي به دانشكده
 6. نبود نيروي انساني توانمند و سامانه مناسب براي حمايت فني مؤثر و پيوسته از وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي
 7. كم توجهي به رضايت مندي كاركنان دانشگاه
 8. كمبود منابع مالي و انساني متناسب ; توجه ناكافي در زمينه تخصيص اعتبارات مالي و امكانات متناسب با نيازهاي دانشكده از سوي مراجع ذي ربط با تلقي اينكه :
 • اصفهان يك استان برخوردار است.
 • دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دانشگاه تيپ يك مي باشد و  طي سالها از امكانات لازم برخوردار بوده است.
 1. توجه ناكافي به دوره هاي تحصيلات تكميلي در ارتباط با:
 • برنامه ريزي و نظارت
 • تجهيزات و امكانات
 • تامين و تقويت نيروي انساني
 1. گسترش روحيه مدرك گرايي در جامعه
 2. عدم پايبندي به مقررات و ضوابط آموزشي
 3. عدم تبيين عيني و شفاف شرح وظايف اعضا هيئت علمي
 4. ناكارآمدي نظام مديريتي دانشگاهها و آموزشگاههاي دولتي با ویژگی هایی هم چون:
  • عدم شفافيت نظام تصميم گيري
  • فقدان ارتباط تعريف شده و سازمان يافته بين مراكز اجرائي مرتبط و دانشكده داروسازي
 5. كم توجهي به اجراي آئين نامه مديريتي دانشگاهها
 6. ناكارآمدي روندپذيرش دانشجو
 7. محدوديت كمي و كيفي پژوهش هاي مرتبط با نظام آموزشي
 8. محدوديت عرصه هاي آموزشي
 9. همكاري ناكافي و عدم ارتباط موثر ديگر مراكز آموزشي و صنايع با دانشكده داروسازي

۵

۱

 

۵

۱

 

۳

۱

 

۵

۱

 

۴

۱

 

۲

۲

 

۲

۲

 

۳

۱

 

۵

۱

 

۲

۲

 

۶

۱

 

۲

۲

 

۶

۱

 

۲

۱

 

۴

۱

 

۲

۱

 

۳

۱

 

۳

۱

 

 

جمع

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

 

ماتریس ارزیابی عوامل درونی بر اساس مدل توز (TOWS)

 

عوامل درونی

اهمیت نسبی (%)

رتبه

۴-۱

امتیاز نهایی

نقاط قوت

 

 1. حضور دانشجويان نخبه،‌مستعد و علاقمند براي تحصيل در دانشكده داروسازي اصفهان
 2. وجود استادان، پژوهشگران با تجربه، فرهيخته و متعهد كه به صورت تمام وقت در دانشگاه به ارائه خدمت مشغول مي­باشند.
 3. تعداد بالاي اعضاي هيئت علمي با رتبه­هاي دانشياري و استادي
 4. تنوع رشته­ها و مقاطع تحصيلي
 5. فضاي فيزيكي مناسب دانشكده
 6. وجود سامانه نظارت و ارزشيابي آموزشي
 7. وجود شوراها و كميته­هاي مشورتي آموزشي
 8. مشاركت اعضاء در هيئت­هاي ارزشيابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

نقاط ضعف

 

 1.  وجود برخی مصوبات غیراجرائی
 2. عدم التزام به اجرای مصوبات
 3. عدم مشارکت مسئولین دانشکده در فرآیندهای تصمیم سازی در دانشگاه
 4. عدم کفایت فرآیندهای آموزشی در تدوین، اجراء و نظارت
 5. کم انگیزگی اعضاء هیئت علمی در بهبود فرآیندهای آموزشی
 6. ارتباط غیرموثر و ناکارآمد" استاد- دانشجو" به دلیل تغییر الگوهای رفتاری طرفین و نیز از دست رفتن ارزش و جایگاه علم، عالم و متعلم
 7. کم انگیزگی دانشجویان در امر یادگیری
 8. اشتغال برخی از اعضاء هیئت علمی دانشکده به فعالیت های غیر آموزشی
 9. ضعف و ناکارآمدی شیوه های ارزشیابی و ابزارهای مدیریتی (از مجله ابزارهای تشویقی و تنبیهی) در حوزه آموزش
 10. کمبود اعضاء هیئت علمی در بعضی از گروه های آموزشی
 11. ضعف در هدایت و جذب دانش آموختگان مستعد دانشکده برای دوره های تحصیلات تکمیلی
 12. ضعف زبان انگلیسی دانشجویان و استادان
 13. كمبود عرصه­هاي لازم براي آموزش (داروخانه، بيمارستان، صنعت)
 14. عدم تكاپوي امكانات آزمايشگاهي، عرصه­هاي آموزشي و نيروي انساني براي اجراي مناسب برنامه آموزشي دوره دكتري عمومي داروسازي
 15. گسترش نيافتن سامانه­هاي رايانه­اي و اينترنتي متناسب با نيازهاي روز دانشكده
 16. كمبود كارشناسان با تجربه و كارآمد
 17. بهره نگرفتن از امكانات و تجهيزات موجود آزمايشگاهي
 18. نداشتن EDO در دانشكده
 19. محدودیت بهره گیری از تجارب و توانمندی های استادان بازنشسته
 20. ضعف پشتیبانی (اداری و مالی) از برنامه های آموزشی دانشکده
 21. عدم وجود روحیه کار گروهی بین اعضاء هیئت علمی دانشکده
 22. عدم وجود فضای مناسب برای برگزاری امتحانات
 23. در اولویت نبودن مسائل آموزشی در دانشکده و دانشگاه
 24. اختصاص نیافتن بودجه کافی برای حمایت از فرآیندهای آموزشی
 25. اختصاص نیافتن بودجه کافی برای حمایت از برنامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی
 26. ناکارآمدی هواسازهای تهویه و سرمایشی- گرمایشی دانشکده
 27. نامناسب بودن فضاهای آموزشی برای بهره وری لازم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 

جمع کل

 

 

 

 

 

تحلیل نتایج و راهبردها:

بر اساس ارزیابی عوامل موثر بر اساس مدل توز (TOWS) ، وضعیت دانشکده در ناحیه WT که راهبرد محاظفه کارانه است تعیین گردید. از این رو توصیه می شود راه بردهای مندرج در بخش WT به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین راه بردها مورد توجه مسئولین و برنامه ریزان قرار گیرد. با این وجود، علاوه بر راه بردهای پیشگفت، دیگر راه بردها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پیشنهاد شده تا در صورت امکان مورد نظر قرار گیرند.

راه کارهای WO.

۱- بهره گیری منابع مالی دانشگاهی در جهت :

الف) توسعه عرصه های لازم برای آموزش (فضاهای آموزشی؛ داروخانه، آزمایشگاه و ......)

ب) گسترش سامانه های رایانه ای و اینترنتی متناسب با نیازها

ج) جذب اعضاء هیئت علمی مورد نیاز گروههای آموزشی

د) جذب و استخدام کارشناسان خبره آموزشی و پژوهشی

ل) تجهیز ، بازسازی ، نوسازی و توسعه فضای فیزیکی دانشکده

م) ارتقاء امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی

ن) افزایش انگیزه های مادی اعضاء هیئت علمی

و) افزایش انگیزه های مادی دانشجویان با تخصیص کمک های مالی در دوره های کارآموزی و کارورزی (داروخانه، بیمارستان و صنعت)

هـ) توسعه برنامه های تحصیلات تکمیلی

۲) بهره گیری از ارتباط با دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی در جهت:

الف) تقویت توان علمی دانشگاه و اعضاء هیئت علمی

ب) فراهم آوردن زمینه کارهای گروهی

ج) تقویت کارهای گروهی و ارزش نهادن به آن به عنوان مثال در ارزیابی توسعه و ارتقاء اعضاء هیئت علمی

۳) بهره گیری از برنامه های مدون توسعه ای در جهت تدوین مصوبات اجرائی برنامه محور

۴) بهره گیری از توانمندی های اعضاء هیئت علمی در مراکز تصمیم سازی استانی و کشوری

۵) بهره گیری از ارتباط با صنایع داروئی، آرایشی و غذائی و موسسات پژوهشی وابسته به دیگر وزارتخانه ها در جهت:

الف) گسترش عرصه های آموزشی (مانند کارآموزی صنعت ، ......)

ب) تقویت انگیزه های اعضاء هیئت علمی و دانشجویان در جهت انجام پروژه های پژوهشی کاربردی و یا درآمد زا

۶) بهره گیری از حمایت وزارت متبوع از توسعه کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی در جهت:

الف) رفع کمبود تعداد اعضاء هیئت علمی

ب) توسعه کمی و کیفی دوره های تخصصی

۷) بهره گیری از امکان ادامه تحصیل در گستره وسیعی از رشته های تحصیلات تکمیلی برای دانش آموختگان دانشکده در جهت:

الف) ایجاد و یا ارتقاء انگیزه های دانشجویان

ب) هدایت و جذب دانش آموختگان به سمت دوره های تحصیلات تکمیلی

ج) رفع کمبود تعداد اعضاء هیئت علمی (از بین دانش آموختگان مقاطع بالاتر)

۸) بهره گیری از نگرش مثبت جامعه به رشته داروسازی و تخصص های مرتبط در جهت:

الف) افزایش انگیزه دانشجویان دوره عمومی

ب) تسهیل جذب دانش آموختگان به رشته های داروسازی و رشته های تخصصی مرتبط

۹) بهره مندی از تفویض اختیار نسبی دانشگاه به دانشکده برای

الف) اجرائی کردن مصوبات

ب) کارآمد نمودن فرآیندهای آموزش در اجراء و نظارت

۱۰) بهره گیری از قانون آموزش مداوم داروسازان در جهت:

الف) ارتقاء خدمات داروئی

ب) افزایش توانمندی های دانش آموختگان (داروسازان شاغل)

ج) گرفتن بازخورد از دانش آموختگان و مشکلات آنها در جهت

- هدفمند تر کردن فرآیندهای آموزش

- انجام پژوهش های میدانی مرتبط با خدمات داروئی

۱۱) بهره گیری از داروخانه های آموزشی دانشگاه:

الف) در جهت ارتقاء یا تثبیت نگرش مثبت جامعه نسبت به رشته داروسازی و داروسازان

ب) در جهت بهبود فرآیندهای آموزشی دروس مرتبط با خدمات داروئی

ج) به عنوان یک محیط حرفه ای برای ایجاد ارتباط آموزش موثر عملی بین استاد و دانشجو

د) در جهت ورود پیدا کردن موثرتر و کارآمدتر استادان به محیط آموزشی - حرفه ای

راه بردهای SO

۱) بهره گیری از نظرات و تجربیات استادان فرهیخته و متعهد برای :

الف) اصلاح برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی با هدف کارآمدتر سازی دانش آموختگان برای ارائه خدمات داروئی

ب) ارتقاء جایگاه شغلی و اجتماعی داروسازان ودر نتیجه بهبود انگیزه های تحصیلی دانشجویان

ج) ارتقاء جایگاه ، افزایش رضایت مندی و انگیزشی استادان

۲) بهره گیری از تنوع رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده ، وجود استادان و پژوهشگران با تجربه، متعهد و تمام وقت و نیز دانشجویان نخبه و علاقمند برای :

الف) توسعه رشته های تحصیلی در مقاطع تحصیلات تکمیلی

ب) مشارکت و به کارگیری در روندهای تصمیم سازی ونیز مراکز تصمیم گیری

راه بردهای :WT/ST

 1. حفظ کرامت ، شان و منزلت انسانی اجتماعی استادان و رفع  هر عاملی که به این مهم خدشه ای وارد سازد
 2. پرداختن به نیازهای مادی و معیشتی استادان
 3. افزایش اختیارات دانشکده در زمینه های :

الف- جذب اعضاء هیئت علمی مورد نیاز گروه های آموزشی

ب - مالی و اداری

ج- اداره کلینیک ویژه دانشکده داروسازی (داروخانه آموزشی)

۴) به کارگیری و پایبندی به فرآیندهای تصمیم گیری کارشناسانه جهت تهیه، تامین و نگاهداری دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز

۵) بهبود رضایتمندی کارکنان و کارمندان با

الف- حفظ حرمت و شان آنان

ب- به کارگیری راه کارهای مناسب برای بهبود وضعیت معیشتی آنان

۶) تبیین دقیق نیازهای آموزشی، پژوهشی و اجرائی گروههای مختلف آموزشی برای بازه های زمانی پیش رو با توجه به ماموریت آنان در یک دانشگاه تیپ ۱

۷) تامین منابع مالی و نیروی انسانی (اعم از هیئت علمی و غیر هیئت علمی مورد نیاز دانشکده)

۸) توجه به اولویت های آموزشی برای تامین نیازهای حرفه ای دانش آموختگان در ارائه خدمات داروئی

۹) بهینه سازی ارتباط منابع مالی دانشکده  از جمله داروخانه های آموزشی در جهت تامین اهداف دانشکده

۱۰) ارزیابی توانمندی های حرفه ای و نه صرفاً مدرک دانش آموختگان به عنوان معیاری برای انجام خدمات داروئی با

الف) تاکید بر جهت گیری دوره آموزش دکتری در جهت تقویت توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان در عرصه ارائه خدمات دارویی

ب) تاکید بر تقویت دوره های آموزش مداوم و بازآموزی و همراه نمودن این دوره ها با ارزیابی های مستمر شرکت کنندگان

ج) پیشنهاد انجام آزمون مجوز فعالیت حرفه ای (Licensing exam) توسط مراجع صلاحیت دار پس از پایان دوره دکتری و پیش از آغاز فعالیت حرفه ای

۱۱) انجام اقداماتی با هدف بهبود انگیزه های تحصیلی دانشجویان از طریق :

الف) مشارکت دادن بیش تر دانشجویان در آموزش

ب) فعال کردن و پر رنگ کردن جایگاه استاد مشاور

۱۲) پای بندی به قوانین و مقررات آموزشی

۱۳) تبیین شفاف و عینی شرح وظایف اعضاء هیات علمی

۱۴) بهبود کارائی نظام مدیریتی دانشگاه ها و آموزشگاه های دولتی با تاکید بر حفظ استقلال و تقویت توانمندی های اجزاء متشکله شامل گروه آموزشی، دانشکده و ..

۱۵) اجراء آئین نامه مدیریتی دانشگاه ها به صورت تام وکامل

۱۶) کارآمد سازی روند پذیرش دانشجو با اقداماتی چون:

الف) تغییر روند ورود مستقیم دانشجویان به دوره دکتری عمومی :  یعنی ورود اولیه به دوره های عمومی علوم (Science) برای یک تا دو سال و سپس ورود به دوره دکتری ( اجرایی کردن چنین روندی به طور هم زمان برای همه رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و در تمامی دانشگاه ها می تواند با ایجاد حس رقابت ، انگیزه های دانشجویان را برای تحصیل در مقاطع بالاتر تقویت نموده و به بالندگی دانشگاه ودانشجویان به ویژه در مقاطع دکترای حرفه ای بیانجامد).

ب) ارزیابی و بازنگری مداوم روند با توجه به نظرات  اعضاء هیئت علمی دانشکده ها

ج) توجه به ظرفیت ها و امکانات دانشکده ها در میزان پذیرش دانشجو

۱۷) برقراری ارتباط موثر، مستمر و کارآمد با :

الف) سازمان غذا و دارو

ب) صنایع داروسازی

ج)سازمان ها و نهادهای حرفه ای مهم هم چون سازمان نظام پزشکی، انجمن داروسازان و ...

د) دبیرخانه شورای تخصصی

۱۸) ارزیابی ، ارتقاء و اصلاح مداوم نظام آموزشی با انجام پژوهش های مرتبط با آموزش دوره داروسازی با تاکید بر نقش EDO در دانشکده و انعکاس یافته ها به مراجع مربوطه

۱۹) ایجادو توسعه فضاهای فیزیکی و عرصه های آموزش در داروخانه های بیمارستان ها و صنایع داروئی

۲۰) برقراری و یا بهبود همکاری ها با صنایع و یا مراکز آموزشی دیگر در جهت:

الف) همسان سازی دوره آموزشی

ب) فعال سازی دانشجویان برای ورود به عرصه صنعت

ج) آشنایی دانشجویان با مشکلات صنایع داروسازی

 

 

 

 

اهداف کلی :

G۱ ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی به منظور تربیت دانش آموختگان توانمند و متعهد بر اساس نیازهای جامعه

G۲- توسعه هدفمند تحقیقات بنیادی ، کاربردی و فناوری های پیشرفته

G۳- تحکیم باورها و پای بندی به اخلاق و ارزشهای اسلامی

G۴- مشارکت در ارتقاء سطح سلامت جامعه (بازآموزی- مراقبتهای دارویی)

G5- ارتقاء توانمندیهای اعضای هیات علمی در ابعاد آموزشی، پژوهشی ، فرهنگی و اجرایی

G6- سازماندهی نظام اداری مالی ، امور رفاهی و توسعه فضای تجهیزات آموزشی پژوهشی

استراتژیهای WO

- برنامه ریزی جهت استفاده از امکانات و منابع مالی خارج دانشکده ای

- توسعه ارتباط موثر با مراکز خارج دانشکده ای در جهت اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

- برنامه ریزی به منظور ارتقاء سطح خدمات و مراقبتهای دارویی

 

استراتژیهای WT

- ساماندهی فرآیندهای آموزشی دانشکده

  • ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و کار گروهی
  • ساماندهی تحقیقات کاربردی و تولید فناوریهای پیشرفته
  • ساماندهی امکانات، تجهیزات، فضاها و منابع انسانی و مالی
  • ساماندهی امور فرهنگی دانشکده

استراتژیهای SO

  •  راه اندازی سامانه مناسب جهت توسعه ارتباط با مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

- ارتقاء خدمات دارویی و جایگاه داروساز با بهبود کمی و کیفی برنامه های آموزش مداوم داروسازی

- بهره گیری از توانمندیهای دانشکده جهت افزایش منابع مالی دانشکده

- توسعه و تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی و پسا دکتری

- راه اندازی آزمایشگاه مرکزی در دانشکده

- توسعه کمی و کیفی مجله RPS

 

استراتژیهای ST

- بهره گیری از توانمندی اساتید، دانشجویان و کارکنان متعهد و دین باور در برنامه ریزی و اجراء و پایش مسائل و مشکلات فرهنگی

- بهره گیری از توانمندی اساتید فرهیخته و عضو هیئت های ممتحنه در جهت اصلاح برنامه دوره دکتری حرفه ای داروسازی

- استفاده از توانمندی پژوهشگران مجرب جهت کاربردی نمودن تحقیقات در دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول برابری عوامل بیرونی و درونی و تعیین استراتژیهای مربوطه

 

                                             

                                                عوامل درونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل بیرونی

 

نقاط قوت(S)

۱) ورود دانشجويان نخبه،‌مستعد و با مرتبه های برتر کنکور در دانشكده داروسازي اصفهان

۲) وجود استادان، پژوهشگران با تجربه، فرهيخته و متعهد تمام وقت در دانشکده

۳) وجود کارشناسان و کارکنان علاقمند

۴) تعداد بالاي اعضاي هيئت علمي با رتبه­هاي دانشياري و استادي

۵) تنوع رشته­ها و مقاطع تحصيلي

۶) فضاي فيزيكي مناسب در دانشکده.

۷) وجود سامانه نظارت و ارزشيابي آموزشي

۸) وجود شوراها و كميته­هاي مشورتي آموزشي، پژوهشی ، دانشجویی فرهنگی و اجرایی

۹) مشاركت اعضاء در هيئت­هاي ممتحنه و ارزشيابي کشوری

۱۰) وجود دستگاههای پیشرفته جهت ارائه (خدمات به صنایع داروسازی و غذائی و ...)

۱۱) وجود آزمایشگاه مجاز مورد رجوع صنایع (مورد تائید وزارت بهداشت)

۱۲) وجود توانمندیها و تجارب مدیریتی در دانشکده

۱۳) داشتن ساختمان متمرکز و یکپارچه (تجمیع بودن دانشکده در پردیس دانشگاه)

۱۴) وجود داروخانه های آموزشی تحت نظر دانشکده

۱۵)داشتن دوره های تحصیلات تکمیلی و وجود زمینه های مناسب پژوهشی در دانشکده داروسازی

۱۶) دسترسی دانشجویان به مسئولین دانشکده

۱۷) انتشار مداوم مجله علمی و بین المللی در دانشکده

۱۸) توانایی اعضاء هیئت علمی در ارتقاء کیفیت فرآورده های دارویی و بهداشتی

۱۹) توانایی اعضاء هیئت علمی در انجام مطالعات تخصصی و فناورانه

۲۰) دسترسی به منابع علمی ، اینترنت و اطلاعت علمی الکترونیک و ..

۲۱) امکان ارائه دوره های فرصتهای مطالعاتی داخل کشور در دانشکده

۲۲) برگزاری دوره های بازآموزی در دانشکده

۲۳) وجود لانه حیوانات در دانشکده

۲۴) وجود مدیریت، اساتید، دانشجویان و کارکنان متعهد دین باور و علاقمند به مسائل فرهنگی

 

 

 

فرصت(O )

۱) امکان ارتباط  تنگاتنگ با دانشگاه ها و موسسه های آموزشی و پژوهشی موجود در استان اصفهان ، به ویژه دانشگاه اصفهان

۲) امکان ارتباط با دانشگاه ها و موسسه های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی در داخل و خارج کشور

۳) امکان ارتباط با دیگر وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی

۴) امکان حضور اعضاء هیئت علمی در مراکز تصمیم گیری استانی و کشوری

۵) وجود منابع مالی دانشگاهی و خارج از دانشگاهی

۶) وجود صنایع مختلف داروئی، غذائی، آرایشی و بهداشتی و امکان ارتباط با آن ها

۷) وجود برنامه های مدون توسعه ای ( از جمله: نقشه جامع علمی نظام سلامت و ....)

۸) حمایت وزارت متبوع از توسعه کمی وکیفی تحصیلات تکمیلی و تاسیس رشته های جدید

۹) امکان ادامه تحصیل در گستره وسیعی از رشته های تخصصی مرتبط برای دانشجویان

۱۰) وجود دیدگاه مثبت جامعه به رشته داروسازی و داروساز و نیز وجود نگرش مثبت جامعه علمی کشور به داروسازی و تخصص های وابسته

۱۱) تفویض اختیار نسبی دانشگاه به دانشکده

۱۲) موقعیت جغرافیائی و مرکزیت استان در کشور

۱۳) جایگاه رفیع فرهنگی، هنری و صنعتی اصفهان و انتخاب آن به عنوان پایتخت فرهنگی ، هنری کشور

۱۴) قانون آموزش مداوم داروسازان و وجود دوره های آموزشی در جهت ارتقاء خدمات داروئی کشور

۱۵) امکان استفاده موثر از داروخانه ها به عنوان عرصه های خدمات داروئی و اطلاع رسانی داروئی

۱۶) دیدگاه مثبت مسئولین نسبت به مسائل پژوهشی ، آموزشی و فرهنگی

۱۷) عضویت ایران در سازمان بین المللی

۱۸) امکان اخذ گرانت پژوهانه از مراکز داخلی و خارجی

۱۹) وجود فرآیند پسا دکترا در دانشگاه

۲۰) جایگاه استراتژیک دارو در برنامه های توسعه ای کشور

۲۱) توجه مسئولین نظام به توسعه طب و داروسازی سنتی

۲۲) علاقمندی محققین خارج دانشگاه به پژوهشهای علوم دارویی

۲۳) امکان اعزام محققین به فرصت های مطالعاتی، دوره های مشاهده گری و همایش های داخلی و بین المللی

۲۴) وجود دیدگاه مثبت جامعه و سازمانها نسبت به فعالیت پژوهشی

۲۵)  وجود مراکز تحقیقاتی و  مراکز رشد در دانشگاه و خارج از دانشگاه

۲۶) پتانسیل استفاده از درآمدهای داروخانه های آموزشی

۲۷) تعامل مثبت بین مسئولین دانشکده و مسئولین دانشگاه

۲۸) وجود کار گروه صنعت و دانشگاه در استان

۲۹) وجود منابع مالی دو در هزار مخصوص پژوهش در صنایع استان

۳۰) فعالیت فارغ التحصیلان دانشکده داروسازی اصفهان در مراکز تصمیم گیری برخی کارخانجات داروسازی و سازمانهای دیگر

۳۱)  اولویت مسائل فرهنگی در سیاستهای کلان نظام

۳۲) وجود الگوهای فرهنگی در جامعه

۳۳) در دسترس بودن مراکز فرهنگی (منجمله نمازخانه امام خمینی (ره) – دفتر نهاد و غیره)

 

 

 

 

استراتژیهای SO

- راه اندازی سامانه مناسب جهت توسعه ارتباط با مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی به منظور ارتقاء برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

- ارتقاء خدمات دارویی و جایگاه داروساز با بهبود کمی و کیفی برنامه های آموزش مداوم داروسازی

- بهره گیری از توانمندیهای دانشکده جهت افزایش منابع مالی دانشکده

- توسعه و تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی و پسا دکتری

- راه اندازی آزمایشگاه مرکزی در دانشکده

- توسعه کمی و کیفی مجله RPS

 

 

جدول برابری عوامل بیرونی و درونی و تعیین استراتژیهای مربوطه

                                             

                                                عوامل درونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل بیرونی

 

 

 نفاط ضعف (W)

۱)کم توجهی به اجرای برخی مصوبات دانشکده

۲) نقص در Plam Lesson  و شناسه برای دروس در دانشکده

۳) نظارت ناکافی آموزش دانشکده بر فرآیندهای آموزشی

۴) نظارت ناکافی مدیران گروهها بر فرآیندهای آموزشی

۵) کم انگیزگی اعضاء هیئت علمی در بهبود فرآیندهای آموزشی، ارتباط با صنعت ، فعالیتها و اثرگذاری فرهنگی

۶) ضعف در ارتباط کارآمد " استاد و دانشجو"

۷)کم انگیزه بودن دانشجویان در آموزش و پژوهش فرهنگی و صنفی .........

۸) اشتغال برخی از اعضاء هیئت علمی دانشکده به فعالیت های غیر مرتبط آموزشی، پژوهشی

۹) ضعف ابزارهای مدیریتی در حوزه های مختلف آموزشی پژوهشی اداری فرهنگی خدماتی

۱۰) کمبود اعضاء هیئت علمی در بعضی از گروه های آموزشی

۱۱) محدودیت منابع درآمدزا

۱۲) کم انگیزگی دانشجویان جهت ادامه تحصیل در برخی از رشته های تحصیلی داروسازی

۱۳)ضعف زبان انگلیسی برخی از دانشجویان و استادان

۱۴)کم توجهی در تبیین جایگاه دوره های کارآموزی و کارورزی در عرصه های بیمارستان و صنعت

۱۵)کم بها دادن به انجام  تحقیقات کاربردی در دانشکده

۱۶)ناکافی بودن امکانات آزمایشگاهی، عرصه های آموزشی و نیروی انسانی برای اجرای مناسب برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی، تحصیلات تکمیلی و پژوهش و فناوری

۱۷)كمبود كارشناسان با تجربه و كارآمد و عدم برنامه ریزی لازم جهت استفاده از پتانسیل کارشناسان موجود.

۱۸)بهره نگرفتن کافی از امكانات و تجهيزات موجود آزمايشگاهي

 1. عدم برنامه ریزی لازم جهت بهره گیری از تجارب و توانمندی های استادان بازنشسته و کارآمد

۲۰) ضعف روحیه کار گروهی بین اعضاء هیئت علمی، دانشجویان وکارشناسان دانشکده

۲۱) عدم وجود فضای مناسب برای برگزاری امتحانات

۲۲) قدیمی بودن ساختمان دانشکده و تاسیسات آن

۲۳)عدم امکان توسعه فضای فیزیکی

۲۴) نبود بستر مناسب برای پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی خارجی و پسا دکترا

 1. ضعف در ساختار تشکیلاتی دانشکده
 2. ضعف در فرهنگ کاری و مسئولیت پذیری
 3. کمبود پژوهش های مرتبط با آموزش
 4. کمبود جدیدترین منابع کتابخانه ای و دسترسی مطلوب به اینترنت و اطلاعات علمی و ....
 5. ضعف در شناخت پتانسیل های صنعت و برقراری ارتباط موثر با صنایع و نبود ساز وکار مناسب جهت این ارتباط
 6. رفتار بی تفاوت و انفعالی مانند امر به معروف و نهی از منکر در قبال ناهنجاریهای فرهنگی (برخی اساتید، کارکنان و دانشجویان)
 7. فعال نبودن امور فرهنگی در دانشکده
 8. حضور کم رنگ اساتید، دانشجویان و کارکنان در فعالیتهای فرهنگی
 9. استفاده غیر موثر از روشهای مناسب در امور فرهنگی

۳۴) ضعف در معرفی نتایج تحقیقات کاربردی به جامعه

 

 

فرصت (O)

۱) امکان ارتباط  تنگاتنگ با دانشگاه ها و موسسه های آموزشی و پژوهشی موجود در استان اصفهان ، به ویژه دانشگاه اصفهان

۲) امکان ارتباط با دانشگاه ها و موسسه های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی در داخل و خارج کشور

۳) امکان ارتباط با دیگر وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی

۴) امکان حضور اعضاء هیئت علمی در مراکز تصمیم گیری استانی و کشوری

۵) وجود منابع مالی دانشگاهی و خارج از دانشگاهی

۶) وجود صنایع مختلف داروئی، غذائی، آرایشی و بهداشتی و امکان ارتباط با آن ها

۷) وجود برنامه های مدون توسعه ای ( از جمله: نقشه جامع علمی نظام سلامت و ....)

۸) حمایت وزارت متبوع از توسعه کمی وکیفی تحصیلات تکمیلی و تاسیس رشته های جدید

۹) امکان ادامه تحصیل در گستره وسیعی از رشته های تخصصی مرتبط برای دانشجویان

۱۰) وجود دیدگاه مثبت جامعه به رشته داروسازی و داروساز و نیز وجود نگرش مثبت جامعه علمی کشور به داروسازی و تخصص های وابسته

۱۱) تفویض اختیار نسبی دانشگاه به دانشکده

۱۲) موقعیت جغرافیائی و مرکزیت استان در کشور

۱۳) جایگاه رفیع فرهنگی، هنری و صنعتی استان و انتخاب آن به عنوان پایتخت فرهنگی ، هنری کشور

۱۴) قانون آموزش مداوم داروسازان و وجود دوره های آموزشی در جهت ارتقاء خدمات داروئی کشور

۱۵) امکان استفاده موثر از داروخانه ها به عنوان عرصه های خدمات داروئی و اطلاع رسانی داروئی

۱۶) دیدگاه مثبت مسئولین نسبت به مسائل پژوهشی ، آموزشی و فرهنگی

۱۷) عضویت ایران در سازمان بین المللی

۱۸) امکان اخذ گرانت پژوهانه از مراکز داخلی و خارجی

۱۹) وجود فرآیند پسا دکترا در دانشگاه

۲۰) جایگاه استراتژیک دارو در برنامه های توسعه ای کشور

۲۱) توجه مسئولین نظام به توسعه طب و داروسازی سنتی

۲۲) علاقمندی محققین خارج دانشگاه به پژوهشهای علوم دارویی

۲۳) امکان اعزام محققین به فرصت های مطالعاتی، دوره های مشاهده گری و همایش های داخلی و بین المللی

۲۴) وجود دیدگاه مثبت جامعه و سازمانها نسبت به فعالیت پژوهشی

۲۵)  وجود مراکز تحقیقاتی مراکز و رشد در دانشگاه و خارج از دانشگاه

۲۶) پتانسیل استفاده از درآمدهای داروخانه های آموزشی

۲۷) تعامل مثبت بین مسئولین دانشکده و مسئولین دانشگاه

۲۸) وجود کار گروه صنعت و دانشگاه در استان

۲۹) وجود منابع مالی دو در هزار مخصوص پژوهش در صنایع استان

۳۰) فعالیت فارغ التحصیلان دانشکده داروسازی اصفهان در مراکز تصمیم گیری برخی کارخانجات داروسازی و سازمانهای دیگر

۳۱)  اولویت مسائل فرهنگی در سیاستهای کلان نظام

۳۲) وجود الگوهای فرهنگی در جامعه

۳۳) در دسترس بودن مراکز فرهنگی (منجمله نمازخانه امام خمینی (ره) – دفتر نهاد و غیره)

 

 

استراتژیهای WO

- برنامه ریزی جهت استفاده از امکانات و منابع مالی خارج دانشکده

- توسعه ارتباط موثر با مراکز خارج دانشکده ای در جهت اهداف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

- برنامه ریزی به منظور ارتقاء سطح خدمات و مراقبتهای دارویی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول برابری عوامل بیرونی و درونی و تعیین استراتژیهای مربوطه

 

                                             

                                                عوامل درونی

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل بیرونی

 

 

نقاط قوت (S)

۱) ورود دانشجويان نخبه،‌مستعد و با مرتبه های برتر کنکور در دانشكده داروسازي اصفهان

۲) وجود استادان، پژوهشگران با تجربه، فرهيخته و متعهد تمام وقت در دانشکده

۳) وجود کارشناسان و کارکنان علاقمند

۴) تعداد بالاي اعضاي هيئت علمي با رتبه­هاي دانشياري و استادي

۵) تنوع رشته­ها و مقاطع تحصيلي

۶) فضاي فيزيكي مناسب در دانشکده.

۷) وجود سامانه نظارت و ارزشيابي آموزشي

۸) وجود شوراها و كميته­هاي مشورتي آموزشي، پژوهشی ، دانشجویی فرهنگی و اجرایی

۹) مشاركت اعضاء در هيئت­هاي ممتحنه و ارزشيابي کشوری

۱۰) وجود دستگاههای پیشرفته جهت ارائه (خدمات به صنایع داروسازی و غذائی و ...)

۱۱) وجود آزمایشگاه مجاز مورد رجوع صنایع (مورد تائید وزارت بهداشت)

۱۲) وجود توانمندیها و تجارب مدیریتی در دانشکده

۱۳) داشتن ساختمان متمرکز و یکپارچه (تجمیع بودن دانشکده در پردیس دانشگاه)

۱۴) وجود داروخانه های آموزشی تحت نظر دانشکده

۱۵)داشتن دوره های تحصیلات تکمیلی و وجود زمینه های مناسب پژوهشی در دانشکده داروسازی

۱۶) دسترسی دانشجویان به مسئولین دانشکده

۱۷) انتشار مداوم مجله علمی و بین المللی در دانشکده

۱۸) توانایی اعضاء هیئت علمی در ارتقاء کیفیت فرآورده های دارویی و بهداشتی

۱۹) توانایی اعضاء هیئت علمی در انجام مطالعات تخصصی و فناورانه

۲۰) دسترسی  به منابع علمی ، اینترنت و اطلاعت علمی الکترونیک و ..

۲۱) امکان ارائه دوره های فرصتهای مطالعاتی داخل کشور در دانشکده

۲۲) برگزاری دوره های بازآموزی در دانشکده

۲۳) وجود لانه حیوانات در دانشکده

۲۴) وجود مدیریت، اساتید، دانشجویان و کارکنان متعهد دین باور و علاقمند به مسائل فرهنگی

 

 

تهدید (T)

۱ ) انطباق نداشتن برنامه آموزشي دوره دكتري عمومي داروسازي با نيازهاي فارغ التحصيلان (داروسازان) جهت ارائه خدمت حرفه­اي مؤثر  

۲) پشتیبانی نامناسب سامانه مالی دانشگاه

۳) تاثیر ضابطه مند نبودن سامانه های ستادی بالادستی

۴) تعادل نامناسب اختيارات با مسئولیتها

۵) پاسخگو نبودن شرکتهای فروشنده تجهیزات آزمایشگاهی در حمایت و خدمات پس از فروش

۶) كمبود تامین منابع مالي به دانشکده ; توجه ناكافي در زمينه تخصيص اعتبارات مالي و امكانات متناسب، با نيازها و ماموریت دانشكده از سوي مراجع ذي ربط

۷) ضعف مدیریتی در سطوح مختلف           

۸) توجه ناكافي به برنامه ریزی و نظارت، تجهیزات و امکانات دوره هاي تحصيلات تكميلي در سطوح بالادستی

۹) روحيه مدرك گرايي در جامعه

۱۰) پشتیبانی ناکافی سامانه های اطلاع رسانی و اینترنتی متناسب با نیازهای روز

۱۱)ضعف هماهنگی بین مراکز تصمیم گیر در جهت جذب دانشجو و هیئت علمی

۱۲) همسان نبودن دانشجویان ورودی دوره های عمومی و تکمیلی

۱۳) همكاري ناكافي و عدم ارتباط موثر ديگر مراكز آموزشي و صنايع با دانشكده داروسازي

۱۴) تورم و تحریم ها و مشکلات اقتصادی

۱۵) تعریف نشدن جایگاه مناسب داروسازان در عرصه ارائه خدمات

۱۶) ضعف در فرهنگ کار گروهی در جامعه

۱۷) ناکارآمدی و عدم هماهنگی بین مقررات و ضوابط آموزشی (مانند کمیته موارد خاص)

۱۸) سیاستهای پژوهشی نامناسب در سطح دانشگاه

۱۹) ضعف پایش و ارزیابی فعالیتهای فرهنگی موجود

۲۰) تهاجم فرهنگی، بحران ارزشها

۲۱) ضعف برنامه ریزی کلان فرهنگی دانشگاه و نبود نگرش جامع به مسائل فرهنگی

۲۲) عدم تخصیص مناسب بودجه های فرهنگی

۲۳) برخورد سلیقه ای دانشگاه با مسائل دانشجویی فرهنگی

۲۴) تبیین نارسای شاخصها و مفاهیم فرهنگی

۲۵) تکلیف مازاد از خارج از دانشکده بدون تامین منابع مالی و نیروی انسانی

۲۶) عدم استفاده مناسب از نتایج تحقیقات کاربردی در زمینه های سلامت، آموزشی و جایگاه حرفه ای

۲۷)عدم وجود ساز و کار مناسب جهت تسهیل ورود داروهای جدید به بازار

 

 

استراتژیهای ST

- بهره گیری از توانمندی اساتید، دانشجویان و کارکنان متعهد و این باور در برنامه ریزی و اجراء و پایش مسائل و مشکلات فرهنگی

- بهره گیری از توانمندی اساتید فرهیخته و عضو هیئت های ممتحنه در جهت اصلاح برنامه دوره دکتری حرفه ای داروسازی

- استفاده از توانمندی پژوهشگران مجرب جهت کاربردی نمودن تحقیقات در دانشکده

 

 

 

جدول برابری عوامل بیرونی و درونی و تعیین استراتژیهای مربوطه

                                             

                                                عوامل درونی

 

 

 

عوامل بیرونی

 

 

 

نقاط ضعف (W)

۱)کم توجهی به اجرای برخی مصوبات دانشکده

۲) نقص در Plam Lesson  و شناسه برای دروس در دانشکده

۳) نظارت ناکافی آموزش دانشکده بر فرآیندهای آموزشی

۴) نظارت ناکافی مدیران گروهها بر فرآیندهای آموزشی

۵) کم انگیزگی اعضاء هیئت علمی در بهبود فرآیندهای آموزشی، ارتباط با صنعت ، فعالیتها و اثرگذاری فرهنگی

۶) ضعف در ارتباط کارآمد " استاد و دانشجو"

۷)کم انگیزه بودن دانشجویان در آموزش و پژوهش فرهنگی و صنفی .........

 

۸) اشتغال برخی از اعضاء هیئت علمی دانشکده به فعالیت های غیر مرتبط آموزشی، پژوهشی

۹) ضعف ابزارهای مدیریتی در حوزه های مختلف آموزشی پژوهشی اداری فرهنگی خدماتی

۱۰) کمبود اعضاء هیئت علمی در بعضی از گروه های آموزشی

۱۱) محدودیت منابع درآمدزا

۱۲) کم انگیزگی دانشجویان جهت ادامه تحصیل در برخی از رشته های تحصیلی داروسازی

۱۳)ضعف زبان انگلیسی برخی از دانشجویان و استادان

۱۴)کم توجهی در تبیین جایگاه دوره های کارآموزی و کارورزی در عرصه های بیمارستان و صنعت

۱۵)کم بها دادن به انجام  تحقیقات کاربردی در دانشکده

۱۶)ناکافی بودن امکانات آزمایشگاهی، عرصه های آموزشی و نیروی انسانی برای اجرای مناسب برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی، تحصیلات تکمیلی و پژوهش و فناوری

۱۷)كمبود كارشناسان با تجربه و كارآمد و عدم برنامه ریزی لازم جهت استفاده از پتانسیل کارشناسان موجود.

۱۸)بهره نگرفتن کافی از امكانات و تجهيزات موجود آزمايشگاهي

۱۹) عدم برنامه ریزی لازم جهت بهره گیری از تجارب و توانمندی های استادان بازنشسته و کارآمد

۲۰) ضعف روحیه کار گروهی بین اعضاء هیئت علمی، دانشجویان وکارشناسان دانشکده

۲۱) عدم وجود فضای مناسب برای برگزاری امتحانات

۲۲) قدیمی بودن ساختمان دانشکده و تاسیسات آن

۲۳)عدم امکان توسعه فضای فیزیکی

۲۴) نبود بستر مناسب برای پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی خارجی و پسا دکترا

 1. ضعف در ساختار تشکیلاتی دانشکده
 2. ضعف در فرهنگ کاری و مسئولیت پذیری
 3. کمبود پژوهش های مرتبط با آموزش
 4. کمبود جدیدترین منابع کتابخانه ای و دسترسی مطلوب به اینترنت و اطلاعات علمی و ....
 5. ضعف در شناخت پتانسیل های صنعت و برقراری ارتباط موثر با صنایع و نبود ساز وکار مناسب جهت این ارتباط
 1. رفتار بی تفاوت و انفعالی مانند امر به معروف و نهی از منکر در قبال ناهنجاریهای فرهنگی (برخی اساتید، کارکنان و دانشجویان)
 2. فعال نبودن امور فرهنگی در دانشکده
 3. حضور کم رنگ اساتید، دانشجویان و کارکنان در فعالیتهای فرهنگی
 4. استفاده غیر موثر از روشهای مناسب در امور فرهنگی

۳۴) ضعف در معرفی نتایج تحقیقات کاربردی به جامعه

 

 

تهدید (T)

۱ ) انطباق نداشتن برنامه آموزشي دوره دكتري عمومي داروسازي با نيازهاي فارغ التحصيلان (داروسازان) جهت ارائه خدمت حرفه­اي مؤثر  

۲) پشتیبانی نامناسب سامانه مالی دانشگاه

۳) تاثیر ضابطه مند نبودن سامانه های ستادی بالادستی

۴) تعادل نامناسب اختيارات با مسئولیتها

۵) پاسخگو نبودن شرکتهای فروشنده تجهیزات آزمایشگاهی در حمایت و خدمات پس از فروش

۶) كمبود تامین منابع مالي به دانشکده ; توجه ناكافي در زمينه تخصيص اعتبارات مالي و امكانات متناسب، با نيازها و ماموریت دانشكده از سوي مراجع ذي ربط

۷) ضعف مدیریتی در سطوح مختلف           

۸) توجه ناكافي به برنامه ریزی و نظارت، تجهیزات و امکانات دوره هاي تحصيلات تكميلي در سطوح بالادستی

۹) روحيه مدرك گرايي در جامعه

۱۰) دسترسی ناکافی به سامانه های اطلاع رسانی و اینترنتی متناسب با نیازهای روز

۱۱)ضعف هماهنگی بین مراکز تصمیم گیر در جهت جذب دانشجو و هیئت علمی

۱۲) همسان نبودن دانشجویان ورودی دوره های عمومی و تکمیلی

۱۳) همكاري ناكافي و عدم ارتباط موثر ديگر مراكز آموزشي و صنايع با دانشكده داروسازي

۱۴) تورم و تحریم ها و مشکلات اقتصادی

۱۵) تعریف نشدن جایگاه مناسب داروسازان در عرصه ارائه خدمات

۱۶) ضعف در فرهنگ کار گروهی در جامعه

۱۷) ناکارآمدی و عدم هماهنگی بین مقررات و ضوابط آموزشی (مانند کمیته موارد خاص)

۱۸) سیاستهای پژوهشی نامناسب در سطح دانشگاه

۱۹) ضعف پایش و ارزیابی فعالیتهای فرهنگی موجود

۲۰) تهاجم فرهنگی، بحران ارزشها

۲۱) ضعف برنامه ریزی کلان فرهنگی دانشگاه و نبود نگرش جامع به مسائل فرهنگی

۲۲) عدم تخصیص مناسب بودجه های فرهنگی

۲۳) برخورد سلیقه ای دانشگاه با مسائل دانشجویی فرهنگی

۲۴) تبیین نارسایی شاخصها و مفاهیم فرهنگی

۲۵) تکلیف مازاد از خارج از دانشکده بدون تامین منابع مالی و نیروی انسانی

۲۶) عدم استفاده مناسب از نتایج تحقیقات کاربردی در زمینه های سلامت، آموزشی و جایگاه حرفه ای

۲۷)عدم وجود ساز و کار مناسب جهت تسهیل ورود داروهای جدید به بازار

 

 

 

 
 

استراتژیهای WT

- ساماندهی فرآیندهای آموزشی دانشکده

- ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و کار گروهی

- ساماندهی تحقیقات کاربردی و تولید فناوریهای پیشرفته

-ساماندهای امکانات ، تجهیزات ، فضاها و منابع انسانی و مالی

- ساماندهی امور فرهنگی دانشکده

 

                                                   

 

 

 
 1. Strengths, weaknesses, opportunities, and threats ‪(SWOT)‬.‎
 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.