previous pauseresume next

بهینه سازی تخلیص مکاسرمین بیان شده در باکتری Escherichia coli در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم لیلا حداد از رساله کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی خود تحت عنوان«بهینه سازی تخلیص مکاسرمین بیان شده در باکتری Escherichia coli» که به راهنمایی آقایان: دکتر محمدرضا مفید و دکتر ولی ا... بابایی­ پور انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۰۸۵ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

IGF-Iپروتئینی کوچک با وزن مولکولی ۷۶۶۵ دالتون می باشد. در سال ۲۰۰۵ IGF-Iنوترکیب انسانی (مکاسرمین) با نام تجاری اینکرلکس (Increlex)توسط FDAبرای درمان بیماران با عدم حساسیت به هورمون رشد تائید گردید. هدف طرح حاضر بهینه­ سازی روشهای شکستن سلولی و بررسی آن بر کیفیت اینکلوژن­ بادی جداسازی شده و همچنین بهینه سازی مراحل پائین دست تخلیص مکاسرمین و تولید محصولی خالص با بیشترین حلالیت و تاخوردگی صحیح می باشد.

مکاسرمین در سویه Origami Bترنسفورم شده با حامل بیانی pET15b-IGF-Iو در محیط کشت (TB)حاویµM۱۰۰ آمپی ­سیلین با غلظت µM۱۰۰ از IPTGکشت داده شد. ماهیت و اندازه­ی پروتئین تولید شده به ترتیب توسط روش
لکه­ گذاری وسترن و Mass Spectroscopyتایید گردید. جهت بررسی تاثیر روش شکستن سلول بر بهینه­ سازی تخلیص مکاسرمین سلول باکتری توسط روش­های مختلف مانند لیزوزیم، هوموژنایزر، سونیکاسیون و تیمار با لیزوزیم و سونیکاسیون شکسته شد. کیفیت اینکلوژن بادی حاصل از مرحله­ ی شکستن سلولی با روش SDS-PAGEروی ژل ۵/۱۷% ارزیابی شد و خالص ­ترین اینکلوژن بادی انتخاب شد. در نهایت کیفیت و میزان خلوص مکاسرمین تخلیص شده توسط کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون و کروماتوگرافی تعویض یونی مقایسه و بررسی گردید.

بیان مکاسرمین در سویه Origami Bصورت گرفت. نتایج حاصل از لکه گذاری وسترن و Mass spectroscopyنشان داد که پروتئین مکاسرمین با وزن kDa۶/۷ به طور صحیح در این میزبان بیان شده است. فراکسیون های خروجی از ستون ژل فیلتراسیون مکاسرمین نشان دهنده­ ی تخلیص نهایی مکاسرمین منومر توسط روش موثر شکستن سلولی و
بهینه­ سازی شرایط محلول سازی و تخلیص نهایی، امکان دسترسی به مقدار قابل ملاحظه از مکاسرمین خالص و منومر با تاخوردگی صحیح را فراهم نمود. نتایج حاصل مقدمه ای برای تحقیقات بعدی از قبیل ارزیابی فعالیت زیستی مکاسرمین و آزمایشات بیشتر در زمینه تست های حیوانی می باشد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.