previous pauseresume next

بیان پروتئین اتصالی نوع ۳ فاکتور رشد شبه انسولینی انسانی (ILGFBP3) در اشریشیا کلی (E.coli) در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، در تاریخ چهارشنبه ۱۵/۵/۹۳ آقای عماد خدادادی دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی از رساله خود تحت عنوان «بیان پروتئین اتصالی نوع ۳ فاکتور رشد شبه انسولینی انسانی
 (ILGFBP3) در اشریشیا کلی (E.coli)»که به راهنمایی آقایان: دکتر محمدرضا مفید و دکتر مجتبی پنجه پور انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۱۱۷۷ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

تاثیر هورمون رشد، از طریق Insulin Like Growth Factor-1‪(ILGF-1)‬اعمال می شود. ILGF-1در خون و مایعات بیولوژیک به Insulin Like Growth Factor Binding Proteins ‪(ILGFBPs)‬متصل می شود که این پروتئین ها به عنوان حامل و ذخیر کننده، تنظیم کننده و ممانعت کننده IGF-1عمل می نمایند. هشتاد درصد ILGF-1خون و مایعات بیولوژیک به ILGFBP3متصل است، که نقش حامل و پایدار کننده IGF-1را نیز در بدن ایفا
می­کند. مطالعات نشان می دهند که ILGFBP3موجب مهار رشد سلول سرطانی شده و به عنوان یک ترکیب مهم در بعضی از داروهای ضد سرطانی در حال مطالعه است. در این طرح قابلیت بیان پروتئین مذبور در باکتری E.coliسویه (DE3‏)BL21جهت استفاده در تحقیقات آینده، مورد مطالعه قرار گرفت.

در این تحقیق ابتدا توالی کد کننده ILGFBP3بر اساس توالی آمینواسیدی پروتئین مورد نظر، طراحی و پس از بهینه سازی کدون­ها برای بیان حداکثری در باکتری E.coli، قطعه کد کننده سنتز شده پس از هضم با آنزیم های برشی مورد نظر، در چارچوب خواندن ناقل بیانی pET11-aقرار داده شد و در میزبانی بیانی E.coli-BL21‪(DE3)‬برای بیان پروتئین ILGFBP3در حضور IPTGالقاء گردید. سپس جهت آنالیز بیان پروتئین SDS-PAGEانجام شد.

دستاورد نهایی: در این مطالعه قطعه کد کننده پروتئین مذبور با موفقیت در وکتور بیانی pET-11aکلون و بیان شد و بهترین شرایط بیان در سویه BL21‪(DE3)‬، دمای ۳۰ و غلظت IPTG۱ میلی مولار در ۲ ساعت انتخاب شد. در نتیجه این وکتور می تواند برای بیان و تخلیص پروتئین ILGFBP3استفاده شود.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.