previous pauseresume next

تهیه و ارزیابی پوشش دهنده زخم با استفاده از نانوفیبرهای لیگنین آزاد کننده آرژنین جهت بهبود زخم، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

ترمیم زخم فرآیندی پیچیده است که به دنبال آسیب بافتی ایجاد می شود. یک از اهداف علم پزشکی، ترمیم زخم در زمان کوتاه تر و با عوارض جانبی کمتر است. از میان پلیمرهای مختلف، نانوفیبرهای لیگنین کاربرد فراوانی در تهیه پوشش دهنده های زخم یدروکلوئیدی دارند. علاوه بر لزوم استفاده از پوشش دهنده های زخم، استفاده از فاکتورهای ترمیم کننده زخم مانند نیتریک اکساید می تواند بهبود زخم را به حالت بهینه برساند. جهت افزایش میزان نیتریک اکساید در سطح زخم میتوان از سوبستراهای آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز مانند آرژنین استفاده کرد. ۱ میلی لیتر از محلول آرژنین به ۱ گرم ژل حاوی نانوفیبرهای لیگنین در (pHهای ۵، ۶ و ۷) که بر روی همزن مغناطیسی در حال چرخش بود اضافه و به مدت ۲۴ ساعت توسط همزن مخلوط گردید. میزان اتصال آرژنین به نانوفیبرهای لیگنین به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری و قطر نانوفیبرهای لیگنین قبل و بعد از تغییر سطح با آرژنین به وسیله میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی اثربخشی ژل پوشش دهنده زخم حاوی نانوفیبرهای لیگنین تغییر سطح یافته با آرژنین به صورت درون تن، رات ویستار نر با وزن (g 250) به عنوان حیوان مدل انتخاب و برای ایجاد زخم ابتدا حیوان های مورد استفاده با دوز مناسب از کتامین و زایلازین بیهوش و سپس موهای ناحیه پشت حیوان ها حذف و برای ایجاد زخم، با استفاده از تیغ استریل پوست ناحیه پشت حیوان به طور کامل برداشته شد.نتایج نشان داد که در بهترین شرایط آرژنین در ۱ گرم ژل حاوی نانوفیبرهای لیگنین تغییر سطح یافته با آرژنین در pH برابر ۷ وجود دارد (F6). نتایج مطالعه اسپکتروفتومتری و زتا پتانسیل، اتصال مولکول آرژنین را بر سطح نانوفیبرهای لیگنین با پیوند الکترواستاتیک اثبات نمود. عکس های میکروسکوپ الکترونی از نانوفیبرهای لیگنین در ژل با pH برابر ۷، نشان داد که قطر این نانوفیبرها پس از تغییر سطح با آرژنین افزایش می یابد. نتایج مطالعات پاتولوژی نشان دهنده تشکیل سریع تر اپیتلیوم، مقدار بیشتر کلاژن سنتز شده و تعداد بیشتر عروق تازه تشکیل شده بود.با توجه به خصوصیات فیزیکوشیمیایی مناسب ژل حاوی نانوفیبرهای لیگنین تغییر سطح یافته با آرژنین با pH برابر ۷ و کاهش سریع سایز زخم در گروهی که با این ژل درمان شده اند و همچنین افزایش فرآیند اپیتلیوم سازی، ساخت کلاژن و رگ زایی در گروه تحت درمان با ژل ذکر شده، می توان این ژل را به عنوان پوشش دهنده مناسبی جهت ترمیم زخم معرفی نمود.

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.