previous pauseresume next

جداسازی و بررسی اثرات سیتوتوکسیک سزکوئی ترپن ۱۳- ۰ – استیل سولستیتالین جدا شده از کل گندم Centaurea cyanus در سیکل سلولی به روش فلوسایتومتری بر رده های سلولی سرطان پستان، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

سرطان پستان، شایعترین سرطان زنان و علت عمده مرگ زنان ناشی از سرطان در سراسر دنیا است. سرطان به دنبال افزایش تکثیر سلول ها و یا کاهش مرگ سلولی رخ می دهد، تعادل بین تکثیر سلولی و آپوپتوز نقش مهمی در کارایی روشهای درمانی ضد سرطان دارد. مکانیسم های متعددی برای فعالیت ضد توموری ترکیبات بدست آمده از گیاهان مطرح است. گل گندم با نام علمی Centaurea cyanus، گیاهی است از خانواده کاسنی و جنس سنتورا که خواص ضد سرطانی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات سزکوئیی ترپن لاکتون ۱۳- ۰ – استیل سولستیتالین جدا شده از گیاه گل گندم بر روی سیکل سلولی، مهار رشد و القا آپوپتوز دو رده سلول سرطانی پستان MCF-7 و MDA-MB-231 انجام گردیده است. ترکیب سزکوئی ترپن ۱۳- ۰ – استیل سولستیتالین به طور معنی دار و وابسته به غلظت، تکثیر هر دو رده سلولهای سرطانی را کاهش داد. این کاهش از غلظت ۱ میکرومولار معنادار بود (۰۵/۰ P<) به این ترتیب که ۱۳- ۰ – استیل سولستیتالین، در غلظت ۱۰۰ میکرومولار به میزان ۶۲% زنده مانده را در رده سلولی MCF-7 و به میزان ۶۴% زنده ماندن در رده MDA-MB-231 را کاهش و همچنین پس از تیمار سلولهای MCF-7 وMDA-MB-231 با ۱۳- ۰ – استیل سولستیتالین، آپوپتوز به شکل معنی­داری در این سلولها افزایش پیدا کرد. همچنین نتایج نشان داد ۱۳- ۰ – استیل سولستیتالین در غلظت ۱ میکرومولار باعث توقف سیکل سلولی در فاز G1 می­گردد. نتایج حاصل از این مطالعه تایید نمود که ۱۳- ۰ – استیل سولستیتالین جدا شده از گیاه Centaurea cyanus دارای اثرات مهاری بر تکثیر دو رده سلول­های سرطانی پستان MCF-7 و MDA-MB-231 بوده و باعث مهار چرخه سلولی در فاز G1 و همچنین القا آپوپتوز در این سلولها می شود.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.