previous pauseresume next

جمع آوری و شناسایی منتخبی از گیاهان منطقه اورامان کرمانشاه و بررسی گیاه شناسی و فیتوشیمیایی برخی از آنها، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

بررسی فلور گیاهی مناطق مختلف، شناسایی گیاهان دارویی و صنعتی مهم و انجام مطالعات فیتوشیمیایی برای شناسایی ترکیبات مهم موجود در این گیاهان راهکارهای مناسبی برای سازمان دهی علمی استفاده از گیاهان دارویی و پاسخ گویی عالمانه به نیاز اقشار مختلف در این زمینه می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی، مستند سازی و تهیه هرباریوم از گیاهان مورد استفاده در طب بومی و سنتی بخشی از منطقه اورامان و انجام آزمایش های فیتوشیمیایی مقدماتی روی منتخبی از گیاهان جمع آوری شده می باشد. اسانس گیری از یک گیاه معطر و همچنین بررسیهای فیتوشیمیایی پیشرفته بر روی یک گونه از گیاهان جمع آوری شده از دیگر اهداف این پژوهش می باشد. در این مطالعه گیاهان بخشی از منطقه اورامان، به عنوان یکی از مناطق ارزشمند کشورمان از نظر پوشش و تنوع گیاهی از فروردین تا شهریور ۱۳۹۶ جمع آوری و با استفاده از منابع معتبر قابل دسترس شناسایی شدند. نمونه شاهد هرباریومی تهیه و برخی از آنها برای مطالعه متابولیت های ثانویه گیاه (آلکالوئید، تانن، ساپونین، آنتراکینون، گلیکوزید قلبی و فلاونوئید) مورد بررسی قرار گرفتند. موارد مصرف بومی و سنتی گیاهان نیز از طریق مصاحبه با افراد آگاه بومی ثبت گردید. اسانس گیری از گیاه Salvia poculata در دستور کار قرار گرفت و همچنین در نهایت گونه Hypericum lisimchoides از نظر مطالعات فیتوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج این مطالعه حاکی از پراکندگی وسیع گونه های گیاهی و از جمله گیاهان دارویی ارزشمند در منطقه اورامان می باشد و به نظر می رسد انجام مطالعات بیشتر در این رابطه می تواند به شناسایی گونه های دارویی واجد اثرات درمانی و ترکیبات دارویی ارزشمند کمک شایانی نماید. با توجه به پایین بودن مقدار ترکیب استخراج شده از گیاه H.lisimachoides پیشنهاد می شود طیف های تکمیلی در آینده جهت تعیین دقیق ساختار شیمیایی ترکیب مورد نظر انجام گیرد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.