previous pauseresume next

جمع آوری و شناسایی گیاهان مناطقی از شهرستان سقز(استان کردستان) و بررسی گیاه شناسی و فیتوشیمیایی مقدماتی منتخبی از آنها، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، آقای نیما درخشان از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «جمع آوری و شناسایی گیاهان مناطقی از شهرستان سقز(استان کردستان) و بررسی گیاه شناسی و فیتوشیمیایی مقدماتی منتخبی از آنها­»

که به راهنمایی آقایان: دکتر بهزاد ذوالفقاری، دکتر علیرضا قنادی و خانم مهندس محبوبه خاتم ساز انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۲۰۲۹ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

اتنوبوتانی یکی از شاخه های بسترساز علمی است که در پی بسط و توسعه­ی منابع اطلاعاتی ممکن با استفاده از داده های سنتی می باشد. شاخه­ی درمانی اتنوبوتانی با محور استفاده از گیاهان به صورت دارو از مهمترین بخش های اتنوبوتانی است که می تواند تاثیر بسزایی در ضمیمه ی تولیدات دارویی و درمان های طبیعی داشته باشد.

این مطالعه به بررسی اطلاعات اتنوبوتانیک و دانش مربوط به استفاده از گیاهان دارویی در میان مردم کُرد ساکن در شهرستان سقز و حومه ی آن واقع در استان کردستان پرداخته است.

دیدار مستقیم با درمانگران محلی و مصاحبه با آنها روش اصلی جمع آوری اطلاعات در این مطالعه بوده است. جمع آوری نمونه های گیاهی بر اساس اطلاعات به دست آمده از مصاحبه با درمانگران صورت گرفته و تعداد ۱۰۲ گونه ی گیاهی پس از تهیه ی هرباریوم مورد شناسایی علمی قرار گرفتند. منتخبی از نمونه ها (تعداد ۴۵ گونه) مورد تست های فیتوشیمیایی مقدماتی از نظر وجود ترکیبات ثانویه­ی گیاهی شامل: آلکالوئید، ساپونین، تانن، گلیکوزید قلبی، آنتراکینون و فلاونوئید قرار گرفتند. و در انتها اسانس دو نمونه گیاه استخراج و توسط دستگاه GC-Masآنالیز و شناسایی شدند.

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که نمونه های جمع آوری و شناسایی شده شامل ۱۰۲ گونه ی گیاهی مربوط به ۳۵ خانواده هستند. در این بین خانواده های هر کدام به ترتیب Labiatea, Asteraseae, Umbelliferae, Liliaceae, Boraginaceae, Rosaceaeدر بین نمونه های شناسایی شده بیشترین سهم را دارا می باشند. کاربرد درمانی در بین مردمان شهرستان سقز و حومه­ی آن گزارش شده است. ۲۰ نمونه دارای مصرف غذایی و چند نمونه دارای کاربردهای دیگری از جمله کاربردهای درمانی در زندگی مردمان این منطقه هستند. 

 

در انتها اسانس دو گیاه تهیه شد که توسط دستگاه GC-Masشناسایی شدند و ترکیبات اصلی آنها شامل:

Thymus eriocalyx: Thymol(35,50%)‎, Gamma-Terpinene (58 ,8%)‎

Salvia trichoclada: Beta-Caryophyllene (58,14%)‎, Germacrene (39,11%)‎

اطلاعات به دست آمده از مطالعه ی انجام شده نشان می دهند که ارتباط زیستی و فرهنگی مناسبی بین کردهای ساکن در شهرستان سقز و حومه ی آن با طبیعت و با گیاهان وجود دارد. اطلاعات بدست آمده در این مطالعه با توجه به تنوع نمونه های گیاهی منطقه و بکر بودن فرهنگی –اجتماعی مردمان ساکن این مناطق می تواند مبنای خوبی برای انجام مطالعات آتی در زمینه ی تولیدات طبیعی و گیاهی باشد.

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.