previous pauseresume next

صورتجلسات

صورتجلسات سال نود و سه

 

یازدهمین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش(EDO)

صفحه۱

صفحه۲

دوزادهمین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش(EDO)

صفحه ۱

صفحه۲

سیزدهمین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش(EDO)

صفحه ۱

صفحه۲

چهاردهمین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش(EDO)

صفحه۱

پانزدهمین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش(EDO)

صفحه ۱

صفحه۲

شانزدهمین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش(EDO)

صفحه ۱

صفحه۲

هفدهمین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش(EDO)

صفحه ۱

صفحه۲

هجدهمین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش(EDO)

صفحه ۱

صفحه۲

نوزدهمین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش(EDO)

صفحه ۱

صفحه ۲

 

صورتجلسات سال نود و چهار

بیستمین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش(EDO)

صفحه ۱

صفحه ۲

بیست ویکمین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش(EDO)

صفحه ۱

صفحه ۲

بیست و سومین صورت جلسه دفتر توسعه اموزش (EDO)

صفحه ۱و ۲

بیست و چهارمین صورت جلسه دفتر توسعه اموزش (EDO)

صفحه ۱و ۲

بیست و پنجمین صورت جلسه دفتر توسعه اموزش (EDO)

صفحه ۱ و۲

بیست و ششمین صورت جلسه دفتر توسعه اموزش (EDO)

صفحه ۱ و۲

بیست و هفتمین صورت جلسه دفتر توسعه اموزش (EDO)

صفحه ۱ و۲

 

صورتجلسات سال نود و پنج

بیست و هشتمین صورت جلسه دفتر توسعه اموزش (EDO)

صفحه ۱و ۲

بیست و نهمین صورت جلسه دفتر توسعه اموزش (EDO)

صفحه ۱ و۲

سی امین صورت جلسه دفتر توسعه اموزش (EDO)

صفحه ۱و ۲

سی و یکمین صورت جلسه دفتر توسعه اموزش (EDO)

صفحه ۱ و۲

سی و دومین صورت جلسه دفتر توسعه اموزش (EDO)

صفحه ۱و ۲

سی و سومین صورت جلسه دفتر توسعه اموزش (EDO)

صفحه ۱ و۲

سی و چهارمین صورت جلسه دفتر توسعه آموزش (EDO)

صفحه ۱و۲ 

سی و پنجمين صورت جلسه دفتر توسعه آموزش (EDO)

صفحه ۱و۲ 

سی و ششمین صورت جلسه دفتر توسعه اموزش( EDO)

صفحه ۱و ۲

 

صورتجلسات سال نود و شش

سی و هفتمين صورت جلسه دفتر توسعه اموزش( EDO)

صفحه ۱و۲

سی و هشتمين صورت جلسه دفتر توسعه اموزش( EDO)

صفحه ۱ و۲

سی و نهمين صورت جلسه دفتر توسعه اموزش( EDO)

صفحه ۱ و۲

چهلمین صورت جلسه دفتر توسعه اموزش( EDO)

صفحه ۱ و۲

چهلمین و يكمين صورت جلسه دفتر توسعه اموزش( EDO)

صفحات

 
صورتجلسات سال نود و هفت
چهل و دومین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO)
 
چهل و سومین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO)
 
چهل و چهارمین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO)
 
چهل و پنجمین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO)
 
چهل و ششمین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش (EDO)
 
چهل و هفتمین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش (EDO)
 
چهل و هشتمین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش (EDO)
 
صورتجلسات سال نود و هشت
 
پنجاه و چهارمین صورتجلسه دفتر توسعه آموزش (EDO)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.