previous pauseresume next

طرح درس گروه بیوشیمی بالینی

طرح درس گروه بیوشیمی بالینی نیمسال اول -۹۴۹۳

        آزمايشگاه بيوشيمي عملي ۱

        بيوشيمي پایه

        بيوشيمي بالینی

        بيوشيمي پیشرفته

        مواد معدني اصلي و كمياب

        ویتامین ها ونقش متابولیکی آنها

 

طرح درس گروه بیوشیمی بالینی نیمسال دوم ۹۳-۹۴

بیوشیمی مولکولی (کارشناسی ارشد)

روش­های آزمایشگاهی و شناخت کار با دستگاهها (کارشناسی ارشد)

روش بیولوژی مولکولی (Ph.D)

بیوشیمی بالینی هورمون­ها (Ph.D)

کنترل متابولیکی و بیماریهای مادرزادی ((Ph.D

بیوشیمی پیشرفته (Ph.D)

هورمونهای بالینی

بیوشیمی ۲ دندانپزشکی

بیوشیمی پایه

بیوشیمی متابولیزم تغذیه

بیوشیمی بهداشت عمومی

تنظیم متابولیسم(Ph.D)

بیوشیمی مقدماتی رشته تغذیه

بیوشیمی پزشکی علوم آزمایشگاهی

بیوشیمی پرستاری

بیوشیمی شنوایی شناسی

طرح درس گروه بیوشیمی بالینی نیمسال دوم ۹۷-۹۶

زمایشگاه بیوشیمی عملی

زمايشگاه بيوشيمي متابوليسم

بیوشیمی دیسیپلین

بیوشیمی سلول و مولکول پزشکی

بیوشیمی شنوایی شناسی

بیوشیمی عمومی علوم آزمایشگاهی

بیوشیمی و تشخیص مولکولی

بيوانفورماتيک

بيوشيمي بهداشت عمومي

بيوشيمي پرستاري

بيوشيمي شنوايي شناسي

بیوشیمی سلول و مولکول رشته پزشکی

طرح درس گروه بیوشیمی بالینی نیمسال اول ۹۸-۹۷

گروه بیوشیمی

بیوشیمی ۱ داروسازی نیمسال اول ۹۸-۹۷

بیوشیمی پیشرفته بافتها نیمسال اول ۹۸-۹۷

بیوشیمی عملی داروسازی نیمسال اول ۹۸-۹۷ docx-1

بیوشیمی عملی نیمسال اول ۹۸-۹۷

بیوشیمی غشاء و اعصاب نیمسال اول ۹۸-۹۷

ویتامین ها و نقش متابولیکی آنها نیمسال اول ۹۸-

طرح درس گروه بیوشیمی بالینی نیمسال اول ۹۹-۹۸

آزمایشگاه بیوشیمی ۱ عملی نیمسال اول ۹۹-۹۸

آزمایشگاه بیوشیمی دیسیپلین نیمسال اول ۹۹-۹۸

آزمایشگاه بیوشیمی مولکول و سلول نیمسال اول ۹۹-۹۸

آنزیم شناسی نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیوشیمی اتاق عمل نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیوشیمی بافتها نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیوشیمی بالینی ۱ نیمسال اول ۹۹-۹۸ Ph.D

بیوشیمی بالینی ۱ نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیوشیمی بالینی نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیوشیمی بالینی هوشبری نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیوشیمی پایه نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیوشیمی پرستاری نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیوشیمی پزشکی ۱ عملی نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیوشیمی پزشکی ۱ نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیوشیمی دیسیپلین نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیوشیمی سلول و مولکول نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیوشیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیولوژی نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیوشیمی کنسر نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیوشیمی مامایی نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیوشیمی مقدماتی تغدیه نیمسال اول ۹۹-۹۸

بیوشیمی هورمون و کلیه نیمسال اول ۹۹-۹۸

تنظیم متابولیسم نیمسال اول ۹۹-۹۸

روشهای آزمایشگاهی و شناخت و کار با دستگاهها نیمسال اول ۹۹-۹۸

روشهای بیولوژی مولکولی Ph.D نیمسال اول ۹۹-۹۸

روشهای پیشرفته تشخیصی نیمسال اول ۹۹-۹۸

شیمی پروتئین ها نیمسال اول ۹۹-۹۸

فن آوری اطلاعات بیوانفورماتیک نیمسال اول ۹۹-۹۸

مواد معدنی اصلی و کمیاب نیمسال اول ۹۹-۹۸

 

 

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.