previous pauseresume next

فعالیتهای آموزشی گروه شیمی دارویی

فعالیت های آموزشی گروه شیمی دارویی:

فعالیت های آموزشی این گروه در چهار مقطع شامل دروس دکترای عمومی داروسازی– دروس شیمی سایر دانشکده هادوره کارشناسی ارشد شیمی دارویی و دورهPhDشیمی دارویی به شرح ذیل ارائه می گردد.

الف) دروس دکترای عمومی داروسازی:

* شیمی عمومی ۱ (نظری و عملی)

* شیمی عمومی  ۲ (نظری و عملی)

 

* شیمی الی ۱ (نظری و عملی)

* شیمی الی ۲ (نظری و عملی)

*شیمی تجزیه (نظری و عملی)

* شیمی دارویی ۱

  • * شیمی دارویی  ۲

* شیمی دارویی ۳

* کنترل فیزیکوشیمیائی مواد دارویی (نظری و عملی)

 ب) دروس شیمی سایر دانشکده ها:

* شیمی عمومی بهداشت محیط (نظری و عملی)

* شیمی عمومی بهداشت حرفه ای (نظری و عملی)

* شیمی تجزیه بهداشت حرفه ای (نظری و عملی)

* شیمی عمومی علوم آزمایشگاهی (نظری و عملی)

ج) دروس دوره کارشناسی ارشد شیمی دارویی:

* مبانی سنتز نظری

* مبانی سنتز عملی

* شیمی دارویی ۱

* آنالیز دستگاهی نظری

* آنالیز دستگاهی عملی

* شیمی دارویی ۲

* شیمی محاسباتی و طراحی دارو

* شیمی هتروسیکل

* شیمی دارویی و نانوفناوری

* سمینار

د) دروس دورهPhDشیمی دارویی:

* شیمی دارویی مقدماتی

* روش های دستگاهی نظری

* روش های دستگاهی عملی

* شیمی الی و سنتز پیشرفته

* شیمی دارویی پیشرفته ۱ نظری

* شیمی دارویی پیشرفته عملی

* شیمی دارویی پیشرفته ۲ نظری

* روش های دستگاهی پیشرفته نظری

* روش های دستگاهی پیشرفته عملی

* شیمی هتروسیکلیک

* سنتز مواد دارویی عملی

* شیمی فیزیک

* شیمی محاسباتی و طراحی دارو

* شیمی الی پیشرفته فارماکوگنوزی

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.