previous pauseresume next

فعالیتهای آموزشی گروه فارماکولوژی

فعالیتهای آموزشی گروه جهت رشته های مختلف شامل:

ارائه ۲۳واحد درس اختصاصی به دانشجویان مقطعPh.D  فارماکولوژی و ۱۹واحد اختصاصی به دانشجویان کارشناسی ارشد سم شناسی.        

دانشجویان داروسازی ؛ ۹ واحد فارماکولوژی، ۳واحد زهر شناسی عملی ونظری ، کنترل مسمومیت ۲ واحد.

دانشجویان پزشکی؛ فارماکولوژی ICM  یک و دو جمعا ۵/۴ واحد، فارماکولوژی بالینی۲        واحد

دانشجویان دندانپزشکی؛ فارماکولوژی پایه ۲ واحد، فارماکولوژی تخصصی برای گروهای مختلف هر کدام ۵/۱واحد.

دانشجویان پرستاری؛ فارماکولوژی پایه ۳ واحد، فارماکولوژی اختصاصی روان پرستاری ۱.۵ واحد، ، فارماکولوژی اختصاصی ICU۱ واحد و ، فارماکولوژی اختصاصی داخلی جراحی

دانشجویان مامایی؛ فارماکولوژی پایه ۲ واحد، فارماکولوژی اختصاصی ۱ واحد

دانشجویان هوشبری (پیوسته و ناپیوسته)؛ فارماکولوژی پایه ۳ واحد،  فارماکولوژی اختصاصی ۳واحد

دانشجویان اتاق عمل ؛ ، فارماکولوژی پایه ۳ واحد

دانشجویان فوریتهای پزشکی؛ ، فارماکولوژی ۲ واحد

دانشجویان تغذیه؛ فارماکولوژی پایه ۲ واحد

دانشجویان مدیریت ؛ فارماکولوژی HIT۲ واحد

دانشجویان توان بخشی؛ فارماکولوژی فیزیوتراپی ۲ واحد، فارماکولوژی شنوایی سنجی ۱ واحد،  فارماکولوژی گفتار درمانی ۱ واحد

دانشجویان بهداشت؛ مقدمات فارماکولوژی ۱ واحد

 

این دروس به صورت ترمی یا سالانه توسط گروه فارماکولوژی و سم شناسی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارائه می شوند.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.