previous pauseresume next

فعالیتهای پژوهشی گروه بیو تکنولوژی

عناوین فعالیت های پژوهشی گروه:

-          کلونینگ و بیان پروتیئن در سیستم های باکتریایی، مخمر ،سلول های حشره و پستانداران

-          خالص سازی و فرآیندهای پائین دستی

-          بررسی فعالیت های بیولوژیک ( فعالیت های ضد سرطان، ضد باکتری و ...)

-          بررسی بیان ژن در سطح mRNAو پروتئین

-          طراحی و تولید فیوژن پروتئین

-          سیتم های نوین درمانی (ژن درمانی و سلول درمانی)

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.